Home   >   >    >  
Economics Council

(Enclosed with the Decision No. 1476/QĐ – KHCN dated May 13, 2013)

No
Full name
Institutions
Role and responsibilities in the Council
1
Assoc.Prof. Nguyễn Hồng Sơn
VNU University of Economics and Business
nhson@vnu.edu.vn
Chairman
2
Dr. Vũ Anh Dũng
VNU University of Economics and Business
vudung@vnu.edu.vn
Vice Chairman
3
Dr. Nguyễn Đăng Minh
VNU University of Economics and Business
dangminh@vnu.edu.vn
Secretary
4
Assoc.Prof. Phạm Văn Dũng
VNU University of Economics and Business
Member
5
Assoc.Prof. Hoàng Văn Hải
VNU University of Economics and Business
haihv@vnu.edu.vn
Member
6
Prof.Dr. Trương Quang Hải
VNU Institute of Vietnamese Studies and Development Sciences
Truongquanghai.IVDESa2gmail.com
Member
7
Assoc.Prof. Trần Thị Minh Hòa
VNU University of Social Sciences and Humanities
hoatm225@ussh.edu.vn
Member
8
Assoc.Prof.Dr. Phùng Xuân Nhạ
 
VNU President
nhapx@vnu.edu.vn
Member
9
Dr. Nguyễn Thị Kim Oanh
Director, Deposit Insurance of Vietnam, Hanoi Branch
Member
10
Dr. Nguyễn Đức Thành
VNU University of Economics and Business
Member
11
Dr. Phạm Sỹ Thành
VNU University of Social Sciences and Humanities
psithanh@gmail.com
Member

(This list consists of 11 people)
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TT
Họ và tên
Đơn vị công tác
Chức trách trong Hội đồng
1
PGS.TS. Nguyễn Hồng Sơn
Trường ĐHKT
nhson@vnu.edu.vn
Chủ tịch
2
TS. Vũ Anh Dũng
Trường ĐHKT
P.Chủ tịch
3
TS. Nguyễn Đăng Minh
Trường ĐHKT
Thư ký
4
PGS.TS. Phạm Văn Dũng
Trường ĐHKT
Uỷ viên
5
PGS. TS. Hoàng Văn Hải
Trường ĐHKT
Uỷ viên
6
GS. TS. Trương Quang Hải
Viện VNH & KHPT –ĐHQGHN
Uỷ viên
7
PGS.TS. Trần Thị Minh Hòa
Trường ĐHKHXH&NV
Uỷ viên
8
PGS.TS. Phùng Xuân Nhạ
Giám đốc ĐHQGHN
Ủy viên
9
TS. Nguyễn Thị Kim Oanh
Giám đốc Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam, khu vực HN
Uỷ viên
10
TS. Nguyễn Đức Thành
Trường ĐHKT
Uỷ viên
11
TS. Phạm Sỹ Thành
Trường ĐHKHXH&NV
Uỷ viên

(Danh sách gồm 11 người)
 

 
  Print     Send