Các trung tâm đào tạo và nghiên cứu
Trang chủ   >  GIỚI THIỆU  >   Cơ cấu tổ chức  >   Các trung tâm đào tạo và nghiên cứu
TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

Địa chỉ: 19 Lê Thánh Tông, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: (04) 38253506; Fax: (04) 38262932

E-mail: cres@hn.vnn.vn

Website: http://www.cres.edu.vn

 

CÁC LĨNH VỰC NGHIÊN CỨU

Nghiên cứu Hệ sinh thái Rừng ngập mặn

Nghiên cứu Miền núi

Nghiên cứu Đất ngập nước

Nghiên cứu Đa dạng Sinh học và Quản lý Tài nguyên

Nghiên cứu Quy hoạch và Quản lý Môi trường

Giáo dục Môi trường, đào tạo và Du lịch Sinh thái

Nghiên cứu Môi trường Nông nghiệp và Nông thôn

Nghiên cứu Biến đổi Toàn cầu, Hệ thống Thông tin - Địa lý, Viễn thám và Phân tích Môi trường.

 

CHỨC NĂNG VÀ NHIỆM VỤ

Trung tâm Nghiên cứu Tài nguyên và Môi trường (NCTN&MT) có nhiệm vụ nghiên cứu, đào tạo, tư vấn, dịch vụ và là đầu mối liên kết và thúc đẩy các mối quan hệ hợp tác trong nước và quốc tế trong lĩnh vực tài nguyên, môi trường và phát triển bền vững.

Trung tâm được thành lập theo quyết định số 269/TCCB ngày 5/8/1995 của Giám đốc ĐHQGHN trên cơ sở tổ chức lại Trung tâm Nghiên cứu Tài nguyên và Môi trường, Đại học Tổng hợp Hà Nội (thành lập năm1985) và Trung tâm Nghiên cứu Rừng ngập mặn, Đại học Sư phạm Hà Nội (thành lập năm 1987). Trung tâm có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng. Trung tâm hoạt động theo quy chế quy định tại Nghị định 35/HĐBT ngày 28/10/1992 của Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ) về công tác quản lý khoa học và công nghệ.

Nghiên cứu và triển khai các chương trình, các đề tài, các dự án khoa học công nghệ về bảo vệ và phát triển bền vững môi trường.

Nghiên cứu các vấn đề về bảo tồn đa dạng sinh học, sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên.

Nghiên cứu quy hoạch và quản lý tổng hợp môi trường và tài nguyên thiên nhiên dựa trên hệ sinh thái.

Nghiên cứu dự báo, xử lý và khắc phục các sự cố môi trường.

Nghiên cứu và đề xuất các chính sách có liên quan tới môi trường, tài nguyên thiên nhiên và phát triển bền vững.

Tổ chức đào tạo thử nghiệm các chương trình đào tạo trên đại học (thạc sĩ, tiến sĩ) mới, các chương trình đào tạo liên ngành, liên lĩnh vực có liên quan do ĐHQG HN giao.

Nghiên cứu và tổ chức thực hiện thí điểm phương pháp đào tạo mới.

Thực hiện các chương trình bồi dưỡng sau đại học, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho các cán bộ chuyên môn, các cán bộ quản lý.

Tham gia đào tạo đại học.

Tổ chức các hình thức giáo dục, nâng cao nhận thức về môi trường trong hệ thống nhà trường, hệ thống cán bộ hoạch định chính sách, quản lý hành chính và cộng đồng.

Biên soạn các tài liệu phục vụ cho công tác đào tạo và giáo dục.

Tư vấn dịch vụ khoa học công nghệ trong các lĩnh vực có liên quan.

Hợp tác quốc tế về công tác NCKH và đào tạo.

 

MỤC TIÊU VÀ LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

Triển khai các nghiên cứu đa ngành, đa lĩnh vực về đa dạng sinh học và bảo vệ môi trường phục vụ việc ra quyết định và phát triển bền vững;

Tăng cường phát triển nguồn lực qua các hoạt động giáo dục chính thống như các khoá đào tạo, hội thảo và seminar cho các chuyên gia, các nhà quản lý, những người hoạch định chính sách và quảng đại quần chúng; Xây dựng cơ sở vật chất, kỹ thuật, thông tin cho các lĩnh vực có liên quan. Cung cấp nguồn tư vấn và dịch vụ khoa học và công nghệ

Tư vấn về chính sách, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, biện pháp quản lý và công nghệ về tài nguyên thiên nhiên và bảo vệ môi trường phục vụ phát triển bền vững cho các ngành, các địa phương, các cơ quan quản lý, các tổ chức và các doanh nghiệp.

Thực hiện các dịch vụ khoa học và công nghệ về sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ môi trường, thực hiện phát triển bền vững theo yêu cầu của các cơ quan Nhà nước, các tổ chức xã hội và các doanh nghiệp ở trong và ngoài nước, thực hiện các nhiệm vụ phản biện theo yêu cầu của các cơ quan và các tổ chức.

Thực hiện đánh giá tác động môi trường của các dự án, các chương trình, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, đánh giá hiện trạng và đề xuất giải pháp xử lý ô nhiễm môi trường tại các doanh nghiệp, các khu đô thị, khu công nghiệp, khu chế xuất, vùng nông thôn, khu vực sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp theo yêu cầu của các cơ quan Nhà nước, các tổ chức và các doanh nghiệp ở trong và ngoài nước.

>>> Sáp nhập TTNC Biến đổi Toàn cầu vào TTNC Tài nguyên và Môi trường

Trung tâm Nghiên cứu Biến đổi Toàn cầu

Địa chỉ: 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại: (04) 37450079  

http://icargc.vnu.edu.vn

CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ

Trung tâm Quốc tế nghiên cứu biến đổi toàn cầu trực thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội được thành lập theo Quyết định số 1758/QĐ-TCCB, ngày 13/5/2009 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội.

Trung tâm Quốc tế nghiên cứu biến đổi toàn cầu có chức năng: nghiên cứu khoa học, đào tạo, ứng dụng khoa học, công nghệ và cung cấp các dịch vụ khoa học, công nghệ trong lĩnh vực biến đổi toàn cầu.

Trung tâm Quốc tế nghiên cứu biến đổi toàn cầu có một số nhiệm vụ chính: Làm đầu mối xây dựng và tổ chức thực hiện các dự án hợp tác quốc tế liên quan đến các vấn đề biến đổi toàn cầu; Tham gia tuyển chọn, đấu thầu xây dựng và tổ chức thực hiện các chương trình, đề tài, dự án do ĐHQGHN, Bộ Khoa học và Công nghệ, các bộ, ban, ngành và các địa phương công bố hàng năm; Tham gia đào tạo sau đại học trong lĩnh vực biến đổi toàn cầu; Cung cấp các dịch vụ ngắn hạn, huấn luyện kỹ năng sử dụng phần mềm xử lý ảnh viễn thám và hệ thông tin địa lý, các dịch vụ khoa học kỹ thuật, dịch vụ tư vấn dự án, tổ chức hội thảo và các sự kiện khoa học, công nghệ; Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc ĐHQGHN giao.

Trung tâm Quốc tế nghiên cứu biến đổi toàn cầu là tổ chức khoa học và công nghệ tự trang trải kinh phí, có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng, tổ chức và hoạt động theo Nghị định 115/2005/NĐ-CP ngày 05/9/2005 của Chính phủ và các văn bản hướng dẫn.

 
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan