Giới thiệu chung
Trang chủ   >  KHOA HỌC CÔNG NGHỆ  >   Giới thiệu chung  >  
ĐỊNH HƯỚNG CHIẾN LƯỢC TRONG HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC CÔNG NGHỆ CỦA ĐHQGHN.

ĐỊNH HƯỚNG CHIẾN LƯỢC

 TRONG HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC CÔNG NGHỆ CỦA ĐHQGHN.

 

A. MỤC TIÊU

 Đẩy mạnh hoạt động khoa học - công nghệ góp phần nâng cao chất lượng đào tạo và phục vụ xã hội của ĐHQGHN  từ nay đến năm 2010 nhằm:

- Xây dựng ĐHQGHN thành một đại học đa ngành, đa lĩnh vực, chất lượng cao, kết hợp chặt chẽ giữa đào tạo và nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ.

- Đề xuất các chương trình nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và giải pháp nhằm tăng cường hiệu quả của các hoạt động khoa học - công nghệ và nâng cao chất lượng đào tạo ở ĐHQGHN, góp phần thực hiện các mục tiêu chiến lược phát triển kinh tế - xã hội đã được Đại hội Đảng lần thứ IX thông qua.

- Đổi mới công tác quản lý khoa học - công nghệ, gắn hoạt động khoa học - công nghệ với đào tạo và phục vụ sản xuất và đời sống.

- Xây dựng và ban hành hệ thống văn bản pháp qui về khoa học - công nghệ của ĐHQGHN.

B. NHỮNG NỘI DUNG CHỦ YẾU

I. Xây dựng ĐHQGHN theo mô hình một đại học nghiên cứu

1. Nghiên cứu cơ chế quản lý đại học đa ngành, đa lĩnh vực, chất lượng cao theo định hướng đại học nghiên cứu.

2. Xây dựng hệ thống nghiên cứu khoa học trong mô hình chung của ĐHQGHN theo hướng một đại học nghiên cứu;

3. Xây dựng cơ chế hoạt động và quản lý đảm bảo sự liên thông giữa 3 hệ thống chức năng trong ĐHQGHN: đào tạo, nghiên cứu khoa học và phục vụ sản xuất đời sống.

II. Đổi mới quản lý và tổ chức hoạt động khoa học - công nghệ

1. Hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ và tổ chức hệ thống quản lý khoa học - công nghệ; phân cấp quản lý một cách hợp lý giữa ĐHQGHN và các bộ ngành có liên quan cũng như giữa các cấp trong ĐHQGHN.

2. Xây dựng qui định về nghiên cứu khoa học trong cán bộ giảng dạy của ĐHQGHN.

3. Rà soát và ban hành các văn bản qui định về quản lý khoa học - công nghệ nhằm khuyến khích các hoạt động sáng tạo khoa học - công nghệ, thúc đẩy việc áp dụng nhanh các tiến bộ khoa học - công nghệ vào phát triển kinh tế - xã hội.

4. Tiếp tục thực hiện việc đổi mới tổ chức và quản lý các đơn vị khoa học - công nghệ (viện, trung tâm nghiên cứu) theo qui định của Nhà nước:

- Nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa học và phục vụ thực tiễn.

- Tăng cường tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm.

- Từng bước chuyển các đơn vị nghiên cứu ứng dụng và triển khai công nghệ sang cơ chế doanh nghiệp, tự hạch toán.

5. Xây dựng cơ chế liên kết đào tạo - nghiên cứu khoa học - sản xuất kinh doanh, kết hợp chặt chẽ đào tạo với nghiên cứu khoa học, giữa các đơn vị đào tạo, các viện và trung tâm nghiên cứu với các doanh nghiệp.

III. Thích ứng với cơ chế thị trường trong hoạt động khoa học - công nghệ

1. Xây dựng cơ chế tổ chức và quản lý các hoạt động khoa học - công nghệ và các đơn vị nghiên cứu khoa học phù hợp với cơ chế thị trường;

2. Hình thành các đơn vị dịch vụ, sản xuất tham gia phát triển thị trường khoa học - công nghệ (tư vấn, dịch vụ chuyển giao khoa học - công nghệ...).

IV. Phát triển tiềm lực khoa học - công nghệ

1. Xây dựng qui hoạch, kế hoạch về bồi dưỡng, đào tạo lại và đào tạo nguồn nhân lực khoa học - công nghệ (bao gồm cả công tác quản lý khoa học - công nghệ) của ĐHQGHN, chú trọng đào tạo cán bộ khoa học - công nghệ có trình độ cao, đầu ngành, tăng cường gửi cán bộ đi đào tạo ở các nước có trình dộ khoa học - công nghệ tiên tiến.

2. Xây dựng cơ sở vật chất, cơ sở dữ liệu phục vụ nghiên cứu khoa học - công nghệ; ứng dụng công nghệ thông tin trong triển khai thực hiện và quản lý các hoạt động khoa học - công nghệ.

3. Xây dựng các biện pháp nhằm phát triển hợp tác quốc tế về khoa học - công nghệ; thu hút và sử dụng có hiệu quả nguồn vốn hỗ trợ quốc tế cho phát triển khoa học - công nghệ; thu hút Việt kiều tham gia hoạt động khoa học - công nghệ của ĐHQGHN.

4. Xây dựng qui chế về đổi mới tổ chức và quản lý trang thiết bị, phòng thí nghiệm.

V. Tập trung chỉ đạo việc thực hiện các hướng ưu tiên phát triển khoa học - công nghệ  của ĐHQGHN.

- Trên cơ sở các hướng ưu tiên của Nhà nước và tiềm năng của đội ngũ cán bộ khoa học mạnh của ĐHQGHN, xây dựng các chương trình nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ có định hướng và chọn lọc trong khoa học tự nhiên, khoa học xã hội nhân văn, định hướng cho hoạt động khoa học - công nghệ của ĐHQGHN.

- Nghiên cứu các công nghệ cao, công nghệ mũi nhọn dựa trên cơ sở các thành tựu của khoa học cơ bản: công nghệ sinh học, công nghệ thông tin, công nghệ điện tử - viễn thông, công nghệ vật liệu mới, công nghệ môi trường, công nghệ nanô...

- Điều tra cơ bản phục vụ công tác qui hoạch lãnh thổ, sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ môi trường, phát triển bền vững.

- Nghiên cứu phục vụ nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học; chuyển giao công nghệ đào tạo tiên tiến vào điều kiện thực tiễn ở nước ta; nghiên cứu phát triển mô hình tổ chức và quản lý các đại học đa lĩnh vực.

- Nghiên cứu triển khai, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật và chuyển giao công nghệ phục vụ đời sống xã hội, nhất là cho nông thôn và vùng núi.

- Xây dựng và phát triển tiềm lực khoa học - công nghệ theo hướng hiện đại hoá cơ sở hạ tầng khoa học - công nghệ, phát triển có qui hoạch nguồn nhân lực khoa học - công nghệ có trình độ cao.

 
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
  • Không có tin nào liên quan!
Trang: