CÁN BỘ
Trang chủ   >  CÁN BỘ  >   Văn bản liên quan
Các văn bản liên quan đến Tổ chức - Cán bộ

>>> Tải về tất cả các biểu mẫu theo văn bản số 1817/ĐHQGHN-TCCB về việc triển khai báo cáo thống kê công tác tổ chức cán bộ theo các biểu mẫu dùng chung của ĐHQGHN

>>> Hướng dẫn kê khai biểu mẫu quy hoạch cán bộ khoa học theo ngành/chuyên ngành đào tạo

>>> Bộ biểu mẫu quy hoạch cán bộ khoa học theo ngành/chuyên ngành đào tạo gắn với KHCN

 

STT

Ký, mã hiệu

Ngày 
ban hành

Cơ quan ban hành

Tên tài liệu

Hiệu lực
thi hành

Hiệu lực sử dụng văn bản

Còn

Không

A

B

C

D

E

F

G

H

I.

TUYỂN DỤNG VÀ QUẢN LÝ CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC

 

 

 

1.                

68/2000/NĐ-CP

17/11/2000

Chính phủ

Nghị định về việc thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp

02/12/2000

x

 

2.                

15/2001/TT-BTCCBCP

11/4/2001

Ban
Tổ chức
Cán bộ
Chính phủ

Thông tư hướng dẫn thực hiện số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 về thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính, nhà nước, đơn vị sự nghiệp

01/01/2001

x

 

3.                

58/2010/QH12

15/11/2010

Quốc hội

Luật Viên chức được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 15/11/2010

01/01/2012

x

 

4.                

29/2012/NĐ-CP

12/4/2012

Chính phủ

Nghị định về tuyển dụng, sử dụng và quản lýviên chức

01/6/2012

x

 

5.                

41/2012/NĐ-CP

08/5/2012

Chính phủ

Nghị định quy định về vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập

25/6/2012

x

 

6.                

14/2012/TT-BNV

18/12/2012

Bộ Nội vụ

Thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị định số 41/2012/NĐ-CPngày 08/5/2012 của Chính phủ quy định về vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập

05/02/2013

x

 

7.                

35/2006/TTLT-BGDĐT-BNV               

23/8/2006

Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Nội vụ

Thông tư liên tịch Hướng dẫn định mức biên chế viên chức ở các cơ sở giáo dục phổ thông công lập

23/8/2006

x

 

8.                

59/2008/TT-BGDĐT

31/10/2008

Bộ Giáo dục và Đào tạo

Thông tư hướng dẫn định mức biên chế sự nghiệp giáo dục ở các trường chuyên biệt công lập

31/10/2008

x

 

9.                

16/2017/TT-BGDĐT

12//72017

Bộ Giáo dục và Đào tạo

Thông tư hướng dẫn danh mục khung vị trí việc làm và định mức số lượng người làm việc trong các cơ sở giáo dục phổ thông công lập

28/8/2017

x

 

10.             

27/2012/NĐ-CP

06/4/2012

Chính phủ

Nghị định quy định về xử lý kỷ luật viên chức và trách nhiệm bồi thường, hoàn trả của viên chức

25/5/2012

x

 

11.             

09/2012/TT-BNV

10/12/2012

Bộ Nội vụ

Thông tư quy định quy trình, nội dung thanh tra về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức, viên chức

01/02/2013

x

 

12.             

22/2008/QH12

13/11/2008

Quốc hội

Luật Cán bộ, công chức được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XII kỳ họp thứ 4 thông qua ngày 13/11/2008

01/01/2010

x

 

13.             

06/2010/NĐ-CP

25/01/2010

Chính phủ

Nghị định quy định những người là công chức

15/3/2010

x

 

14.             

08/2011/TT-BNV

02/6/2011

Bộ Nội vụ

Thông tư hướng dẫn một số điều của Nghị định 06/2010/NĐ-CP ngày 25/01/2010 quy định những người là công chức

20/7/2011

x

 

15.             

24/2010/NĐ-CP

15/3/2010

Chính phủ

Nghị định quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức

01/9/2013

x

 

16.             

13/2010/TT-BNV

30/12/2010

Bộ Nội vụ

Thông tư quy định chi tiết một số điều về tuyển dụng và nâng ngạch công chức của Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15/3/2010 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý  công chức

15/02/2011

x

 

17.             

05/2012/TT-BNV

24/10/2012

Bộ Nội vụ

Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 13/2010/TT-BNV ngày 30/12/2010 của Bộ Nội vụ quy định chi tiết một số điều về tuyển dụng và nâng ngạch công chức của Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15/3/2010 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng vàquản lý công chức

10/12/2012

x

 

18.             

93/2010/NĐ-CP

31/8/2010

Chính phủ

Nghị định sửa đổi một số điều của Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15/3/2010 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức

22/10/2010

x

 

19.             

13/2010/TT-BNV

30/12/2010

Bộ Nội vụ

Thông tư quy định chi tiết một số điều về tuyển dụng và nâng ngạch công chức của Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15/3/2010 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức

15/02/2011

x

 

20.             

06/2013/TT-BNV

17/7/2013

Bộ Nội vụ

Thông tư bãi bỏ Điều 19 Thông tư số 13/2010/TT-BNV ngày 30/12/2010 của Bộ Nội vụ quy định chi tiết một số điều về tuyển dụng và nâng ngạch công chức của số 24/2010/NĐ-CP ngày 15/3/2010 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức

01/9/2013

x

 

21.             

21/2010/NĐ-CP

08/3/2010

Chính phủ

Nghị định về quản lý biên chế công chức

01/5/2010

x

 

22.             

07/2010/TT-BNV 

26/7/2010

Bộ Nội vụ

Thông tư hướng dẫn quản lý biên chế công chức quy định tại Nghị định số 21/2010/NĐ-CPngày 08/3/2010 của Chính phủ về quản lý biên chế
công chức

15/9/2010

x

 

23.             

46/2010/NĐ-CP

27/4/2010

Chính phủ

Nghị định quy định về thôi việc và nghỉ hưu đối với
công chức

01/7/2010

x

 

24.             

53/2015/NĐ-CP

29/5/2015

Chính phủ

Nghị định quy định về nghỉ hưu ở tuổi cao hơn đối với cán bộ, công chức

15/7/2015

x

 

25.             

34/2011/NĐ-CP

17/5/2011

Chính phủ

Nghị định quy định về xử lý kỷ luật đối vớicông chức

05/7/2010

x

 

26.             

34/2012/NĐ-CP

15/4/2012

Chính phủ

Nghị định về chế độ phụ cấp công vụ

01/6/2012

x

 

27.             

36/2013/NĐ-CP

22/4/2013

Chính phủ

Nghị định về vị trí việc làm và cơ cấu ngạchcông chức

10/6/2013

x

 

28.             

05/2013/TT-BNV

25/6/2013

Bộ Nội vụ

Thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị định số 36/2013/NĐ-CPngày 22/4/2013 của Chính phủ về vị trí việc làm và cơ cấu ngạchcông chức

10/8/2013

x

 

29.             

14/2006/QĐ-BNV

06/11/2006

Bộ Nội vụ

Quyết định về việc ban hành Quy chế quản lý hồ sơ cán bộ công chức

Sau 15 ngày kể từ ngày đăng
công báo

x

 

30.             

06/2007/QĐ-BNV

18/6/2007

Bộ Nội vụ

Quyết định về việc ban hành thành phần hồ sơ cán bộ, công chức và mẫu biểu quản lý hồ sơ cán bộ, công chức

Sau 15 ngày kể từ ngày đăngcông báo

x

 

31.             

02/2008/QĐ-BNV

06/10/2008

Bộ Nội vụ

Quyết định về việc ban hành mẫu biểu quản lý hồ sơ cán bộ, công chức

Sau 15 ngày kể từ ngày đăngcông báo

x

 

32.             

11/2012/TT-BNV

17/12/2012

Bộ Nội vụ

Thông tư quy định về chế độ báo cáo thống kê và quản lý hồ sơ công chức

03/02/2013

x

 

33.             

35/2010/TT-BGDĐT

14/12/2010

Bộ Giáo dục và
Đào tạo

Thông tư quy định danh mục các vị trí công tác phải thực hiện định kỳ chuyển đổi đối với công chức, viên chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý trong ngànhgiáo dục

28/01/2011

x

 

34.             

33/2015/TT-BGDĐT

14/12/2010

Bộ Giáo dục và
Đào tạo

Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 35/2010/TT-BGDĐT ngày 14/12/2010của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạoquy định danh mục các vị trí công tác phải thực hiện định kỳ chuyển đổi đối với công chức, viên chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý trong ngành giáo dục

30/12/2015

x

 

35.             

28/2015/TTLT-BGDĐT-BNV

06/11/2015

Bộ Giáo dục &Đào tạo và Bộ Nội vụ

Thông tư liên tịch Hướng dẫn thực hiện bổ nhiệm và xếp lương chức danh nghề nghiệp đối với viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục đại học công lập

25/12/2015

x

 

36.             

05/2016/TT-BGDĐT

21/3/2016

Bộ Giáo dục và
Đào tạo

Thông tư  Quy định thời gian tập sự theo chức danh nghề nghiệp giáo viên, giảng viên

06/5/2016

x

 

37.             

1268/QĐ-BGDĐT

20/4/2016

Bộ Giáo dục và Đào tạo

Quyết định về việc đính chính Thông tư số 05/2016/TT-BGDĐT ngày 21/3/2016 của Bộ trưởng BGiáo dục và Đào tạo quy định thời gian tập sự theo chức danh nghề nghiệp giáo viên, giảng viên

20/4/2016

x

 

38.             

43/2016/TT-BYT

15/12/2016

Bộ Y tế

Thông tư quy định thời gian tập sự theo chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành y tế

01/02/2017

x

 

39.             

56/2015/NĐ-CP

09/6/2015

Chính phủ

Nghị định về đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức (bãi bỏ Điều 45 Nghị định 24/2010/NĐ-CP và Điều 37 Nghị định 29/2012/NĐ-CP)

01/8/2015

x

 

40.             

88/2017/NĐ-CP

27/7/2017

Chính phủ

Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 56/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ về đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức

15/9/2017

x

 

41.             

3969/QĐ-ĐHQGHN

04/11/2013

ĐHQGHN

Quyết định về việc thực hiện định mức giờ chuẩn giảng dạy để tính định biên nhân lực giảng dạy của các đơn vị được giao nhiệm vụ đào tạo ở ĐHQGHN

04/11/2013

 

x

42.             

598/TCCB

08/4/2005

ĐHQGHN

Hướng dẫn thực hiện xử lý cán bộ, viên chức đi nước ngoài quá hạn

08/4/2005

x

 

43.             

4632/2008/QĐ-ĐHQGHN

25/8/2008

ĐHQGHN

Phần quy định về Quản lý cán bộ đi nước ngoài (đoàn ra) trong Quy định tạm thời về Quản lý công tác Hợp tác Quốc tế của ĐHQGHN ban hành kèm theo Quyết định số4632/2008/QĐ-ĐHQGHN ngày 25/8/2008 của ĐHQGHN

25/8/2008

 

x

44.             

4616/QĐ-ĐHQGHN

08/12/2014

ĐHQGHN

Quyết định ban hành Quy định về quản lý hoạt động hợp tác quốc tế của Đại học Quốc gia Hà Nội

08/12/2014

x

 

45.             

1923/HD-ĐHQGHN

28/6/2010

ĐHQGHN

Hướng dẫn công tác tính định biên nhân lực của các đơn vị được giao nhiệm vụ đào tạo và nghiên cứu khoa học trong Đại học Quốc gia Hà Nội

28/6/2010

x

 

46.             

2247/HD-ĐHQGHN

06/7/2012

ĐHQGHN

Hướng dẫn tạm thời công tác xác định chỉ tiêu nhân lực của các đơn vị nghiên cứu và phục vụ trực thuộc Đại học Quốc gia
Hà Nội

06/7/2012

x

 

47.             

2799/HD-ĐHQGHN

19/8/2013

ĐHQGHN

Hướng dẫn đánh giá công chức, viên chức, lao động hợp đồng trong Đại học Quốc gia Hà Nội

19/8/2013

 

x

48.             

2828/HD-ĐHQGHN

20/8/2013

ĐHQGHN

Hướng dẫn tuyển dụng viên chức trong Đại học Quốc gia Hà Nội

20/8/2013

 

x

49.             

2884/QĐ-TCCB

23/8/2013

ĐHQGHN

Quyết định ban hành “Quy định tạm thời đánh giá hoàn thành nhiệm vụ của công chức, viên chức thuộc Cơ quan Đại học Quốc gia Hà Nội

23/8/2013

 

x

50.             

3768/QĐ-ĐHQGHN

22/10/2014

ĐHQGHN

Quyết định ban hành Quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức, viên chức, người lao động trong Đại học Quốc gia Hà Nội

22/10/2014

x

 

51.             

754/HD-ĐHQGHN

04/3/2015

ĐHQGHN

Hướng dẫn thực hiện các quy định về công tác tổ chức cán bộ trong Đại học Quốc gia
Hà Nội

04/3/2015

x

 

52.             

2768/QĐ-ĐHQGHN

31/7/2015

ĐHQGHN

Quy định về đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của công chức, viên chức và người lao động thuộc Cơ quan ĐHQGHN

31/7/2015

x

 

53.             

3905/ĐHQGHN-ĐHQGHN

14/10/2015

ĐHQGHN

Hướng dẫn thực hiện đánh giá năng lực chuyên viên phụ trách công tác tổ chức cán bộ tại Đại học Quốc gia Hà Nội

14/10/2015

x

 

54.             

4999/HD-ĐHQGHN

17/12/2015

ĐHQGHN

Hướng dẫn thực hiện chính sách tinh giản biên chế trong Đại học Quốc gia Hà Nội

17/12/2015

x

 

II.

ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC

 

 

 

55.             

141/2009/TT-BTC

13/7/2009

Bộ Tài chính

Quy định chế độ tài chính thực hiện Đề án “Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý ở nước ngoài bằng ngân sách
Nhà nước”

29/9/2009

x

 

56.             

18/2010/NĐ-CP

05/3/2010

Chính phủ

Nghị định về đào tạo, bồi dưỡngcông chức

01/5/2010

 

x

57.             

101/2017/NĐ-CP

01/9/2017

Chính phủ

Nghị định về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức,
viên chức ( Bãi bỏ các Điều 32, 33, 34, 35 và 36 Nghị định số 29/2012/NĐ-CP)

21/10/2017

x

 

58.             

01/2018/TT-BNV

08/01/2018

Bộ Nội vụ

Thông tư hướng dẫn một số điều của Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01/9/2017 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức

01/3/2018

Chưa có hiệu lực

 

59.             

03/2011/TT-BNV

25/01/2011

Bộ Nội vụ

Thông tư hướng dẫn một số điều của Nghị định số 18/2010/NĐ-CP ngày 05/3/2010 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡngcông chức

13/3/2011

x

 

60.             

139/2010/TT-BTC

21/9/2010

Bộ Tài chính

Thông tư quy định việc lập dự toán, quản lý và sử dụng kinh phí từ ngân sách nhà nước dành cho công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ công chức

06/11/2010

x

 

61.             

15/2012/TT-BNV

25/12/2012

Bộ Nội vụ

Thông tư hướng dẫn về tuyển dụng, ký kết hợp đồng làm việc và đền bù chi phí đào tạo, bồi dưỡng đối với viên chức

15/02/2013

x

 

62.             

19/2014/TT-BNV

04/12/2014

Bộ Nội vụ

Thông tư quy định, hướng dẫn công tác đào tạo, bồi dưỡng viên chức

02/02/2015

x

 

63.             

1613/QĐ-BGDĐT

16/5/2016

Bộ Giáo dục và
Đào tạo

Quyết địnhban hành chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giảng viên (hạng III)

16/5/2016

x

 

64.             

1612/QĐ-BGDĐT

16/5/2016

Bộ Giáo dục và
Đào tạo

Quyết địnhban hành chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giảng viên chính (hạng II)

16/5/2016

x

 

65.             

1611/QĐ-BGDĐT

16/5/2016

Bộ Giáo dục và
Đào tạo

Quyết định ban hành chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giảng viên cao cấp (hạng I)

16/5/2016

x

 

66.             

2476/QĐ-BKHCN

31/8/2016

Bộ Khoa học và Công nghệ

Quyết định ban hành chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh công nghệ: kỹ sư
(hạng III)

31/8/2016

x

 

67.             

2476/QĐ-BKHCN

31/8/2016

Bộ Khoa học và Công nghệ

Quyết định ban hành chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh công nghệ: kỹ sư chính (hạng II)

31/8/2016

x

 

68.             

2476/QĐ-BKHCN

31/8/2016

Bộ Khoa học và Công nghệ

Quyết định ban hành chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh công nghệ: kỹ sư cao cấp (hạng I)

31/8/2016

x

 

69.             

162/QĐ-BNV

26/02/2016

Bộ Nội vụ

Quyết định ban hành chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh lưu trữ viên (hạng III)

26/02/2016

x

 

70.             

163/QĐ-BNV

26/02/2016

Bộ Nội vụ

Quyết định ban hành chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh lưu trữ viên chính
(hạng II)

26/02/2016

x

 

71.             

2471/QĐ-BKHCN

31/8/2016

Bộ Khoa học và Công nghệ

Quyết định ban hành chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghiên cứu khoa học: nghiên cứu viên cao cấp (hạng I)

31/8/2016

x

 

72.             

2472/QĐ-BKHCN

31/8/2016

Bộ Khoa học và Công nghệ

Quyết định ban hành chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghiên cứu khoa học: nghiên cứu viên chính (hạng II)

31/8/2016

x

 

73.             

2473/QĐ-BKHCN

31/8/2016

Bộ Khoa học và Công nghệ

Quyết định ban hành chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghiên cứu khoa học: nghiên cứu viên (hạng III)

31/8/2016

x

 

74.             

10/2017/TT-BNV

29/12/2017

Bộ Nội vụ

Thông tư Quy định về đánh giá chất lượng bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức

01/3/2018

x

 

75.             

13/2017/TT-BGDĐT

23/5/2017

Bộ Giáo dục và Đào tạo

Thông tư quy định về điều kiện để các cơ sở giáo dục được tổ chức bồi dưỡng và cấp chứng chỉ bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục công lập

08/7/2017

x

 

III.

NGẠCH, NÂNG NGẠCH, CHUYỂN NGẠCH CÔNG CHỨC; TIÊU CHUẨN CHỨC DANH, THĂNGHẠNG VÀ THAY ĐỔI CHỨC DANH VIÊN CHỨC

 

 

 

76.             

538/TCCP-TC

18/12/1995

Bộ Nội vụ

Quyết định về việc thay đổi tên gọi các ngạch công chức giảng dạy và tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch trong trường đại học - cao đẳng

 

18/12/1995

 

x

77.             

36/2014/TTLT-BGDĐT-BNV

28/11/2014

Bộ Giáo dục & Đào tạo và Bộ
Nội vụ

Thông tư liên tịch quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục đại học công lập

01/02/2015

x

 

78.             

11/2014/TT-BNV

09/10/2014

Bộ Nội vụ

Thông tưquy định chức danh, mã số ngạch và tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn các ngạch công chức chuyên ngành hành chính

01/12/2014

x

 

79.             

05/2017/TT-BNV

15/8/2017

Bộ Nội vụ

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 11/2014/TT-BNV ngày 09 tháng 10 năm 2014 và Thông tư số 13/2010/TT-BNVngày
30/12/2010 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn,bổ nhiệm ngạch và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành hành chính và việc tổ chức thi nâng ngạch công chức

01/10/2017

x

 

80.             

03/2014/TT-BTTTT

11/3/2014

Bộ Thông tin và Truyền thông

Thông tư quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ
thông tin

28/4/2014

x

 

81.             

17/2016/TTLT-BGDĐT-BTTTT 

21/6/2016

Bộ Giáo dục và Đào tạo-Bộ Thông tin và Truyền thông

Thông tư liện tịch Quy định tổ chức thi và cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin

10/08/2016

x

 

82.             

24/2014/TTLT- BKHCN-BNV

01/10/2014

Bộ Khoa học & Công nghệ và Bộ Nội vụ

Thông tư liên tịch Quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành khoa học và công nghệ

01/12/2014

x

 

83.             

01/2016/TTLT-BKHCN-BNV

11/01/2016

Bộ Khoa học & Công nghệ - Bộ Nội vụ

Thông tư liên tịch hướng dẫn thực hiện việc bổ nhiệm và xếp lương theo chức danh nghề nghiệp đối với viên chức chuyên ngành khoa học và công nghệ

01/3/2016

x

 

84.             

13/2014/TT-BNV

31/10/2014

Bộ Nội vụ

Thông tư Quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành lưu trữ

15/12/2014

x

 

85.             

08/2015/TT-BNV

28/12/2015

Bộ Nội vụ

Thông tư Hướng dẫn thời gian tập sự, bổ nhiệm và xếp lương chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành lưu trữ

15/02/2016

x

 

86.             

10/2015/TTLT-BYT-BNV 

27/5/2015

Bộ Y tế – Bộ Nội vụ

Thông tư liên tịch Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp bác sĩ, bác sĩ y học dự phòng, y sĩ

16/7/2015

x

 

87.             

11/2015/TTLT-BYT-BNV

27/5/2015

Bộ Y tế - Bộ Nội vụ

Thông tư liên tịch Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp y tế công cộng

16/7/2015

x

 

88.             

26/2015/TTLT-BYT-BNV

07/10/2015

Bộ Y tế - Bộ Nội vụ

Thông tư liên tịch quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

20/11/2015

x

 

89.             

27/2015/TTLT-BYT-BNV

07/10/2015

Bộ Y tế - Bộ Nội vụ

Thông tư liên tịch quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề
nghiệp dược

20/11/2015

x

 

90.             

02/2015/TTLT-BNV-BVHTTDL

 

26/6/2015

Bộ Nội vụ - Bộ Văn hóa Thể thao và
Du lịch

Thông tư liên tịch hướng dẫn bổ nhiệm và xếp lương chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành Thể dục thể thao

01/8/2015

x

 

91.             

13/2014/TTLT-BVHTTDL-BNV

17/10/2014

Bộ Văn hóa, Thể thao và
Du lịch - Bộ nội vụ

Thông tư liên tịch

quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành thể dục thể thao

15/12/2014

x

 

92.             

02/2015/TTLT-BVHTTDL-BNV

19/5/2015

Bộ Văn hóa Thể thao và
Du lịch - Bộ Nội vụ

Thông tư liên tịch quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành thư viện

15/7/2015

x

 

93.