HỢP TÁC & PHÁT TRIỂN
Trang chủ   >  HỢP TÁC & PHÁT TRIỂN  >   Các thỏa thuận hợp tác quốc tế
Danh sách văn bản hợp tác quốc tế ký kết năm 2015

 

TT

Thứ tự theo năm

 

Thời gian

Tổ chức

Người ký

329.

1.

07/01/2015

Peking University, China

Prof. Phung Xuan Nha

President

330.

2.

10/02/2015

Kumamoto Gakuen University, Japan

Prof. Nguyen Kim Son

Vice – President

331.

3.

23/03/2015

Nanhua University, Taiwan (Đại học Nan Hoa)

Prof. Nguyen Kim Son

Vice – President

332.

4.

03/04/2015

The University of Tokyo, Japan

Prof. Phung Xuan Nha

President

333.

5.

09/06/2015

Agence Universitaire dela Francophonie (AUF)

Prof. Nguyen Hoang Hai

Vice – President

334.

6.

12/06/2015

IPAG Business School, France

Prof. Nguyen Kim Son

Vice – President

335.

7.

20/06/2015

Jinan University, China

Prof. Phung Xuan Nha

President

336.

8.

03/07/2015

Kinki University, Japan

Prof. Phung Xuan Nha

President

 Ban Hợp tác phát triển
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :