Đề tài cấp ĐHQGHN
Trang chủ   >  KHOA HỌC CÔNG NGHỆ  >   Chương trình, dự án, đề tài  >   Đề tài cấp ĐHQGHN
Danh sách các đề tài năm 2014 của Viện Công nghệ Thông tin

TT
Tên nhiệm vụ
Chủ nhiệm
Sản phẩm
Thời gian thực hiện
1
QG.14.60
Phát triển các thuật toán phân cụm dữ liệu tiên tiến trong hệ thông tin địa lý và ứng dụng
PGS.TS. Nguyễn Đình Hóa, Viện CNTT
- 01 hệ thống GIS có bổ sung chức năng hỗ trợ phân cụm dữ liệu không gian;
- 01 bài báo tạp chí quốc tế ISI/ Scopus; Đào tạo 02 ThS
4/2014-4/2016

 MP - VNU Media
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :