Đề tài cấp ĐHQGHN
Trang chủ   >  KHOA HỌC CÔNG NGHỆ  >   Chương trình, dự án, đề tài  >   Đề tài cấp ĐHQGHN
Danh sách các đề tài năm 2014 của Viện Đảm bảo Chất lượng Giáo dục

TT
Tên nhiệm vụ
Chủ nhiệm
Sản phẩm
Thời gian thực hiện
1
QG.14.61
Luận cứ khoa học và thực tiễn của phân tầng cơ sở giáo dục đại học Việt Nam
TS. Nguyễn Thị Thu Hương, Viện nghiên cứu ĐBCLGD
- 02 bài báo trên tác tạp chí chuyên ngành trong nước; 01 báo cáo tại hội nghị khoa học quốc tế;
- 01 báo cáo tư vấn cho Ban Giám đốc ĐHQGHN;
- Hỗ trợ 02 ThS; 01 NCS
4/2014-4/2015

 MP - VNU Media
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :