Đề tài cấp ĐHQGHN
Trang chủ   >  KHOA HỌC CÔNG NGHỆ  >   Chương trình, dự án, đề tài  >   Đề tài cấp ĐHQGHN
Danh sách các đề tài năm 2015 của Trung tâm Nghiên cứu Tài nguyên và Môi trường

TT

Tên đề tài/ Mã số

Chủ nhiệm/ Đơn vị

Sản phẩm

Thời gian thực hiện

1.

QG.15.20

Nghiên cứu, đánh giá hiện trạng và đề xuất giải pháp quản lý, bảo tồn đa dạng sinh học Hồ Tây, thành phố Hà Nội

TS. Hoàng Văn Thắng, Trung tâm NC TN&MT

1. Đánh giá về tiềm năng, giá trị bảo tồn, giá trị hệ sinh thái Hồ Tây trong sự phát triển chung của khu vực;

2. Các đề xuất về quản lý, giám sát, bảo tồn và sử dụng bền vững hệ sinh thái đất ngập nước Hồ Tây trên cơ sở tiếp cận hệ sinh thái;

3. Hệ thống bàn đồ phân bố (bản đồ in và số hóa), nhằm hỗ trợ cho công tác quản lý bảo tồn các loài có giá trị, hệ sinh thái điển hình của Hồ Tây; tỉ lệ ?...

4. Công bố 01 bài báo trên tạp chí quốc tế không thuộc hệ thống ISI/Scopus; 02 bài báo đăng trên tạp chí chuyên ngành bảo vệ môi trường;

5. Thiết lập được các điểm nghiên cứu và thực tập cho sinh viên đại học và sau đại học về đa dạng sinh học;

6. Đào tạo 01 thạc sĩ.

1/2015-1/2017

 Ban Khoa học công nghệ
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :