Đề tài cấp ĐHQGHN
Trang chủ   >  KHOA HỌC CÔNG NGHỆ  >   Chương trình, dự án, đề tài  >   Đề tài cấp ĐHQGHN
Danh sách các đề tài năm 2015 của Trường Đại học Ngoại ngữ

TT

Tên đề tài/ Mã số

Chủ nhiệm/ Đơn vị

Sản phẩm

Thời gian thực hiện

 
 

1.

QG.15.34

Xây dựng bộ công cụ kiểm tra đánh giá thúc đẩy việc vận dụng kỹ năng tư duy bậc cao của người học trong các môn ngôn ngữ học tại Đại học Ngoại Ngữ - ĐHQGHN

TS. Nguyễn Thị Minh Tâm, Trường ĐHNN

1. Sản phẩm khoa học

- Hệ thống kiểm tra đánh giá xác định được năng lực tư duy cho sinh viên, được xây dựng cụ thể cho các môn lý thuyết tiếng tại ĐHNN- ĐHQGHN

- 01 bài báo quốc tế ISI/Scopus

- 02 báo cáo khoa học, hội nghị khoa học trong nước

2. Sản phẩm đào tạo

- 01 thạc sĩ

- 02 cử nhân

1/2015-1/2017

 

2.

QG.15.35

Nghiên cứu mô hình đánh giá dịch thuật Anh-Việt 

PGS.TS. Lê Hùng Tiến, Trường ĐHNN

1. Sản phẩm khoa học

- Đưa ra những đề xuất về phương pháp phê bình đánh giá dịch thuật nói chung và Anh-Viêt nói riêng nhằm nâng cao chất lượng dịch phẩm trong nước cùng những biện pháp thực hiện những đề xuất này trong hoàn cảnh Việt Nam.

- 01 sách chuyên khảo

- 03 bài báo trong nước

- 01 báo cáo khoa học, hội nghị khoa học trong nước

2. Sản phẩm đào tạo

- 01 tiến sĩ

- 04 thạc sĩ

1/2015-1/2017

 

 Ban Khoa học công nghệ
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :