Nhiệm vụ chiến lược
Trang chủ   >  Nhiệm vụ chiến lược  >   Văn bản liên quan
Tìm thấy : 19 văn bản
 Ký hiệu  Ngày ban hành  Trích yếu
2072/HD - ĐHQGHN 26/6/2012 Hướng dẫn tổ chức đánh giá khóa luận và lễ trao bằng tốt nghiệp cho sinh viên Nhiệm vụ chiến lược ở Đại học Quốc gia Hà Nội
2766/HD-KHTC 19/9/2011 Hướng dẫn sử dụng kinh phí nhiệm vụ chiến lược ở ĐHQGHN
60-KL/ĐU 7/1/2011 KẾT LUẬN CỦA BAN THƯỜNG VỤ ĐẢNG ỦY VỀ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG, HIỆU QUẢ ĐÀO TẠO SINH VIÊN NĂM THỨ NHẤT CÁC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO ĐẠT CHUẨN QUỐC TẾ THUỘC NHIỆM VỤ CHIẾN LƯỢC
3226/HD-ĐHQGHN 8/11/2010 HƯỚNG DẪN TỔ CHỨC ĐÀO TẠO NĂM THỨ NHẤT CHO CÁC SINH VIÊN THUỘC NHIỆM VỤ CHIẾN LƯỢC Ở ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
3109/HD-ĐHQGHN 29/10/2010 HƯỚNG DẪN XÂY DỰNG VÀ HOÀN THIỆN CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THEO CHUẨN ĐẦU RA Ở ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
2611/HD-ĐT 9/9/2010 HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN TỔ CHỨC ĐÀO TẠO NGOẠI NGỮ VÀ CÁC MÔN HỌC CHUNG CHO SINH VIÊN NHIỆM VỤ CHIẾN LƯỢC KHÓA QH-2010
2544/ĐHQGHN-ĐT 31/8/2010 tổ chức học ngoại ngữ cho sinh viên tài năng và nhiệm vụ chiến lược (16+23) và chương trình tiên tiến
2355/ĐHQGHN-ĐT 10/8/2010 Giảng dạy cho sinh viên QH-2010 thuộc nhiệm vụ chiến lược
2171/TB-ĐHQGHN 22/7/2010 Kết luận của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội tại cuộc họp Ban chỉ đạo Nhiệm vụ chiến lược
1623/ĐHQGHN-KHTC 2/6/2010 Triển khai thực hiện báo cáo cho từng ngành/chuyên ngành các nội dung theo biểu mẫu
1198/TB-TCCB 19/4/2010 Thông báo Kết luận của Giám đốc ĐHQGHN tại các cuộc họp về kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ đạt chuẩn quốc tế tại các Trường Đại học: Khoa học Tự nhiên, Khoa học Xã hội và Nhân văn, Công nghệ và Kinh tế
4369/QĐ-TCCB 21/12/2009 Quyết định Về việc thay đổi thành viên Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án xây dựng và phát triển một số ngành, chuyên ngành khoa học cơ bản, công nghệ cao và kinh tế - xã hội mũi nhọn ở Đại học Quốc gia Hà Nội đạt trình độ quốc tế
3352/KHTC 1/10/2009 Báo cáo tiến độ triển khai đề án thành phần của đơn vị mình cho từng ngành/chuyên ngành và từng khóa theo biểu mẫu
2631/TB-KHTC 28/7/2009 Thông báo Kết luận của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội tại cuộc họp định kỳ về việc triển khai Đề án xây dựng và phát triển các ngành, chuyên ngành đạt trình độ quốc tế ngày 13/7/2009
2269/HD-KHTC 26/6/2009 HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG KINH PHÍ ĐÀO TẠO CÁC NGÀNH, CHUYÊN NGÀNH ĐẠT TRÌNH ĐỘ QUỐC TẾ Ở ĐHQGHN
1657/TB-KHTC 5/5/2009 Thông báo Kết luận của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội về việc triển khai Đề án xây dựng và phát triển các ngành, chuyên ngành đạt trình độ quốc tế và đào tạo tài năng, chất lượng cao tại các đơn vị
1178/QĐ-TCCB 18/3/2009 Về việc thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án xây dựng và phát triển một số ngành, chuyên ngành khoa học cơ bản, công nghệ cao và kinh tế - xã hội mũi nhọn ở Đại học Quốc gia Hà Nội đạt trình độ quốc tế
1022/QĐ-KHTC 5/3/2009 Về việc ban hành “Quy định tạm thời về việc xây dựng và phát triển một số ngành, chuyên ngành đạt trình độ quốc tế”
1/9/2008 Đề án Xây dựng và phát triển một số ngành, chuyên ngành khoa học cơ bản, công nghệ cao và kinh tế - xã hội mũi nhọn ở ĐHQGHN đạt trình độ quốc tế
 
Các văn bản liên quan Đề án Nhiệm vụ chiến lược

Stt
Ký, mã hiệu
Ngày
ban hành
Tên tài liệu
1
3599/QĐ-ĐHQGHN
05/12/2011
Quyết định về việc ban hành Quy định về xây dựng và phát triển ngành, chuyên ngành đạt chuẩn quốc tế
2
3288/QĐ-ĐHQGHN
08/11 /2011
3
 Đề án
 9/2008
4
3109/HD - ĐHQGHN
29/10/2010
5
60 - KL/ĐU
7/1/2011
6
3226 /HD - ĐHQGHN
8/11/2010
7
2611 /HD-ĐT
9/9/2010
8
2544 /ĐHQGHN-ĐT
31/8/2010
9
2355/ĐHQGHN-ĐT
10/8/2010
10
2171 /TB-ĐHQGHN
22/7/2010
11
1623/ĐHQGHN-KHTC
2/6/2010
12
1198 /TB-TCCB
19/4/2010
13
4369 /QĐ-TCCB
21/12/2009
14
3352   /KHTC
1/10/2009
15
2631/TB- KHTC
28/7/2009
16
2269 /HD-KHTC
26/6/2009
17
1657 /TB- KHTC
5/5/2009
18
1178/QĐ-TCCB
18/3/2009
19
1022/QĐ-KHTC
5/3/2009
20
1022 /QĐ- KHTC
5/3/2009
21
665 /ĐT
2/8/2006

 
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
  • Không có tin nào liên quan!
Trang: 1|