Nhiệm vụ chiến lược
Trang chủ   >  Nhiệm vụ chiến lược  >   Giới thiệu chung  >   Mục tiêu
Mục tiêu

1. Mục tiêu tổng quát

Xây dựng và phát triển ngành, chuyên ngành đạt chuẩn quốc tế nhằm tạo tiền đề và điều kiện để phát triển bộ môn, khoa, trường đại học thành viên và Đại học Quốc gia Hà Nội đạt chuẩn quốc tế, nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao tri thức và sức cạnh tranh, thương hiệu của Đại học Quốc gia Hà Nội, góp phần đổi mới cơ bản giáo dục đại học Việt Nam.

2. Mục tiêu cụ thể

a) Xây dựng và phát triển điều kiện đảm bảo chất lượng đạt chuẩn quốc tế, bao gồm:

- Đội ngũ giảng viên, cán bộ nghiên cứu, quản lý, phục vụ (sau đây gọi tắt là đội ngũ cán bộ);

- Nội dung chương trình đào tạo, giáo trình, tài liệu tham khảo, phương pháp giảng dạy và học tập, phương pháp kiểm tra đánh giá;

- Hệ thống tổ chức và quản trị đại học tiên tiến, gắn kết chặt chẽ đào tạo và nghiên cứu khoa học, chuyển giao tri thức; môi trường làm việc, học tập, nghiên cứu, giảng dạy;

- Hệ thống cơ sở dữ liệu về Nhiệm vụ chiến lược;

- Cơ sở vật chất phục vụ đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao tri thức.

b) Cung cấp cho xã hội nguồn nhân lực (các cử nhân, kỹ sư, thạc sĩ và tiến sĩ) chất lượng cao về mọi mặt, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và thị trường lao động quốc tế;

c) Nâng cao chất lượng và hiệu quả các hoạt động khoa học và công nghệ để có các sản phẩm khoa học và công nghệ đạt trình độ quốc tế, tiêu biểu của quốc gia, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế của đất nước;

d) Phát triển liên kết, hợp tác, thu hút các nguồn lực để xây dựng bộ môn, khoa, trường và Đại học Quốc gia Hà Nội từng bước đạt chuẩn quốc tế, thu hút các nhà khoa học và sinh viên quốc tế xuất sắc đến học tập, nghiên cứu và làm việc.

e) Các mục tiêu cụ thể khác của từng đề án thành phần.

 

 
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
  • Không có tin nào liên quan!
Trang: