Giáo trình
Trang chủ   >  Nhiệm vụ chiến lược  >   Giáo trình  >  
Danh mục sách Nhiệm vụ chiến lược ngành Ngôn ngữ học

STT
ĐKCB
ISBN
Tên tác giả
Tên sách
Nơi XB
Nhà XB
Năm XB
1
A-CL2/00001-19
0521826691
Odden, David Arnold
Introducing phonology
David Odden
Cambridge
2005
2
A-CL2/00020-38
9780521617413
Riemer, Nick
Introducing semantics
Riemer
Cambridge
2010
3
02071000001
9781405186681
Wardhaugh, Ronald.
An introduction to sociolinguistics
Wardhaugh
Wiley
2010
4
02071000002
0415328608
Gee, James Paul.
An introduction to discourse analysis
James Paul Gee
Routledge
2005
5
02071000003
0748618325
Evans, Vyvyan.
Cognitive linguistics
Evans
Edinburgh University Press
2006
6
02071000004
9780199571055
Dixon, R.M.W.
Basic linguistic theory
Dixon
Oxford University Press
2010
7
02071000005
9780340810323
Tallerman, Maggie
Understanding syntax
Maggie Tallerman
Atlantic Publications
2009
8
02071000006
9780826489937
Litosseliti
Research methods in linguistics
Lia Litosseliti
Continuum
2010
9
02071000007
9780340984475
 Norbert Schmitt
An introduction to applied linguistics
Schmitt
Oxford University Press
2010
10
02071000008
9780826494788
Halliday, M. A. K.
Lexicology
M. A. K. Halliday
Continuum
2007
11
02071000009
 9780813343426
Salzmann, Zdenek.
Language, culture, and society
Salzmann
Westview Press
2007
12
02071000010
9780262013758
Adrian Akmajian
Linguistics
Akmajian
MIT Press
2010
13
02071000011
9780199278107
Hengeveld, Kees
Functional discourse grammar
Hengeveld
Oxford University Press
2008
14
02071000012-14
9781405144247
Johnson, Keith
Quantitative methods in linguistics
Johnson
 Wiley Blackwell
2008
15
02071000015
0826486347
Pan, Wen'guo.
Contrastive linguistics
Pan, Wenguo; Tham, Waiun
 Continuum International Publishing Group Ltd
2007
16
02071000016
0194375986
Cook, Guy.
Applied linguistics
Cook
 Oxford University Press
2010
17
02071000017-32
9781405144247
Johnson, Keith
Quantitative methods in linguistics
Johnson
 Wiley Blackwell
2008
18
02071000033
9781444109887
Davenport, Michael,
Introducing phonetics and phonology
Davenport
 Hodder Education
2010
19
02070000001-55
 
Vũ Đức Nghiệu
Lược khảo lịch sử từ vựng Tiếng Việt
Hà Nội
Giáo dục Việt Nam
2011

 

 VNU Media - Trung tâm thông tin thư viện
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :