danh sach
 Ký hiệu  Ngày ban hành  Trích yếu
615/QĐ-ĐHQGHN 12/2/2018 Công nhận Viện Nghiên cứu Kinh tế và Chính sách thuộc Trường Đại học Kinh tế là Trung tâm nghiên cứu trọng điểm cấp ĐHQGHN
616/QĐ-ĐHQGHN 12/2/2018 Công nhận Viện Chính sách và Quản lý thuộc Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn là Trung tâm nghiên cứu trọng điểm cấp ĐHQGHN
123/HD-ĐHQGHN 9/1/2018 Hướng dẫn số 123/HD-ĐHQGHN về việc thực hiện Quy chế đào tạo Tiến sĩ tại ĐHQGHN.
70/HD-ĐHQGHN 3/1/2018 Hướng dẫn hỗ trợ công bố quốc tế và đăng ký quyền sở hữu trí tuệ cho nghiên cứu sinh, học viên cao học và sinh viên ĐHQGHN
2068/QĐ-TTg 21/12/2017 Ngày 21/12/2017, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã ký Quyết định số 2068/QĐ-TTg về việc Chuyển giao chủ Dự án Xây dựng ĐHQGHN tại Hòa Lạc từ Bộ Xây dựng sang ĐHQGHN.
4848/QĐ-ĐHQGHN 18/12/2017 Quyết định số 4848/QĐ-ĐHQGHN về việc ban hành Quy định về việc thu hút và quản lý sinh viên quốc tế tại ĐHQGHN.
4685/QĐ-ĐHQGHN 7/12/2017 Thành lập Hội đồng Khoa học Quản trị và Kinh tế. Danh sách thành viên Hội đồng kèm theo Quyết định này.
4686/QĐ-ĐHQGHN 7/12/2017 Thành lập Hội đồng Khoa học và Công nghệ Trái đất và Môi trường. Danh sách thành viên Hội đồng kèm theo Quyết định này.
4687/QĐ-ĐHQGHN 7/12/2017 Thành lập Hội đồng Khoa học và Công nghệ Sự sống. Danh sách thành viên Hội đồng kèm theo Quyết định này.
4688/QĐ-ĐHQGHN 7/12/2017 Thành lập Hội đồng Khoa học và Công nghệ Vật liệu và Năng lượng. Danh sách thành viên Hội đồng kèm theo Quyết định này.
4689/QĐ-ĐHQGHN 7/12/2017 Thành lập Hội đồng Khoa học và Công nghệ Thông tin và Tính toán. Danh sách thành viên Hội đồng kèm theo Quyết định này.
4690/QĐ-ĐHQGHN 7/12/2017 Thành lập Hội đồng Khoa học và Công nghệ Giáo dục. Danh sách thành viên Hội đồng kèm theo Quyết định này.
4691/QĐ-ĐHQGHN 7/12/2017 Thành lập Hội đồng Khoa học Nhân văn và Nghệ thuật. Danh sách thành viên Hội đồng kèm theo Quyết định này.
4692/QĐ-ĐHQGHN 7/12/2017 Thành lập Hội đồng Khoa học Xã hội và Hành vi. Danh sách thành viên Hội đồng kèm theo Quyết định này.
4555/QĐ-ĐHQGHN 24/11/2017 Quy chế đào tạo tiến sĩ tại Đại học Quốc gia Hà Nội
16/11/2017 Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung của một số điều của luật giáo dục
16/11/2017 Dự thảo dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học
4151/QĐ-ĐHQGHN 24/10/2017 Kiện toàn nhân sự Hội đồng Đảm bảo chất lượng ĐHQGHN nhiệm kỳ 2016 - 2021
3585/QĐ-ĐHQGHN 19/9/2017 Ngày 19/9/2017, Giám đốc ĐHQGHN đã ký ban hành quyết định số 3858 về việc phân công công tác của Giám đốc và các Phó Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội
3538/QĐ-ĐHQGHN 15/9/2017 Bổ nhiệm ông Nguyễn Trúc Lê, PGS.TS, Phó Hiệu trưởng phụ trách Trường Đại học Kinh tế, giữ chức Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế, ĐHQGHN.