TIN TỨC & SỰ KIỆN
TRANG CHỦ 11:25:21 Ngày 02/03/2020 GMT+7
SỐ LIỆU THỐNG KÊ CƠ BẢN VỀ NHÂN LỰC ĐHQGHN

 PHÂN CHIA THEO CHỨC DANH KHOA HỌC VÀ TRÌNH ĐỘ ĐÀO TẠO  (Tính đến ngày 01/01/2020)

 

Stt

Tên cơ quan, đơn vị

Tổng số

Chia theo trình độ đào tạo

Chức danh

Tiến sĩ

khoa học

Tiến sĩ

Thạc sĩ

Đại học

Khác
(cao đẳng,
trung cấp…)

Giáo sư

Phó Giáo sư

1.      

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên

715

0

368

211

111

25

22

117

2.      

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

528

04

267

181

54

22

15

92

3.      

Trường Đại học Ngoại ngữ

802

0

164

412

202

24

03

18

4.      

Trường Đại học Công nghệ

271

0

118

78

71

04

05

28

5.      

Trường Đại học Kinh tế

239

0

87

104

35

13

01

25

6.      

Trường Đại học Giáo dục

200

0

65

80

52

03

04

19

7.      

Trường Đại học Việt Nhật

42

0

18

12

12

0

01

01

8.      

Khoa Luật

114

0

57

40

16

01

07

12

9.      

Khoa Quốc tế

141

0

34

66

30

11

0

07

10.    

Khoa Quản trị và Kinh doanh

61

0

14

24

14

09

01

06

11.    

Khoa các Khoa học liên ngành

23

0

09

08

05

01

0

03

12.    

Khoa Y Dược

94

0

28

42

20

4

04

12

13.    

Trung tâm Giáo dục Thể chất và Thể thao

35

0

05

20

09

01

0

0

14.    

Trung tâm Giáo dục Quốc phòng
và An ninh

50

0

01

24

15

10

0

0

15.    

Viện  Công nghệ Thông tin

28

0

09

12

05

02

01

05

16.    

Viện Việt Nam học và Khoa học phát triển

30

0

13

13

03

01

03

02

17.    

Viện Vi sinh vật và Công nghệ
Sinh học

45

0

10

21

14

0

0

01

18.    

Viện Trần Nhân Tông

23

0

10

09

04

0

0

01

19.    

Viện Tài nguyên và Môi trường

30

0

09

15

06

0

0

01

20.    

Viện Quốc tế Pháp ngữ

23

0

06

12

05

0

0

0

21.    

Trung tâm Hỗ trợ Sinh viên

68

0

0

15

33

20

0

0

22.    

Trung tâm Thông tin - Thư viện

123

0

02

22

90

09

0

0

23.    

Trung tâm Dự báo và phát triển nguồn nhân lực

11

0

02

08

01

0

0

0

24.    

Trung tâm Chuyển giao tri thức và Hỗ trợ khởi nghiệp

11

0

01

03

07

0

0

01

25.    

Trung tâm Phát triển ĐHQGHN tại Hòa Lạc

68

0

02

15

18

33

0

0

26.    

Nhà Xuất bản ĐHQGHN

59

0

02

17

29

11

0

0

27.    

Ban Quản lý các Dự án

26

0

03

13

10

0

0

01

28.    

Bệnh viện ĐHQGHN

160

0

07

31

70

52

0

0

29.    

Tạp chí Khoa học ĐHQGHN

08

0

01

07

0

0

0

0

30.    

Ban Quản lý Dự án Trường Đại học
Việt Nhật

02

0

0

01

01

0

0

0

31.    

Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng ĐHQGHN tại Hòa Lạc

47

0

0

09

25

13

0

0

32.    

Cơ quan ĐHQGHN (Văn phòng, các Ban chức năng, Khối Đảng- đoàn thể)

170

0

30

72

45

23

06

13

33.    

Viện Đảm bảo chất lượng giáo dục

15

0

04

05

06

0

0

0

34.    

Trung tâm Khảo thí ĐHQGHN

17

0

01

09

05

02

0

01

35.    

Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục

14

0

04

06

04

0

0

0

 

Cộng

4.293

04

1.351

1.617

1.027

294

73

366


 

 Ban Tổ chức Cán bộ, Tháng 01/2020.
   In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
   Xem tin bài theo thời gian :
TRÊN WEBSITE KHÁC
THĂM DÒ DƯ LUẬN
Bạn sẽ thi vào trường đại học nào?
  • Khoa Quản trị Kinh doanh
  • Trường Đại học Khoa học Tự nhiên
  • Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn
  • Trường Đại học Ngoại ngữ
  • Trường Đại học Công nghệ
  • Trường Đại học Kinh tế
  • Trường Đại học Giáo dục
  • Khoa Luật
  • Khoa Quốc tế
  • Khoa Y Dược