TIN TỨC & SỰ KIỆN
Tin tức   Thông báo   Sau đại học 15:56:16 Ngày 02/08/2019 GMT+7
Thông tin LATS của NCS Trịnh Thị Yến
Tên đề tài: Trách nhiệm hình sự đối với người chưa thành niên phạm tội trong Luật hình sự Việt Nam (Những vấn đề cơ bản của Phần chung)

1. Họ và tên nghiên cứu sinh: Trịnh Thị Yến                                 2. Giới tính: Nữ

3. Ngày sinh: 09/9/1985                                                             4. Nơi sinh: Hưng Yên

5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh: Quyết định số 5385/QĐ-ĐHQGHN ngày 31/12/2015 của Giám đốc ĐHQGHN.

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Quyết định số 107/QĐ- ĐHQGHN ngày 14/01/2019 của Giám đốc ĐHQGHN về việc kéo dài thời gian học tập.

7. Tên đề tài luận án: Trách nhiệm hình sự đối với người chưa thành niên phạm tội trong Luật hình sự Việt Nam (Những vấn đề cơ bản của Phần chung)

8. Chuyên ngành: Luật hình sự và tố tụng hình sự                       9. Mã số: 9380101.03

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học: GS.TSKH. Lê Văn Cảm

11. Tóm tắt các kết quả mới của luận án:

Luận án nghiên cứu toàn diện, có hệ thống những vấn đề lý luận và thực tiễn về trách nhiệm hình sự đối với người chưa thành niên phạm tội trong luật hình sự Việt Nam. Luận án là công trình nghiên cứu chuyên khảo đầu tiên trong khoa học luật hình sự Việt Nam đề cập đến vấn đề trách nhiệm hình sự đối với người chưa thành niên phạm tội, được thể hiện ở những nội dung cụ thể như sau:

- Hệ thống hóa và đánh giá tổng quan về sự thể hiện, phát triển của những quan điểm về vấn đề trách nhiệm hình sự đối với người chưa thành niên phạm tội trong khoa học luật hình sự trong và ngoài nước;

- Hình thành cơ sở lí luận, khung lí thuyết về trách nhiệm hình sự đối với người chưa thành niên phạm tội, trong đó làm sáng tỏ những nhận thức lý luận về trách nhiệm hình sự đối với người chưa thành niên phạm tội;

- Đánh giá một cách toàn diện, sâu sắc những khía cạnh thể hiện nội dung trách nhiệm hình sự đối với người chưa thành niên phạm tội trong pháp luật hình sự Việt Nam trên cơ sở phân tích những quy phạm pháp luật thực định, đối chiếu lịch sử, so sánh pháp luật; đánh giá sát thực thực tiễn áp dụng những quy định về trách nhiệm hình sự đối với người chưa thành niên phạm tội trong Bộ luật hình sự và xác định nguyên nhân của những hạn chế trong áp dụng những quy định này;

- Trên cơ sở những kết quả nghiên cứu kể trên, luận án đạt được kết quả quan trọng nhất là: Kiến nghị hoàn thiện Bộ luật hình sự năm 2015 về trách nhiệm hình sự đối với người chưa thành niên phạm tội và đưa ra giải pháp bảo đảm thực thi những quy định của pháp luật hình sự Việt Nam về trách nhiệm hình sự đối với người chưa thành niên phạm tội.

12. Khả năng ứng dụng thực tiễn:

- Những nội dung và kết quả nghiên cứu của Luận án cũng có thể sử dụng làm tài liệu tham khảo hoàn thiện pháp luật hình sự, trong thực tiễn áp dụng pháp luật, công tác giảng dạy, học tập tại các cơ sở đào tạo luật hình sự ở Việt Nam, nghiên cứu chế định trách nhiệm hình sự đối với người chưa thành niên phạm tội.

- Những luận điểm và các kiến nghị của Luận án có ý nghĩa thiết thực cho việc triển khai, hoàn thiện pháp luật hình sự về trách nhiệm hình sự trách nhiệm hình sự đối với người chưa thành niên phạm tội và nâng cao hiệu quả áp dụng các quy phạm trong thực tiễn.

13. Các hướng nghiên cứu tiếp theo:

-  Đánh giá kết quả thực tiễn của việc áp dụng các kiến nghị lập pháp và các giải pháp nâng cao hiệu quả áp dụng về trách nhiệm hình sự trách nhiệm hình sự đối với người chưa thành niên phạm tội được đề xuất trong luận án.

- Nghiên cứu, tiếp tục hoàn thiện mô hình xác định trách nhiệm hình sự trách nhiệm hình sự đối với người chưa thành niên phạm tội trong luật hình sự Việt Nam…

14. Các công trình công bố liên quan đến luận án:

1. Trịnh Thị Yến (2015), “Cần sửa đổi, bổ sung quy định về quyết định hình phạt trong trường hợp người chưa thành niên phạm nhiều tội”,  Tạp chí Nghề Luật, (1), tr. 48-50;

2. Trịnh Thị Yến (2017), “Cơ sở của quy định về trách nhiệm hình sự đối với người chưa thành niên phạm tội”,  Tạp chí Giáo dục và xã hội, (8), tr. 88-91;

3. Trịnh Thị Yến (2017), “Những điểm mới quy định đối với người dưới 18 tuổi trong BLHS năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017”,  Tạp chí Giáo dục và xã hội, (10), tr. 89-93.

 VNU Media - Ban Đào tạo
   In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
   Xem tin bài theo thời gian :
TRÊN WEBSITE KHÁC
THĂM DÒ DƯ LUẬN
Bạn sẽ thi vào trường đại học nào?
  • Khoa Quản trị Kinh doanh
  • Trường Đại học Khoa học Tự nhiên
  • Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn
  • Trường Đại học Ngoại ngữ
  • Trường Đại học Công nghệ
  • Trường Đại học Kinh tế
  • Trường Đại học Giáo dục
  • Khoa Luật
  • Khoa Quốc tế
  • Khoa Y Dược