TIN TỨC & SỰ KIỆN
Tin tức   Thông báo   Sau đại học 15:31:42 Ngày 26/09/2019 GMT+7
Thông tin LATS của NCS Phạm Thị Thúy
Tên đề tài: Đổi mới chính trị trong điều kiện hội nhập quốc tế của Việt Nam hiện nay

1. Họ và tên nghiên cứu sinh: Phạm Thị Thúy                                          2. Giới tính: Nữ

3. Ngày sinh: 04/06/1988                                                                        4. Nơi sinh: Thái Bình

5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh số: 3864/2015/QĐ-XHNV ngày 31/12/2015

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: không có

7. Tên đề tài luận án: Đổi mới chính trị trong điều kiện hội nhập quốc tế của Việt Nam hiện nay.

8. Chuyên ngành: CNDVBC&CNDVLS                                                    9. Mã số: 62 22 03 02

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học: GS.TS Trần Phúc Thăng

11. Tóm tắt các kết quả mới của luận án:

- Luận án đã làm rõ nội hàm các khái niệm đổi mới chính trị và hội nhập quốc tế; luận giải mối quan hệ giữa đổi mới chính trị với hội nhập quốc tế; chỉ ra tính tất yếu, những nhân tố tác động và các nội dung cơ bản của đổi mới chính trị trong điều kiện hội nhập quốc tế của Việt Nam.

- Luận án đã tổng kết, phân tích thành tựu và một số hạn chế của quá trình đổi mới chính trị trong điều kiện hội nhập quốc tế của Việt Nam từ năm 1986 đến nay, theo hai trục nội dung là đổi mới tư duy chính trị và đổi mới hệ thống chính trị; cũng như chỉ ra nguyên nhân của thành tựu và hạn chế.

- Luận án đã chỉ ra một số vấn đề đặt ra và đề xuất các phương hướng cơ bản nhằm nâng cao hiệu quả đổi mới chính trị trong điều kiện hội nhập quốc tế của Việt Nam hiện nay.

12. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn:

- Luận án là nguồn tài liệu tham khảo có ý nghĩa, nguồn tư liệu chuyên sâu cho công tác nghiên cứu lý luận, giảng dạy liên quan đến nội dung đổi mới chính trị trong điều kiện hội nhập quốc tế của Việt Nam, nhất là đối với chuyên ngành CNDVBC&CNDVLS vốn là một chuyên ngành khó.

13. Những hướng nghiên cứu tiếp theo:

- Phát triển tư duy lý luận chính trị trong thời kỳ hội nhập quốc tế.

- Nâng cao vai trò lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống chính trị trong bối cảnh hội nhập quốc tế.

- Xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa đáp ứng yêu hội nhập quốc tế.

14. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận án:

1) Phạm Thị Thuỳ (2017), “Quá trình nhận thức của Đảng về đổi mới chính trị”, Tạp chí Quản lý Nhà nước (259), tr.13-18.

2) Phạm Thị Thuỳ (2017), “Tác động của hội nhập quốc tế đối với quá trình đổi mới chính trị ở Việt Nam”, Tạp chí Quản lý Nhà nước (261), tr.41-45.

3) Phạm Thị Thuỳ (2019), “Phát triển lý luận về chính trị trong thời kỳ đổi mới và một số vấn đề đặt ra ở Việt Nam hiện nay”, Tạp chí Giáo dục & Xã hội (4), tr.233-237.

4) Phạm Thị Thuỳ (2019), “Đổi mới hệ thống chính trị trong điều kiện hội nhập quốc tế ở nước ta”, Tạp chí Tổ chức Nhà nước (5), tr.57-60.

5) Phạm Thị Thuỳ (2019), “Quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam về đổi mới chính trị trong điều kiện hội nhập quốc tế”, Tạp chí Giáo dục lý luận (292), tr.47-52.

6) Phạm Thị Thuỳ (2019), “Đổi mới tư duy chính trị và lý luận về thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam trong điều kiện hội nhập quốc tế”, Tạp chí Tổ chức Nhà nước (8), tr.54-57.

 VNU Media - VNU - USSH
   In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
   Xem tin bài theo thời gian :
TRÊN WEBSITE KHÁC
THĂM DÒ DƯ LUẬN
Bạn sẽ thi vào trường đại học nào?
  • Khoa Quản trị Kinh doanh
  • Trường Đại học Khoa học Tự nhiên
  • Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn
  • Trường Đại học Ngoại ngữ
  • Trường Đại học Công nghệ
  • Trường Đại học Kinh tế
  • Trường Đại học Giáo dục
  • Khoa Luật
  • Khoa Quốc tế
  • Khoa Y Dược