Office & Functional Departments
Home   >  ABOUT VNU  >   Organizational Structure  >   Office & Functional Departments
Office of the President and functional departments

 

OFFICE

Tel: (84.24) 37547670, 37547846 – Fax: (84.24) 37547724

Email: vanphong@vnu.edu.vn

Chief:

Trần Quốc Bình

 

Tel: (84.24) 37547968 - Ext: 806

 Email: tqbinh@vnu.edu.vn   

Deputy Chief:

Phạm Tiến Toàn

 

Tel: (84.24) 37547670 - Ext: 811

Email: pttoan@vnu.edu.vn 

Deputy Chief:

Vĩnh Bảo Ngọc

 

Tel: (84.24) 37547670 - Ext: 310

Email: ngocvb@vnu.edu.vn

 

ORGANIZATION-PERSONNEL DEPARTMENT

Tel: (84.24) 37547670 – Ext: 601, 602, 603, 611, 621, 631

Director:

Nguyễn Hiệu 

 

Tel: (84.24) 37547567; 37547070 - Ext: 602

Email: hieun@vnu.edu.vn

Deputy Director:

Nguyễn Tiến Vinh

 

Tel: (84.24) 37547670 - Ext: 601

Email: vinhnt@vnu.edu.vn

Deputy Director:

Trương Thị Huệ

 

Tel: (84.24) 3747670 - Ext: 601

Email: tthue@vnu.edu.vn

 

ACADEMIC AFFAIRS DEPARTMENT

Tel: (84.24) 37547670 – Ext: 505, 506, 507, 515, 517, 527

Director:

Nguyễn Đình Đức

 

Tel: (84.24) 37547978; 37547670 - Ext 506

Email: ducnd@vnu.edu.vn

Deputy Director:

Lê Thị Thu Thủy

 

Tel: (84.24) 37547670 - Ext: 505

Email: lttthuy@vnu.edu.vn

Deputy Director:

 Võ Thị Minh Trang

 

Tel: (84.24) 37547670 - Ext: 507

Email: trangvtm@vnu.edu.vn

 Deputy Director:

Nguyễn Tiến Thảo 

 

Tel: (84.24) 37547670 - Ext: 517

Email: ntthao@vnu.edu.vn

 

 SCIENCE AND TECHNOLOGY DEPARTMENT

Tel: (84.24) 37547670 – Ext: 706, 716, 726, 736 

Director:

Vũ Văn Tích 

 

Tel: (84.24) 37547372 – Ext: 705

Email: tichvv@vnu.edu.vn

Deputy Director:

Phạm Đức Anh 

 

Tel: (84.24) 37547670 – Ext: 736

Email: anhpham@vnu.edu.vn

Deputy Director:

Trương Vũ Bằng Giang

 

Tel: (84.24) 37547670 – Ext: 726

Email: giangtvb@vnu.edu.vn

Deputy Director:

 Vũ Tuấn Anh

 

Tel: (84.24) 37547670 - Ext: 726

Email: vtanh@vnu.edu.vn

 

COOPERATION & DEVELOPMENT DEPARTMENT

Tel: (84.24) 37547670 – Ext: 703, 803, 713, 723, 733

Director:

Nguyễn Thị Anh Thu

  

Tel: (84.24) 37547012; 37547670 - Ext: 803

Email: anhthu@vnu.edu.vn

Deputy Director:

Lê Tuấn Anh

  

Tel: (84.24) 37547670 – Ext: 733

Email: anhlt@vnu.edu.vn

Deputy Director:

Trương Ngọc Kiểm

 

Tel: (84.24) 37547670 – Máy lẻ: 713

Email: kiemtn@vnu.edu.vn

 

PLANNING - FINANCE DEPARTMENT

Tel: (84.24) 37547670 – Ext:701, 711, 721, 731, 704, 714

Director:

Phạm Xuân Hoan  

  

Tel: (84.24) 37450026 - 37547670 Ext: 702

Email: pxhoan@vnu.edu.vn

Deputy Director:

Nguyễn Thu Hương

  

Tel: (84.24) 37547670 – Ext: 701

Email: huongdhqg@vnu.edu.vn

Deputy Director:

Nguyễn Thị Minh Phương

 

Tel: (84.24) 37547670 – Ext: 704

Email: ntmphuong@vnu.vn

 

POLITICAL-STUDENTS AFFAIRS DEPARTMENT

Tel: (84.24) 37547670 – Ext: 405, 406, 416, 426, 436

Director:

Đinh Văn Hường  

  

Tel: (84.24) 37547120 – Ext: 405

Email: huongdv@vnu.edu.vn

Deputy Director:

Đinh Văn Dũng

  

Tel: (84.24) 37547670 – Ext: 436

Email: dinhvandung@vnu.edu.vn

Deputy Director:

Trịnh Minh Thái

 

Tel: (84.24) 32272145

Email: minhthai82@vnu.edu.vn

Deputy Director:

Nguyễn Minh Trường

 

Tel: (84.24) 37547670; Ext 406

Email: nmtruong@vnu.edu.vn

 

CONSTRUCTION DEPARTMENT

Tel: (84.24) 37547670 – Ext: 606, 607, 617, 627

 Director :

Nguyễn Quang Huy

 

Tel: (84.24) 37547874; 375477670 – Ext: 606

Email: huynq_khtc@vnu.edu.vn

Deputy Director:

Nguyễn Anh Tuấn

 

Tel: (84.24) 37547670 - Ext: 607

Email: tuannguyen@vnu.edu.vn

Deputy Director:

Vũ Mạnh Cường

 

Tel: (0.24) 37547670 – Ext. 637

Email:

 

INSPECTION AND LEGISLATION DEPARTMENT

Tel: (84.24) 37547670 – Ext: 501, 502, 511, 521, 531

Director:

Trần Trí Trung

 

Tel: (84.24) 37547670 – Ext: 502

Email: trungtt@vnu.edu.vn

 

PARTY EXECUTIVE COMMITEE

Tel: (84.24) 37547670 – Ext: 604, 805

Chief:

Vũ Văn Thắng

 

Tel: (84.24) 37547712; 37547670 - Ext: 805

Email:  thangvv@vnu.edu.vn

TRADE UNION

Tel: (84.24) 37547670 – Ext: 404, 405

Chairman:

Đinh Văn Hường

 

Tel: (84.24) 37547120; 37547670 - Ext: 405

Email: huongdv@vnu.edu.vn

Permanent Vice Chairman 

Nguyễn Thị Thảo

 

Tel: (84.24) 37547197; 37547670 - Ext: 404

Email: thao@vnu.edu.vn

 Trần Giang Phương
  Print     Send
Others
  • Không có tin nào liên quan!