Office & Functional Departments
Home   >  ABOUT VNU  >   Organizational Structure  >   Office & Functional Departments
OFFICE OF THE PRESIDENT AND FUNCTIONAL DEPARTMENTS

 

 

OFFICE

Tel: (84.24) 37547670, 37547846 – Fax: (84.24) 37547724

Email: vanphong@vnu.edu.vn

Chief:

Mai Hoàng Anh

 

Email: anhmh@vnu.edu.vn 

Deputy Chief:

Hồ Sỹ Lợi

 

Tel: (84.24) 37547670 - Ext: 206 - Email: hsloi@vnu.edu.vn

Deputy Chief:

Bùi Lê Vũ

 

Tel: (84.24) 37547670 - Ext: 354 - Email: builevu@vnu.edu.vn

Deputy Chief:

Nguyễn Hồng Dương

 

Tel: (84.24) 37547670 – Email:

 

ORGANIZATION-PERSONNEL DEPARTMENT

Tel: (84.24) 37547670 – Ext: 601, 602, 603, 611, 621, 631

Director:

 Đoàn Văn Cường

 

Tel: (84.24) 3747670 - Ext: 601

Email: cuongdv@vnu.edu.vn

Deputy Director:

Trương Việt Hà

 

Tel: (84.24) 37547670 - Ext: 603

Email: hatv@vnu.edu.vn

Deputy Director:

Phạm Vương

 

Tel: (84.24) 37547670 - Ext: 214

Email: phamvuong@vnu.edu.vn

 

ACADEMIC AFFAIRS DEPARTMENT

Tel: (84.24) 37547670 – Ext: 505, 506, 507, 515, 517, 527

Director:

 

 

 

Deputy Director in charge:

Nguyễn Anh Tuấn

 

Email: anhtuannguyen@vnu.edu.vn

Deputy Director:

Lê Thị Thu Thủy 

 

Tel: (84.24) 37547670 - Ext: 505

Email: lttthuy@vnu.edu.vn

Deputy Director

Võ Thị Minh Trang

 

Tel: (84.24) 37547670 - Ext: 507

Email: trangvtm@vnu.edu.vn

 

 SCIENCE AND TECHNOLOGY DEPARTMENT

Tel: (84.24) 37547670 – Ext: 706, 716, 726, 736 

Director:

Vũ Văn Tích 

 

Tel: (84.24) 37547372 – Ext: 705

Email: tichvv@vnu.edu.vn

Deputy Director:

Trương Vũ Bằng Giang

 

Tel: (84.24) 37547670 – Ext: 809

Email: giangtvb@vnu.edu.vn

Deputy Director:

 Vũ Tuấn Anh

 

Tel: (84.24) 37547670 - Ext: 726

Email: vtanh@vnu.edu.vn

Deputy Director:

Lê Văn Chiều

 

Tel: (84.24) 37547670

Email: lechieu@vnu.edu.vn

Deputy Director:

Nguyễn Trung Hiển

 

Tel: (84.24) 37547670

Email: hiennt@vnu.edu.vn

 

COOPERATION & DEVELOPMENT DEPARTMENT

Tel: (84.24) 37547670 – Ext: 703, 803, 713, 723, 733

Director:

Nguyễn Thị Anh Thu

  

Tel: (84.24) 37547012; 37547670 - Ext: 803

Email: anhthu@vnu.edu.vn

Deputy Director:

Lê Tuấn Anh

  

Tel: (84.24) 37547670 – Ext: 733

Email: anhlt@vnu.edu.vn

 

PLANNING - FINANCE DEPARTMENT

Tel: (84.24) 37547670 – Ext:701, 711, 721, 731, 704, 714

Director:

Phạm Xuân Hoan  

  

Tel: (84.24) 37450026 - 37547670 Ext: 702

Email: pxhoan@vnu.edu.vn

Deputy Director:

Lê Xuân Tình

  

Email: tinhlx@vnu.edu.vn

Deputy Director:

Nguyễn Thị Minh Phương

 

Tel: (84.24) 37547670 – Ext: 711

Email: ntmphuong@vnu.vn

 

POLITICAL-STUDENTS AFFAIRS DEPARTMENT

Tel: (84.24) 37547670 – Ext: 405, 406, 416, 426, 436

Director:

 Trần Quốc Bình

  

Tel: (84.24) 37547120 – Ext: 405

Email: tqbinh@vnu.edu.vn

Deputy Director:

Đinh Văn Dũng

  

Tel: (84.24) 37547670 – Ext: 436

Email: dinhvandung@vnu.edu.vn

Deputy Director:

Nguyễn Minh Trường

 

Tel: (84.24) 37547670Ext 406

Email: nmtruong@vnu.edu.vn

 

CONSTRUCTION DEPARTMENT

Tel: (84.24) 37547670 – Ext: 606, 607, 617, 627

 Director :

 

 

 

Deputy Director:

Nguyễn Anh Tuấn

 

Tel: (84.24) 37547670 - Ext: 607

Email: tuannguyen@vnu.edu.vn

Deputy Director:

 

 

 

 

INSPECTION AND LEGISLATION DEPARTMENT

Tel: (84.24) 37547670 – Ext: 501, 502, 511, 521, 531

Director:

Trần Trí Trung

 

Tel: (84.24) 37547670 – Ext: 502

Email: trungtt@vnu.edu.vn

Deputy Director

Vĩnh Bảo Ngọc

 

Email: ngocvb@vnu.edu.vn

 

DEPARTMENT OF INVESTMENT PROMOTION

Tel: Tel: (84.24) 37547670

Director:

Trần Thị Thanh Tú

 

Tel: Tel: (84.24) 37547670

Email: tutt@vnu.edu.vn

Deputy Director

Trương Ngọc Kiểm

 

Email: kiemtn@vnu.edu.vn

 

 

PARTY EXECUTIVE COMMITEE

Tel: (84.24) 37547670 – Ext: 604, 805

Chief:

Vũ Văn Thắng

 

Tel: (84.24) 37547712; 37547670 - Ext: 805

Email:  thangvv@vnu.edu.vn

TRADE UNION

Tel: (84.24) 37547670 – Ext: 404, 405

Chairman:

 

 

 

Permanent Vice Chairman 

Nguyễn Thị Thảo

 

Tel: (84.24) 37547197; 37547670 - Ext: 404

Email: thao@vnu.edu.vn

 

 
  Print     Send