GIỚI THIỆU
Trang chủ   >  GIỚI THIỆU  >   Cơ cấu tổ chức  >   Văn phòng & ban chức năng
Văn phòng & ban chức năng

VĂN PHÒNG

ĐT: (0.24) 37547670, 37547846 – Fax: (0.24) 37547724

Emailvanphong@vnu.edu.vn

Chánh Văn phòng:

TRẦN QUỐC BÌNH

ĐT: (0.24) 37547670 - máy lẻ: 806

Emailtqbinh@vnu.edu.vn

Phó Chánh Văn phòng,

Trợ lý Giám đốc:

MAI HOÀNG ANH

ĐT: (0.24) 37547670 - máy lẻ: 811

Email: anhmh@vnu.edu.vn

Phó Chánh Văn phòng:

VĨNH BẢO NGỌC

ĐT: (0.24) 37547670 - máy lẻ: 207

Email: ngocvb@vnu.edu.vn

Phó Chánh Văn phòng:

HỒ SỸ LỢI

ĐT: (0.24) 37547670 - máy lẻ: 206

Email: hsloi@vnu.edu.vn

Phó Chánh Văn phòng: 

BÙI LÊ VŨ

ĐT: (0.24) 37547670 - máy lẻ:

Email: 

 BAN TỔ CHỨC CÁN BỘ

ĐT: (0.24) 37547670 – Máy lẻ: 601, 602, 603, 611, 621, 631

Trưởng ban:

NGUYỄN HIỆU

ĐT: (0.24) 37547567; 37547070 - máy lẻ: 602

Email: hieun@vnu.edu.vn

Phó Trưởng ban:

NGUYỄN TIẾN VINH

ĐT: (0.24) 37547670 - máy lẻ: 601

Email: vinhnt@vnu.edu.vn

Phó Trưởng ban:

ĐOÀN VĂN CƯỜNG

ĐT: (0.24) 3747670 - máy lẻ: 601

Email: cuongdv@vnu.edu.vn

BAN ĐÀO TẠO

ĐT: (0.24) 37547670 – Máy lẻ: 505, 506, 507, 515, 517, 527

Trưởng ban:

NGUYỄN ĐÌNH ĐỨC

ĐT: (0.24) 37547978; 37547670 - máy lẻ: 506

Email: ducnd@vnu.edu.vn

Phó Trưởng ban:

LÊ THỊ THU THỦY

ĐT: (0.24) 37547670 - máy lẻ: 505

Email: lttthuy@vnu.edu.vn

Phó Trưởng ban:

NGUYỄN TIẾN THẢO

ĐT: (0.24) 37547670 - máy lẻ: 517

Email: ntthao@vnu.edu.vn

Phó Trưởng ban:

VÕ THỊ MINH TRANG

ĐT: (0.24) 37547670 - máy lẻ: 507

Email: trangvtm@vnu.edu.vn

 BAN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

ĐT: (0.24) 37547670 – Máy lẻ: 706, 716, 726, 736

Trưởng ban:

VŨ VĂN TÍCH

ĐT: (0.24) 37547372 - máy lẻ: 705

Email: tichvv@vnu.edu.vn

Phó Trưởng ban:

TRƯƠNG VŨ BẰNG GIANG

ĐT: (0.24) 37547670 - máy lẻ: 809

Email: giangtvb@vnu.edu.vn

Phó Trưởng ban:

VŨ TUẤN ANH

ĐT: (0.24) 37547670 - máy lẻ: 726

Email: vtanh@vnu.edu.vn

Phó Trưởng ban:

PHẠM ĐỨC ANH

ĐT: (0.24) 37547670 - máy lẻ: 736

Email: anhpd@vnu.edu.vn

BAN HỢP TÁC VÀ PHÁT TRIỂN

ĐT: (0.24) 37547670 – Máy lẻ: 703, 803, 713, 723, 733

Trưởng ban:

NGUYỄN THỊ ANH THU

ĐT: (0.24) 37547012; 37547670 - máy lẻ: 803

Email: anhthu@vnu.edu.vn

Phó Trưởng ban:

LÊ TUẤN ANH

ĐT: (0.24) 37547670 - máy lẻ: 733

Email: anhlt@vnu.edu.vn

Phó Trưởng ban:

TRƯƠNG NGỌC KIỂM

ĐT: (0.24) 37547670 - máy lẻ: 713

Email: kiemtn@vnu.edu.vn 

 BAN KẾ HOẠCH - TÀI CHÍNH

ĐT: (0.24) 37547670 – Máy lẻ:701, 711, 721, 731, 704, 714

Trưởng ban:

PHẠM XUÂN HOAN

ĐT: (0.24) 37450026 - máy lẻ: 702

Email: pxhoan@vnu.edu.vn

Phó Trưởng ban:

NGUYỄN THU HƯƠNG

ĐT: (0.24) 37547670 - máy lẻ: 701

Email: huongdhqg@vnu.edu.vn

Phó Trưởng ban:

NGUYỄN THỊ MINH PHƯƠNG

ĐT: (0.24) 37547670 - máy lẻ: 711

Email: ntmphuong@vnu.edu.vn

BAN CHÍNH TRỊ VÀ CÔNG TÁC HỌC SINH, SINH VIÊN

ĐT: (0.24) 37547670 – Máy lẻ: 405, 406, 416, 426, 436

Trưởng ban:

ĐINH VĂN HƯỜNG

ĐT: (0.24) 37547120 - máy lẻ: 405

Email: huongdv@vnu.edu.vn

Phó Trưởng ban:

ĐINH VĂN DŨNG

ĐT: (0.24) 37547670 - máy lẻ: 436

Email:dinhvandung@vnu.edu.vn

Phó Trưởng ban:

TRỊNH MINH THÁI

ĐT: (0.24) 32272145

Email: minhthai82@vnu.edu.vn

Phó Trưởng ban:

NGUYỄN MINH TRƯỜNG

ĐT: (0.24) 37547670 - máy lẻ 406

 Email: nmtruong@vnu.edu.vn

BAN XÂY DỰNG

ĐT: (0.24) 37547670 – Máy lẻ: 606, 607, 617, 627

Trưởng ban:

 

NGUYỄN QUANG HUY

ĐT: (0.24) 37547874; 375477670 - máy lẻ: 606

Email: huynq_khtc@vnu.edu.vn

Phó Trưởng ban:

NGUYỄN ANH TUẤN

ĐT: (0.24) 37547670 - máy lẻ: 607

Email: tuannguyen@vnu.edu.vn

Phó Trưởng ban:

VŨ MẠNH CƯỜNG

ĐT: (0.24) 37547670 - máy lẻ: 637

Email:  

BAN THANH TRA VÀ PHÁP CHẾ

ĐT: (0.24) 37547670 – Máy lẻ: 501, 502, 511, 521, 531

Trưởng ban:

TRẦN TRÍ TRUNG

ĐT: (0.24) 37547016; 37547670 - máy lẻ: 502

Email: trungtt@vnu.edu.vn

VĂN PHÒNG ĐẢNG ỦY

ĐT: (0.24) 37547670 – Máy lẻ: 604, 805

Chánh Văn phòng:

VŨ VĂN THẮNG

ĐT (0.24) 37547712; 37547670 - máy lẻ: 805

Email: thangvv@vnu.edu.vn

Phó Chánh Văn phòng:

TRẦN DANH LỰC

ĐT (0.24) 37547670 - máy lẻ: 604

Email:  lucdt@vnu.edu.vn

VĂN PHÒNG CÔNG ĐOÀN

ĐT: (0.24) 37547670 – Máy lẻ: 404, 405

Chủ tịch Công đoàn:

ĐINH VĂN HƯỜNG

ĐT (0.24) 37547120; 37547670 - máy lẻ: 405

Email: huongdv@vnu.edu.vn

Phó Chủ tịch thường trực

NGUYỄN THỊ THẢO

ĐT (0.24) 37547197; 37547670 - máy lẻ: 404

Email: thao@vnu.edu.vn

 
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
  • Không có tin nào liên quan!
Trang: