Các hội đồng chuyên môn
Trang chủ   >  KHOA HỌC CÔNG NGHỆ  >   Các hội đồng chuyên môn  >  
Hội đồng Khoa học Quản trị và Kinh tế

(Kèm theo Quyết định số 418/QĐ-ĐHQGHN ngày 23 tháng 02 năm 2022 của Giám đốc ĐHQGHN)

TT

Họ và tên

Đơn vị công tác

Chức vụ
trong HĐ

1

PGS.TS. Nguyễn Hồng Sơn

Ban Kinh tế Trung ương

Chủ tịch

2

PGS.TS. Đào Thanh Trường

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

P Chủ tịch

3

PGS.TS. Nguyễn Thị Quế Anh

Khoa Luật

P Chủ tịch

4

TS. Trần Quang Tuyến

Trường Đại học Kinh tế

Thư ký

5

PGS.TS. Nguyễn Ngọc Chí

Khoa Luật

Uỷ viên

6

PGS.TS. Vũ Anh Dũng

Trường Đại học Việt Nhật

Uỷ viên

7

PGS.TS. Nguyễn Trúc Lê

Trường Đại học Kinh tế

Uỷ viên

8

GS.TS. Phạm Hồng Thái

Khoa Luật

Uỷ viên

9

PGS.TS. Từ Thúy Anh

Trường Đại học Ngoại thương

Uỷ viên

10

TS. Phạm Quốc Thành

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

Uỷ viên

11

PGS.TS. Nguyễn An Thịnh

Trường Đại học Kinh tế

Ủy viên

12

PGS.TS. Nguyễn Ngọc Thắng

Trường Quản trị và Kinh doanh

Uỷ viên

13

PGS.TS. Trần Thị Thanh Tú

Trường Đại học Kinh tế

Uỷ viên

 

 VNU Media
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :