Các hội đồng chuyên môn
Trang chủ   >  KHOA HỌC CÔNG NGHỆ  >   Các hội đồng chuyên môn  >  
Hội đồng Khoa học Xã hội và Hành vi

(Kèm theo Quyết định số 418/QĐ-ĐHQGHN ngày 23 tháng 02 năm 2022 của Giám đốc ĐHQGHN) 

TT

Họ và tên

Đơn vị công tác

Chức vụ
trong HĐ

1

GS.TS. Nguyễn Văn Kim

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

Chủ tịch

2

PGS.TS. Nguyễn Tuấn Anh

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

Phó Chủ tịch

3

TS. Lê Thị Thu Giang

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

Thư ký

4

PGS.TS. Trần Thị An

Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam

Uỷ viên

5

GS.TS. Hoàng Khắc Nam

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

Ủy viên

6

GS.TS. Đỗ Thị Minh Đức

Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

Ủy viên

7

GS.TS. Đỗ Quang Hưng

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

Uỷ viên

8

PGS.TS. Đinh Văn Hường

Đại học Quốc gia Hà Nội

Uỷ viên

9

GS.TS. Phạm Quang Minh

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

Ủy viên

10

GS.TS. Nguyễn Quang Ngọc

Viện Việt Nam học và Khoa học phát triển

Ủy viên

11

GS.TS. Hoàng Bá Thịnh

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

Uỷ viên

12

TS. Huỳnh Anh Tuấn

Trường Đại học Ngoại ngữ

Uỷ viên

13

GS.TS. Phạm Hồng Tung

Viện Việt Nam học và Khoa học phát triển

Ủy viên

(Danh sách gồm 13 người)

 VNU Media
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :