HỢP TÁC & PHÁT TRIỂN
Trang chủ   >  HỢP TÁC & PHÁT TRIỂN  >   Văn bản liên quan
CĂN CỨ PHÁP LÝ

1. Căn cứ chung

Luật Giáo dục đại học số 08/2012/QH13 ngày 18 tháng 6 năm 2012.

Luật Giáo dục đại học số 34/2018/QH14 ngày 19 tháng 11 năm 2018 sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học số 08/2012/QH13.

Nghị định số 186/2013/NĐ-CP ngày 17 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ về Đại học Quốc gia.

Quy chế tổ chức và hoạt động của Đại học Quốc gia và các cơ sở giáo dục đại học thành viên ban hành kèm theo Quyết định số 26/2014/QĐ-TTg ngày 26 tháng 3 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ.

Quyết định số 3568/QĐ-ĐHQGHN ngày 08 tháng 10 năm 2014 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội ban hành Quy định về tổ chức và hoạt động của các đơn vị thành viên và đơn vị trực thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội.

2. Các văn bản liên quan về xuất cảnh của công dân Việt Nam

Luật xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam số 49/2019/QH14 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Thông tư số 04/2020/TT-BNG ngày 25/9/2020 của Bộ Ngoại giao, Hướng dẫn việc cấp, gia hạn, hủy giá trị sử dụng hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ và cấp công hàm đề nghị phía nước ngoài cấp thị thực.

Hướng dẫn 05-HD/BĐNTW (2019) thực hành Quy chế quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại ban hành kèm theo Quyết định số 272-QĐ/TW, ngày 21 tháng 01 năm 2015 của Bộ Chính trị khóa XI và Kết luận số 33-KL/TW, ngày 25 tháng 7 năm 2018 của Bộ Chính trị khóa XII.

Quy định 126-QĐ/TW ngày 28 tháng 02 năm 2018 của Bộ Chính trị về Một số vấn đề bảo vệ chính trị nội bộ Đảng.

Kết luận 33-KL/TW ngày 25 tháng 7 năm 2018 của Bộ Chính trị khóa XII về việc tiếp tục thực hiện Quy chế quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại ban hành kèm theo Quyết định số 272-QĐ/TW.

Hướng dẫn 01-HD/BĐNTW ngày 30 tháng 6 năm 2015 Ban Đối ngoại Trung ương Đảng v/v hướng dẫn thực hiện Quyết định số 272-QĐ/TW của Bộ Chính trị khóa XI.

Quy chế 272-QĐ/TW của Bộ Chính trị khóa XI ngày 21/01/2015 về Quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại.

Chỉ thị 38-CT/TW ngày 21 tháng 7 năm 2014 của Bộ Chính trị về Tăng cường Quản lý các đoàn đi công tác nước ngoài.

Chỉ thị 30/CT-TTg ngày 26 tháng 11 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Chỉ thị 21-CT/TW ngày 21 tháng 12 năm 2012 của Ban Bí thư về việc đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Công văn 8743/VPCP-QHQT ngày 01 tháng 11 năm 2012 của Văn phòng Chính phủ về việc thực hành tiết kiệm trong đi công tác nước ngoài.

3. Các văn bản liên quan về nhập xuất cảnh của người nước ngoài

Luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam số 47/2014/QH13 ngày 16 tháng 6 năm 2014 và Luật số 51/2019/QH14 ngày 25 tháng 11 năm 2019 sửa đổi bổ sung một số điều của Luật số 47/2014/QH13 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Nghị định số 75/2020/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2020 của Chính phủ về Quy định chi tiết một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam.

Nghị định số 152/2020/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ Quy định về người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam và tuyển dụng, quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam.

Nghị định 07/2017/NĐ-CP ngày 25/01/2017 Quy định trình tự, thủ tục thực hiện thí điểm cấp thị thực điện tử cho người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam.

4. Các văn bản liên quan về hội nghị, hội thảo quốc tế

Quyết định số 06/2020/QĐ-TTg ngày 21/02/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức và quản lý hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam; Công văn số 825/BNG-CNV ngày 10 tháng 3 năm 2020 của Bộ Ngoại giao đính chính Quyết định 06/2020/QĐ-TTg.

Nghị định số 113/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Chính phủ về quản lý hợp tác quốc tế về pháp luật.

Thông tư số 07/2015/TT-BTP ngày 16 tháng 10 năm 2015 quy định chi tiết và biện pháp thi hành một số quy định của Nghị định số 113/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Chính phủ về quản lý hợp tác quốc tế về pháp luật.

Chỉ thị số 39-CT/TW ngày 9 tháng 12 năm 2009 của Ban Bí thư khóa X về hợp tác với nước ngoài trong lĩnh vực pháp luật, cải cách hành chính, cải cách tư pháp (Chỉ thị số 39-CT/TW) và Kết luận số 73-KL/TW ngày 20 tháng 5 năm 2020 của Ban Bí thư về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 39-CT/TW.

5. Các văn bản liên quan về nguồn viện trợ, hỗ trợ và vốn vay của nước ngoài

Nghị định số 56/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2020 về việc Quản lý và sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của nhà tài trợ nước ngoài;

Nghị định 80/2020/NĐ-CP ngày 8 tháng 7 năm 2020 của Chính phủ về Quản lý và sử dụng viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức của các cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài dành cho Việt Nam.

6. Các văn bản liên quan về hợp tác quốc tế của Đại học Quốc gia Hà Nội

Hướng dẫn tổ chức và quản lý hội nghị hội thảo quốc tế tại ĐHQGHN ban hành theo công văn 221/ĐHQGHN-HTPT ngày 29/01/2021.

Công văn số 02/ĐHQGHN-HTPT-m ngày 15 tháng 2 năm 2019 của ĐHQGHN về việc đi công tác nước ngoài năm 2019.

Quyết định 4616/QĐ-ĐHQGHN ngày 08 tháng 12 năm 2014 ban hành Quy định về quản lý hoạt động hợp tác quốc tế của ĐHQGHN.

Công văn 352/ĐHQGHN-TCCB ngày 31 tháng 01 năm 2013 quy định tạm thời về thực hiện một số công tác của các đơn vị trực thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội.

Công văn 399/TCĐU ngày 11 tháng 10 năm 2012 của Đảng ủy ĐHQGHN về việc tập trung thực hiện nhiệm vụ chính trị, tạm dừng các Đoàn đi công tác nước ngoài.

 Ban HT&PT
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :