CÁN BỘ
Trang chủ   >  CÁN BỘ  >   Số liệu thống kê
Số liệu thống kê cơ bản về nhân lực ĐHQGHN theo chức danh khoa học và trình độ đào tạo (Tính đến ngày 31/12/2023)

 

 

STT

Tên cơ quan, đơn vị

Tổng số

Chia theo trình độ đào tạo

Chức danh

TSKH/TS

Thạc sĩ

Đại học

Khác

GS

PGS

1

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên

679

400

186

72

21

18

126

2

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

500

264

164

53

19

4

57

3

Trường Đại học Ngoại ngữ

773

162

452

131

28

3

9

4

Trường Đại học Công nghệ

307

141

99

64

3

4

28

5

Trường Đại học Kinh tế

313

135

113

49

16

0

21

6

Trường Đại học Giáo dục (ko kể trường THPT Khoa học Giáo dục)

159

86

55

15

3

4

25

 

Trường THPT Khoa học Giáo dục

109

3

75

29

2

0

1

7

Trường Đại học Việt Nhật

67

28

24

14

1

1

4

8

Trường Đại học Y Dược

236

67

112

45

12

3

19

9

Trường Đại học Luật\\\\

112

58

42

12

0

3

19

10

Trường Quốc tế

195

62

90

33

10

0

10

11

Trường Quản trị và Kinh doanh

103

37

40

14

12

3

8

12

Khoa Các Khoa học liên ngành

99

47

38

13

1

1

5

13

Khoa Quốc tế Pháp ngữ

31

6

14

11

0

0

0

14

Trung tâm Giáo dục Thể chất và Thể thao

41

6

25

8

2

0

0

15

Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh

50

1

32

7

10

0

0

16

Viện Công nghệ Thông tin

27

9

6

11

1

1

1

17

Viện Việt Nam học và Khoa học phát triển

26

11

13

1

1

1

1

18

Viện Vi sinh vật và Công nghệ Sinh học

45

9

16

14

6

0

1

19

Viện Trần Nhân Tông

45

12

17

16

0

0

2

20

Viện Tài nguyên và Môi trường

32

7

11

14

0

0

2

21

Viện Đảm bảo chất lượng giáo dục

19

4

13

2

0

0

1

22

Trung tâm Thư viên và Tri thức số

90

1

18

61

10

0

0

23

Trung tâm Hỗ trợ Sinh viên (ko kể Ban QL KTX Mỹ đình)

63

1

17

21

24

0

0

 

Ban Quản lý KTX Mỹ Đình

11

1

2

6

2

0

0

24

Trung tâm Khảo thí ĐHQGHN

22

3

11

7

1

1

0

25

Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục

16

3

11

2

0

0

1

26

Trung tâm Dự báo và Phát triển nguồn nhân lực

10

2

2

6

0

0

0

27

Trung tâm Chuyển giao tri thức và Hỗ trợ khởi nghiệp

16

1

8

5

2

0

1

28

Trung tâm Quản lý đô thị đại học

64

1

14

28

21

0

0

29

Nhà Xuất bản ĐHQGHN

54

1

15

29

9

0

0

30

Ban Quản lý các Dự án

20

2

7

11

0

0

0

31

Bệnh viện ĐHQGHN

162

13

52

79

18

0

1

32

Bệnh viện Đại học Y Dược

321

11

53

150

107

0

0

33

Tạp chí Khoa học ĐHQGHN

7

0

6

1

0

0

0

34

Ban Quản lý Dự án Trường  Đại học Việt Nhật

8

2

2

4

0

0

1

35

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng ĐHQGHN tại Hòa Lạc

50

0

13

23

14

0

0

36

Ban Quản lý dự án "Phát triển các đại học quốc gia Việt Nam- Tiểu dự án ĐHQGHN"

17

1

9

5

2

0

0

37

Cơ quan ĐHQGHN

168

30

82

30

26

2

11

 

 Cộng

5,067

1,628

1,959

1,096

384

49

355

 

 VNU Media - Ban TCCB
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :