Các Giáo sư
Trang chủ   >  CÁN BỘ  >   Đội ngũ GS, PGS  >   Các Giáo sư
DANH SÁCH CÁC GIÁO SƯ

Số liệu tính đến ngày 01/3/2014

STT
Họ và tên
Năm sinh
Năm công nhận Giáo sư
Nam
Nữ
I. Cơ quan Đại học Quốc gia Hà Nội
(Văn phòng, các Ban chức năng, Văn phòng Đảng-Đoàn thể Đại học Quốc gia Hà Nội)
1.      
Mai Trọng Nhuận
1952
 
1996
2.      
Vũ Minh Giang
1951
 
2002
3.      
Nguyễn Hữu Đức
1958
 
2004
4.      
1963
 
2013
II. Trường Đại học Khoa học Tự nhiên
5.      
Nguyễn Văn Mậu
1949
 
1996
6.      
Nguyễn Hữu Việt Hưng
1954
 
2002
7.      
Nguyễn Quang Báu
1954
 
2002
8.      
Trần Tân Tiến
1949
 
2002
9.      
Phạm Kỳ Anh
1949
 
2002
10.  
Nguyễn Xuân Hãn
1948
 
2002
11.  
Nguyễn Hoàng Lương
1953
 
2002
12.  
Phạm Hùng Việt
1953
 
2003
13.  
Đinh Văn Ưu
1950
 
2005
14.  
Nguyễn Hữu Dư
1954
 
2006
15.  
Đặng Hùng Thắng
1953
 
2007
16.  
Bạch Thành Công
1952
 
2007
17.  
Nguyễn Huy Sinh
1950
 
2007
18.  
Lưu Tuấn Tài
1950
 
2010
19.  
Phan Văn Tân
1955
 
2010
20.  
Hà Huy Bằng
1961
 
2011
21.  
Nguyễn Cao Huần
1952
 
2005
22.  
Lưu Văn Bôi
1952
 
2013
23.  
Phan Tuấn Nghĩa
1959
 
2013
24.  
Nguyễn Đình Thành
1959
 
2013
III. Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn
25.  
Trần Chí Dõi
1953
 
2005
26.  
Mai Ngọc Chừ
1950
 
2006
27.  
Nguyễn Văn Khánh
1955
 
2007
28.  
Trần Thị Minh Đức
 
1954
2010
29.  
Vũ Đức Nghiệu
1954
 
2012
30.  
Trần Ngọc Vương
1956
 
2013
IV. Trường Đại học Ngoại Ngữ
31.  
Nguyễn Hòa
1956
 
2007
32.  
Nguyễn Văn Quang
1955
 
2009
V. Trường Đại học Công nghệ
33.  
Nguyễn Năng Định
1950
 
2007
34.  
Nguyễn Thanh Thủy
1960
 
2010
VI. Trường Đại học Giáo dục
35.  
Nguyễn Hữu Châu
1948
 
2005
36.  
Nguyễn Thị Mỹ Lộc
 
1955
2010
VII. Khoa Sau đại học
37.  
Nguyễn Hữu Công
1949
 
2002
38.  
Hoàng Văn Vân
1955
 
2007
VIII. Khoa Luật
39.  
Đào Trí Úc
1948
 
2002
40.  
Phạm Hồng Thái
1953
 
2007
41.  
Lê Văn Cảm
1954
 
2009
42.  
Nguyễn Đăng Dung
1952
 
2009
43.  
Hoàng Thị Kim Quế
 
1955
2009
44.  
Phan Trung Lý
1954
 
2011
IX. Viện Công nghệ Thông tin
45.  
Đinh Dũng
1951
 
1991
46.  
Vũ Đức Thi
1949
 
 
X. Viện Việt Nam học và Khoa học phát triển
47.  
Nguyễn Quang Ngọc
1952
 
2007
48.  
Trương Quang Hải
1952
 
2007
IX. Khoa Y Dược
49.  
Trương Việt Dũng
 1952
 
2004
 
Cộng
46
3
 

 Đăng Khoa - Ban TCCB
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan