Chương trình KHCN cấp ĐHQGHN
Trang chủ   >  KHOA HỌC CÔNG NGHỆ  >   Chương trình, dự án, đề tài  >   Chương trình KHCN cấp ĐHQGHN
Mục tiêu, nội dung và dự kiến sản phẩm của khung chương trình nghiên cứu trọng điểm cấp ĐHQGHN mã số QGCT.14.01 “Nghiên cứu định vị và phát triển khoa học xã hội và nhân văn Việt Nam”

1. Mục tiêu
1.1. Cung cấp cơ sở lý luận và kinh nghiệm quốc tế về phát triển khoa học xã hội và nhân văn.
1.2. Xác định thực trạng và định vị khoa học xã hội và nhân văn Việt Nam trong bối cảnh hội nhập.
1.3. Đề xuất giải phát triển khoa học xã hội và nhân văn Việt Nam làm nền tảng và động lực phát triển đất nước.
1.4.Đào tạo nguồn nhân lực, xây dựng phát triển các nhóm nghiên cứu mạnh tronglĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn.
2. Nội dung
2.1. Các vấn đề lý luận về khoa học xã hội và nhân văn và kinh nghiệm quốc tế về phát triển khoa học xã hội và nhân văn.
- Nghiên cứu cơ sở lý luận đối với việc triển khoa học xã hội và nhân văn.
- Nghiên cứu kinh nghiệm quốc tế trong việc phát triển khoa học xã hội và nhân văn.
2.2. Thực trạng và định vị khoa học xã hội và nhân văn Việt Nam hiện nay
- Nghiên cứu thực trạng hệ thống khoa học xã hội và nhân văn hiện nay.
- Nghiên cứu thực trạng thể chế, chính sách về khoa học xã hội và nhân văn.
- Làm rõ những đóng góp của khoa học xã hội và nhân văn đối với sự phát triển kinh tế, chính trị, xã hội của đất nước trong giai đoạn hiện nay.
- Phân tích nguyên nhân của những bất cập của khoa học xã hội và nhân văn hiện nay.
2.3. Giải pháp phát triển khoa học xã hội và nhân văn Việt Nam
- Nhóm giải pháp về chủ trương chính sách, vai trò của cơ quan quản lý nhà nước đối với lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn.
- Nhóm giải pháp nhằm nâng cao chất lượng đào tạo khoa học xã hội và nhân văn.
- Nhóm giải pháp đầu tư đào tạo đội ngũ cán bộ giảng dạy khoa học xã hội và nhân văn chất lượng cao.
- Nhóm giải pháp nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa học xã hội và nhân văn.
- Nhóm giải pháp tăng cường liên kết giữa đào tạo và sử dụng nguồn nhân lực khoa học xã hội và nhân văn.
- Nhóm giải pháp đầu tư tài chính, cơ sở vật chất, đặc biệt là cơ sở hạ tầng và hệ thống thư viện, thông tin, học liệu phục vụ nghiên cứu, đào tạo trong lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn.
2.4. Đào tạo nguồn nhân lực, xây dựng và phát triển nhóm nghiên cứu mạnh trong lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn
- Xây dựng các nhóm nghiên cứu mạnh về khoa học xã hội và nhân văn tại Đại học Quốc gia Hà Nội.
- Xây dựng và phát triển các hướng nghiên cứu liên ngành ưu tiên trong lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn đáp ứng yêu cầu thực tiễn Việt Nam và hội nhập với sự phát triển của khoa học xã hội và nhân văn trên thế giới.
3. Dự kiến sản phẩm chính
3.1. Hệ cơ sở lý luận và kinh nghiệm quốc tế về phát triển khoa học xã hội và nhân văn.
- Hệ cơ sở lý luận phát triển khoa học xã hội và nhân văn.
- Các kinh nghiệm quốc tế trong phát triển khoa học xã hội và nhân văn.
3.2. Bộ cơ sở dữ liệu về thực trạng, tiềm lực khoa học xã hội và nhân văn Việt Nam hiện nay
- Cơ sở dữ liệu về hệ thống khoa học xã hội và nhân văn hiện nay.
- Cơ sở dữ liệu về thể chế, chính sách đối với khoa học xã hội và nhân văn Việt Nam.
- Báo cáo đánh giá những đóng góp của khoa học xã hội và nhân văn đối với sự phát triển kinh tế, chính trị, xã hội của đất nước trong giai đoạn hiện nay.
- Báo cáo phân tích nguyên nhân của những bất cập của khoa học xã hội và nhân văn hiện nay.
3.3. Các nhóm giải pháp phát triển khoa học xã hội và nhân văn Việt Nam
- Nhóm giải pháp về chủ trương chính sách.
- Nhóm giải pháp nhằm nâng cao chất lượng đào tạo.
- Nhóm giải pháp đào tạo đội ngũ cán bộ giảng dạy.
- Nhóm giải pháp nâng cao chất lượng nghiên cứu.
- Nhóm giải pháp tăng cường liên kết giữa đào tạo và sử dụng nguồn nhân lực.
- Nhóm giải pháp đầu tư tài chính, cơ sở vật chất.
3.4. Sản phẩm đào tạo và xây dựng tiềm lực
Các nhóm nghiên cứu mạnh trong lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn hàng đầu quốc gia, có năng lực nghiên cứu tương đương các nhóm nghiên cứu ở các trường đại học tiên tiến trên thế giới.

 Phương Thanh - (Theo Quyết định số 2183 /QĐ-KHCN, ngày 28 tháng 6 năm 2013 của Giám đốc ĐHQGHN)
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :