TIN TỨC & SỰ KIỆN
Phiên bản Tiếng Việt 16:26:51 Ngày 18/06/2020 GMT+7
Thông tin LATS của NCS Trần Thị Thủy
Tên đề tài: Phát huy giá trị di sản văn hóa của người Thái trong phát triển du lịch cộng đồng ở Con Cuông, Nghệ An

1. Họ và tên nghiên cứu sinh: Trần Thị Thủy                   2.Giới tính: Nữ

3. Ngày sinh: 11/12/1983                                                4. Nơi sinh: Hà Tĩnh

5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh số: 4800/QĐ-ĐHQGHN ngày 07/12/2015 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội.

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: được gia hạn thời gian đào tạo thêm 09 tháng theo Quyết định số 342/QĐ-VNH ngày 28/12/2018 của Viện trưởng Viện Việt Nam học và Khoa học phát triển, được điều chỉnh tên đề tài nghiên cứu theo Quyết định số 237A/QĐ-VNH ngày 27/08/2019 của Viện trưởng Viện Việt Nam học và Khoa học phát triển.

7. Tên đề tài luận án: Phát huy giá trị di sản văn hóa của người Thái trong phát triển du lịch cộng đồng ở Con Cuông, Nghệ An

8. Chuyên ngành:  Việt Nam học                                    9. Mã số: 62 22 01 13   

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS.TS Trần Thúy Anh; PGS.TS Phạm Văn Lợi

11. Tóm tắt các kết quả mới của luận án:

- Thông qua phương pháp tiếp cận liên ngành và Khu vực học, luận án đã hệ thống hóa các vấn đề lý luận về di sản/giá trị di sản văn hóa và du lịch cộng đồng; đã giải quyết mối quan hệ giữa di sản/ giá trị di sản văn hóa và du lịch cộng đồng hướng tới việc phát huy giá trị di sản văn hóa trong phát triển du lịch cộng đồng ở vùng cư trú của các dân tộc thiểu số trong khi vẫn bảo tồn được chính các di sản văn hóa đó.

- Luận án đã nhận diện và đánh giá khả năng phát triển du lịch cộng đồng của các di sản văn hóa Thái ở Con Cuông, Nghệ An. Việc nhận diện không chỉ được thực hiện thông qua làm rõ tính bản địa, tính hấp dẫn, độc đáo của di sản mà còn chỉ ra được các công đoạn mà khách du lịch có thể tham gia, có thể quan sát, các yếu tố tương tác cũng như các hình thức, nội dung có thể khai thác phát triển du lịch cộng đồng. Phương pháp đánh giá tài nguyên du lịch được luận án vận dụng nhằm xác định cơ sở thực tiễn phát huy giá trị di sản văn hóa tộc người gắn với phát triển du lịch cộng đồng ở Con Cuông, Nghệ An.

- Luận án đã làm rõ thực trạng phát huy giá trị di sản văn hóa vật thể và phi vật thể của người Thái ở huyện Con Cuông trong phát triển loại hình du lịch cộng đồng, nhìn từ bản thân di sản văn hóa và thực trạng phát triển du lịch cộng đồng trên địa bàn; luận án đã tái hiện bức tranh tổng thể về sự phát triển của loại hình du lịch cộng đồng ở Con Cuông trong những năm gần đây. Luận án đã chỉ ra những thành tựu đạt được, những hạn chế và nguyên nhân qua đó đề xuất những giải pháp và khuyến nghị nhằm phát triển bền vững loại hình du lịch cộng đồng gắn với phát huy giá trị di sản văn hóa của người Thái ở Con Cuông.

12. Khả năng ứng dụng thực tiễn:

- Các giải pháp và khuyến nghị do luận án đề xuất có thể áp dụng vào thực tế cuộc sống nhằm phát triển du lịch cộng đồng của người Thái tại Con Cuông, Nghệ An nói riêng, các vùng cư trú của cộng đồng dân tộc Thái nói chung.

- Kết quả nghiên cứu có thể áp dụng vào việc giảng dạy, nghiên cứu về văn hóa của người Thái và du lịch cộng đồng theo hướng tiếp cận liên ngành và khu vực học, ở Đại học Vinh, Nghệ An, Viện Việt Nam học & Khoa học phát triển, Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội.

13. Các hướng nghiên cứu tiếp theo:

- Tiếp tục nghiên cứu sâu hơn, toàn diện hơn về thực trạng bảo tồn di sản văn hóa và phát huy giá trị di sản văn hóa trong phát triển du lịch cộng đồng của người Thái ở Con Cuông, Nghệ An nói riêng, miền Tây Nghệ An và các vùng cư trú của người Thái và các cộng đồng dân tộc thiểu số ở Việt Nam nói chung;

- Nghiên cứu đề xuất hệ lý thuyết và phương pháp nghiên cứu phù hợp giải quyết mối quan hệ giữa bảo tồn di sản văn hóa (tộc người) và phát huy giá trị di săn văn hóa (tộc người) nhằm phát triển du lịch/ du lịch cộng đồng nói riêng, phát triển kinh tế - xã hội cộng đồng, khu vực, quốc gia nói chung;

14. Các công trình công bố liên quan đến luận án;

[1] Trần Thị Thủy (2017), “Phát triển du lịch cộng đồng theo hướng bền vững của người Thái huyện Con Cuông, tỉnh Nghệ An”, Hội nghị Quốc gia về Thái hoc Việt Nam lần thứ VIII, Nghệ An, tr. 606 - 616.

[2] Trần Thị Thủy (2018),“Đào tạo, nâng cao kiến thức, kỹ năng về du lịch cộng đồng cho người dân ở miền Tây Nghệ An”, Tạp chí Khoa học Xã hội & Nhân Văn, Sở Khoa học & Công nghệ Nghệ An, Số 4, tr. 59 -65.

[3] Trần Thị Thủy (2018), “Bản Nưa - Điểm du lịch lý thú”, Tạp chí Du lịch, Số 6, tr. 26-27.

[4] Trần Thị Thủy (2018), “Khai thác văn hóa Thái trong hoạt động du lịch cộng đồng ở huyện Con Cuông, tỉnh Nghệ An”, Tạp chí Khoa học Xã hội Miền Trung, Số 2(52), tr. 51- 62.

[5] Trần Thị Thủy (2018), “Đào tạo nguồn nhân lực phục vụ phát triển loại hình du lịch cộng đồng ở huyện Con Cuông, tỉnh Nghệ An”, Tạp chí Khoa học Trường Đại học Vinh, Tập 47/ số 4B/2018, tr. 50 -59.

 Hoàng Oanh
   In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
   Xem tin bài theo thời gian :

HÌNH ẢNH

TRÊN WEBSITE KHÁC
THĂM DÒ DƯ LUẬN
Bạn sẽ thi vào trường đại học nào?
 • Trường ĐH Khoa học Tự nhiên
 • Trường ĐH Khoa học Xã hội
 • Trường ĐH Ngoại ngữ
 • Trường ĐH Công nghệ
 • Trường ĐH Kinh tế
 • Trường ĐH Giáo dục
 • Trường ĐH Việt Nhật
 • Trường ĐH Y Dược
 • Trường ĐH Luật
 • Trường Quản trị và Kinh doanh
 • Trường Quốc tế
 • Khoa Các Khoa học liên ngành
 • Viện Quốc tế Pháp ngữ