TIN TỨC & SỰ KIỆN
Tin tức   Tin tức chung 19:23:58 Ngày 15/01/2021 GMT+7
Hội nghị lần thứ tư BCH Đảng bộ ĐHQGHN: Thông qua nhiệm vụ trọng tâm năm 2021
Ngày 13/1/2021, tại ĐHQGHN đã diễn ra Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Đảng bộ ĐHQGHN khóa VI, với sự chủ trì của Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng, Giám đốc ĐHQGHN Nguyễn Kim Sơn.

Cùng chủ trì Hội nghị có các đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy ĐHQGHN Nguyễn Hoàng Hải và Nguyễn Hiệu.

Hội nghị đã nghe và thảo luận Báo cáo kiểm điểm của Ban thường vụ Đảng ủy và Ban Giám đốc năm 2020; Chương trình công tác của Đảng ủy, Ban thường vụ Đảng ủy ĐHQGHN năm 2021; Chiến lược phát triển ĐHQGHN đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Kế hoạch kiểm tra, giám sát của Đảng ủy năm 2021; Kế hoạch 5 năm phát triển ĐHQGHN (2021-2026); Kế hoạch nhiệm vụ năm 2021; Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ Quý IV/2020; Báo cáo kết quả thực hiện chỉ tiêu kế hoạch năm 2020; Báo cáo công tác xây dựng Đảng năm 2020 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2021; Báo cáo kết quả công tác kiểm tra, giám sát năm 2020.

Giai đoạn 2016 - 2020 bên cạnh những điều kiện thuận lợi, còn tồn tại nhiều khó khăn, thách thức, nhưng dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Đảng bộ ĐHQGHN, sự nỗ lực của cả hệ thống, ĐHQGHN đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng, tạo tiền đề thúc đẩy phát triển ĐHQGHN trong giai đoạn tới. Các chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp của Kế hoạch 5 năm 2016-2020 đề ra được triển khai có hiệu quả trên các lĩnh vực hoạt động. Nhiều chỉ tiêu đã được hoàn thành, một số chỉ tiêu quan trọng đạt và vượt chỉ tiêu đề ra.

Quy mô, tầm vóc của ĐHQGHN đã lớn mạnh một bước quan trọng, cả về tổng số đơn vị thành viên, ngành nghề đào tạo, số lượng cán bộ, quy mô sinh viên, nguồn lực tài chính, cơ sở vật chất, ảnh hưởng trong nước và quốc tế có sự gia tăng mạnh. Đây cũng là giai đoạn phát triển mạnh mẽ và có sự bứt phá ở một số khâu, một số lĩnh vực; một số trường đại học thành viên từ qui mô đào tạo, tỉ trọng nghiên cứu nhỏ, đến nay đã trở thành cơ sở giáo dục đại học có uy tín cao về đào tạo, nghiên cứu khoa học ở trong nước và quốc tế.

Mô hình tổ chức của ĐHQGHN ngày càng được hoàn thiện hơn. Cơ cấu tổ chức đã được điều chỉnh, sắp xếp lại theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, từng bước phù hợp với mô hình đại học nghiên cứu. Cơ cấu ngành nghề có bước phát triển đột phá, thêm một số lĩnh vực mới như nông nghiệp, năng lượng, hàng không vũ trụ, các ngành khoa học sức khỏe và liên ngành. Đặc biệt ĐHQGHN đã thực hiện có hiệu quả việc kết nối các đơn vị thông qua sử dụng cơ sở vật chất chung; kết nối con người thông qua hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao; kết nối học thuật thông qua phối hợp đào tạo và triển khai các nghiên cứu chung, liên ngành; kết nối số thông qua việc phát triển hạ tầng công nghệ thống nhất, đã góp phần phát triển ĐHQGHN thành một thực thể hữu cơ, gắn kết nội tại chặt chẽ, vừa tạo ra sức mạnh tổng hợp, với trí tuệ liên ngành, liên lĩnh vực để tạo ra những sản phẩm độc đáo, những giá trị tri thức khác biệt, tham gia giải quyết những vấn đề trọng yếu quốc gia, đồng thời thúc đẩy các đơn vị thành viên, đơn vị trực thuộc phát huy thế mạnh chuyên môn để phát triển đơn vị.

Nhiều chủ trương, giải pháp mang tính đột phá, tiên phong, đổi mới toàn diện trong công tác đào tạo đã được triển khai có hiệu quả. ĐHQGHN đã phát huy tốt vai trò đầu tầu, tiên phong trong đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục và đào tạo. Chất lượng đào tạo ngày càng được nâng lên. Sinh viên, nghiên cứu sinh, thực tập sinh nhập học và ra trường hàng năm đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế, xã hội và hội nhập quốc tế của đất nước.

Hoạt động khoa học và công nghệ từng bước hướng tới trình độ khu vực và quốc tế, gắn kết chặt chẽ giữa khoa học tự nhiên và khoa học xã hội; giữa khoa học và công nghệ kỹ thuật; giữa nghiên cứu cơ bản và nghiên cứu ứng dụng. Tiềm lực khoa học và công nghệ được củng cố và phát triển. Cơ chế quản lý hoạt động khoa học và công nghệ đã có sự đổi mới, theo hướng thúc đẩy và tạo điều kiện để nhà khoa học sáng tạo và cống hiến. Nhiều nhiệm khoa học và công nghệ lớn được triển khai. Văn hóa công bố quốc tế tiếp tục được tăng cường. Chỉ số đổi mới, sáng tạo của ĐHQGHN nhiều năm đứng trong nhóm 500 thế giới.

Hợp tác và phát triển được mở rộng, đi vào chiều sâu. Việc phát triển và kết nối với các đối tác trong nước và quốc tế bằng các chương trình, hoạt động, nhiệm vụ cụ thể được chú trọng. Các hoạt động giao lưu văn hóa và học thuật quốc tế được tăng cường. Các hoạt động trao đổi cán bộ, sinh viên đã góp phần quan nâng cao chỉ số quốc tế hóa của ĐHQGHN.

Những thành tựu và đóng góp của ĐHQGHN trong giai đoạn 5 năm vừa qua, đã góp phần giữ vững và ngày càng làm vẻ vang cho một thương hiệu quốc gia trong giáo dục và đào tạo, khẳng định chủ trương của Đảng, Nhà nước thể hiện tầm nhìn đúng đắn, phù hợp với xu thế phát triển của thế giới và đang phát huy hiệu quả cao. 

Trong 5 năm tới, ĐHQGHN đặt ra mục tiêu huy động hiệu quả các nguồn lực; tạo sự bứt phá chất lượng và hiệu quả trong các lĩnh vực hoạt động; đưa ĐHQGHN trở thành đại học nghiên cứu tiên tiến, đóng góp hiệu quả vào sự phát triển con người và đất nước. Phấn đấu đến năm 2025 đứng vào nhóm 100 đại học hàng đầu Châu Á, nhóm 500 đại học hàng đầu thế giới.

Riêng năm 2020, ĐHQGHN đã triển khai thực hiện và hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm lớn được Đảng ủy thông qua. Trong toàn ĐHQGHN, tất cả các đơn vị thành viên, trực thuộc (32/32 đơn vị) đã hoàn thành tốt công tác tổ chức Đại hội Đảng bộ các cơ sở, làm tiền đề để ĐHQGHN tổ chức thành công các Chương trình, Hội nghị quan trọng như: Đại hội Đại biểu lần thứ VI Đảng bộ ĐHQGHN, nhiệm kỳ 2020-2025; Đại hội thi đua yêu nước ĐHQGHN lần thứ V (2020-2025); Hội nghị lần thứ 2 của Ban chấp hành Đảng bộ ĐHQGHN khóa VI, nhiệm kỳ 2020-2025 thông qua việc phân công công tác trong Ban chấp hành và kế hoạch kiểm tra, giám sát của Đảng ủy, quy chế làm việc của Ủy ban kiểm tra Đảng ủy ĐHQGHN Khóa VI, nhiệm kỳ 2020-2025.

ĐHQGHN đã tiến hành xây dựng phương án triển khai thành lập mô hình Hội đồng các trường thành viên và đổi mới hoạt động của Hội đồng ĐHQGHN nhằm phù hợp với Nghị định, Quy chế tổ chức và hoạt động mới của ĐHQGHN; ĐHQGHN đã chủ trương chuyển đổi mô hình tổ chức nâng cấp Khoa trực thuộc thành Trường trực thuộc ĐHQGHN.

Trong năm 2020, ĐHQGHN đã và đang chuyển đổi số mạnh mẽ, hiệu quả và thích ứng nhanh với cách mạng công nghiệp 4.0. Hầu hết các chỉ tiêu thuộc nhóm chỉ tiêu tuyển sinh đều hoàn thành kế hoạch đề ra. Hiện quy mô đào tạo đại học đạt 38.351 người; quy mô đào tạo thạc sĩ là 5.441 người; quy mô đào tạo tiến sĩ là 1.259; Quy mô đào tạo THPT và Quy mô đào tạo THCS lần lượt đạt 5.237 người và 200 người, đều hoàn thành trên 100% so với kế hoạch; Việc chuyển dịch tỷ lệ cơ cấu ngành đào tạo được thúc đẩy nhanh để phù hợp xu thế và nhu cầu thực tế của xã hội.

Chỉ tiêu bài báo khoa học quốc tế thuộc hệ thống ISI và SCOPUS là 1104 bài (đạt 110% kế hoạch là 1.000 bài); Sách chuyên khảo Tiếng nước ngoài là 20 đầu sách (đạt 200% kế hoạch); chỉ tiêu phát minh sáng chế, giải pháp hữu ích được công nhận và số hồ sơ chấp nhận đơn hợp lệ lần lượt là 16 bằng đạt 101% kế hoạch.

Báo cáo cũng nêu rõ các chiêu về các mảng công tác khác như hợp tác phát triển; tổ chức cán bộ; tài chính cơ sở vật chất; …

Trong năm 2021 (năm học 2020 - 2021), ĐHQGHN tiếp tục kiện toàn tổ chức và điều chỉnh, cập nhật văn bản quản lý theo Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật giáo dục đại học, Nghị định và quy chế hoạt động mới về Đại học Quốc gia; Xây dựng cơ sở dữ liệu tích hợp các lĩnh vực công tác phục vụ quản trị đại học, cải cách hành chính, nghiên cứu khoa học và đào tạo. Hiện đại hóa hạ tầng công nghệ thông tin trong ĐHQGHN; Tiếp tục đổi mới công tác đào tạo theo hướng cá thể hóa; triển khai đề án tuyển sinh mới cho năm 2021 và lộ trình các năm tiếp theo; Tiếp tục triển khai có hiệu quả các chương trình KHCN lớn; đổi mới cơ chế quản lý, phương thức tổ chức thực hiện các hoạt động khoa học và công nghệ; phát triển dự án KHCN lớn để chuyển giao; Hoàn thành các thủ tục chuẩn bị đầu tư cho Dự án vay vốn Ngân hàng Thế giới và Dự án đầu tư xây dựng Trường Đại học Việt Nhật; triển khai các dự án sử dụng vốn dự phòng quốc gia, khu zone 4 và các dự án hợp tác công tư trong xây dựng ĐHQGHN tại Hòa Lạc. ĐHQGHN đề ra quy mô đào tạo THCS, THPT: 5.000 học sinh; quy mô đào tạo đại học: 39.000 sinh viên; quy mô đào tạo sau đại học: 6.850 học viên, …

Tại Hội nghị, các đại biểu đã bày tỏ sự nhất trí và đồng thuận với các văn bản dự thảo và kế hoạch phát triển ĐHQGHN trong thời gian tới, với các chỉ tiêu đã đưa ra cần sự quyết tâm lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy và sự đồng thuận của toàn thể cán bộ, giảng viên và người học của ĐHQGHN. Hội nghị đã biểu quyết thông qua nhiều văn bản quan trọng và một số chỉ tiêu kế hoạch cho năm 2021 và giai đoạn 2021 - 2026. Hội nghị giao Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Giám đốc ĐHQGHN căn cứ ý kiến thảo luận của Ban Chấp hành Đảng bộ ĐHQGHN tại Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Đảng bộ ĐHQGHN khóa VI, nhiệm kì 2020 - 2025, hoàn chỉnh và ban hành các văn bản liên quan.

Phát biểu tại Hội nghị, Bí thư Đảng ủy Nguyễn Kim Sơn nhấn mạnh, sức ép của việc phấn đấu đưa ĐHQGHN vào trong nhóm 500 đại học hàng đầu thế giới trong năm 2025 là rất lớn, đòi hỏi sự quyết tâm, đồng thuận, nỗ lực của toàn thể các cấp ủy Đảng cùng toàn thể giảng viên và sinh viên. Đồng chí đề nghị các cấp cơ sở Đảng quan tâm hơn nữa đến lãnh đạo, chỉ đạo việc gia tăng chất lượng nghiên cứu khoa học, phát huy hiệu quả các phòng thí nghiệm trọng điểm, tiềm lực chung và hoàn thành các chương trình công tác và các chỉ tiêu đề ra.

>>>>> Các tin bài liên quan:

- Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Đảng bộ ĐHQGHN: Đào tạo và bồi dưỡng nhân tài là điểm đặc sắc và trách nhiệm quốc gia

- Hội nghị lần thứ hai Ban Chấp hành Đảng bộ ĐHQGHN khóa VI, nhiệm kì 2020 – 2025: Quyết nghị thông qua phân công công tác trong Ban Chấp hành

- Giám đốc ĐHQGHN Nguyễn Kim Sơn tái đắc cử chức vụ Bí thư Đảng ủy ĐHQGHN

- Đại hội đại biểu lần thứ VI Đảng bộ ĐHQGHN nhiệm kỳ 2020-2025: Đổi mới sáng tạo – Trách nhiệm quốc gia – Phát triển bền vững

-  Chuyên mục “Tiến tới Đại hội VI Đảng bộ ĐHQGHN”

- Danh sách Ban Chấp hành Đảng bộ ĐHQGHN khóa VI, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Đại hội đại biểu lần thứ VI Đảng bộ ĐHQGHN, nhiệm kỳ 2020 – 2025: Ngày làm việc thứ nhất

-   Một số hình ảnh các hoạt động nổi bật ĐHQGHN giai đoạn 2015 – 2020

Đại học Quốc gia Hà Nội: tiên phong trong đào tạo nguồn nhân lực theo hướng đổi mới sáng tạo

- Hoạt động khoa học và công nghệ với trọng trách quốc gia

- Hợp tác trong nước và quốc tế: Động lực cho sự phát triển bứt phá

- [E-magazine] Sinh viên – nguồn dự bị vừa “hồng” vừa “chuyên” cho Đảng

 Việt Hoàng
   In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
   Xem tin bài theo thời gian :

HÌNH ẢNH

TRÊN WEBSITE KHÁC
THĂM DÒ DƯ LUẬN
Bạn sẽ thi vào trường đại học nào?
 • Trường ĐH Khoa học Tự nhiên
 • Trường ĐH Khoa học Xã hội
 • Trường ĐH Ngoại ngữ
 • Trường ĐH Công nghệ
 • Trường ĐH Kinh tế
 • Trường ĐH Giáo dục
 • Trường ĐH Việt Nhật
 • Trường ĐH Y Dược
 • Trường ĐH Luật
 • Trường Quản trị và Kinh doanh
 • Trường Quốc tế
 • Khoa Các Khoa học liên ngành
 • Viện Quốc tế Pháp ngữ