TIN TỨC & SỰ KIỆN
Tin tức   Thông báo 14:39:51 Ngày 25/12/2019 GMT+7
Thông tin LATS của NCS Vũ Thị Duyên
Tên đề tài luận án: Đảng bộ tỉnh Thái Bình lãnh đạo kinh tế nông nghiệp từ năm 1979 đến năm 1996

1. Họ và tên nghiên cứu sinh: Vũ Thị Duyên                    2. Giới tính: nữ

3. Ngày sinh        : 09/02/1987                                          4. Nơi sinh: Thái Bình

5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh: Quyết định số 3216/2014/QĐ-XHNV-SĐH ngày 31  tháng 12 năm 2014 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Hà Nội.

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Không

8. Chuyên ngành:  Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam      

9. Mã số: 62.22.03.15

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS, TS. Hồ Khang

11. Tóm tắt các kết quả mới của luận án:

- Luận án trình bày một cách có hệ thống quá trình Đảng bộ tỉnh Thái Bình lãnh đạo kinh tế nông nghiệp từ năm 1976 đến năm 1996, phân tích quan điểm, nhận thức của Đảng bộ tỉnh trong việc tìm kiếm hướng đi mới.

- Trên cơ sở làm rõ thành tựu, hạn chế, nguyên nhân hạn chế, Luận án góp phần đúc kết những kinh nghiệm có giá trị tham khảo cho hiện tại từ quá trình Đảng bộ tỉnh Thái Bình lãnh đạo kinh tế nông nghiệp từ năm 1976 đến năm 1996.

- Là tài liệu tham khảo phục vụ công tác nghiên cứu và biên soạn lịch sử Đảng bộ tỉnh; lịch sử ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Thái Bình; đồng thời, là tài liệu tham khảo cho những người quan tâm nghiên cứu đề tài này.

12. Khả năng ứng dụng thực tiễn: Luận án sau khi hoàn thiện có thể sử dụng làm tài liệu tham khảo, phục vụ cho Đảng bộ, Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình ban hành chủ trương cơ bản, chính sách, biện pháp về các ngành kinh tế nông nghiệp (trồng trọt, chăn nuôi) và kinh tế thủy sản (đánh bắt, nuôi trồng, chế biến thủy sản) của Tỉnh.

13. Các hướng nghiên cứu tiếp theo: Không

14. Các công trình công bố liên quan đến luận án:

1. Vũ Thị Duyên (2014), “Một số giải pháp chủ yếu phát triển nông nghiệp hàng hóa ở tỉnh Thái Bình”, Tạp chí Giáo dục Lý luận (6), tr.83 - 84.

2. Vũ Thị Duyên (2014), “Đảng bộ tỉnh Thái Bình lãnh đạo phát triển kinh tế nông nghiệp (1965 - 1968)”, Tạp chí Lịch sử Đảng (7), tr.96 - 99.

3. Vũ Thị Duyên (2015), “Quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam về nông dân trong thời kỳ đổi mới”, Tạp chí Khoa học xã hội và Nhân văn (4), tr.3 - 8.

4. Vũ Thị Duyên (2018), “Chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở tỉnh Thái Bình (1991 - 2000)”, Tạp chí Lịch sử Đảng (8), tr.97-100.

 VNU - USSH
   In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
   Xem tin bài theo thời gian :

HÌNH ẢNH

TRÊN WEBSITE KHÁC
THĂM DÒ DƯ LUẬN
Bạn sẽ thi vào trường đại học nào?
  • Khoa Quản trị Kinh doanh
  • Trường Đại học Khoa học Tự nhiên
  • Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn
  • Trường Đại học Ngoại ngữ
  • Trường Đại học Công nghệ
  • Trường Đại học Kinh tế
  • Trường Đại học Giáo dục
  • Khoa Luật
  • Khoa Quốc tế
  • Khoa Y Dược