TIN TỨC & SỰ KIỆN
Tin tức   Thông báo 15:04:06 Ngày 17/03/2020 GMT+7
Thông tin LATS của NCS của Nguyễn Minh Tường
Tên đề tài luận án: Phát triển đội ngũ giáo viên trường THPT chuyên vùng Đông Bắc, Việt Nam theo tiếp cận năng lực.

1. Họ và tên nghiên cứu sinh: Nguyễn Minh Tường    2. Giới tính: Nam

3. Ngày sinh: 20/12/1972                                             4. Nơi sinh: Tam Thanh -  Vĩnh Phú

5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh số: 1808/QĐ-CTHSSV, ngày 16 .tháng, 12, .năm 2016 của Hiệu trưởng Trường Đại học Giáo dục, Đại học Quốc gia Hà Nội

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Không

8. Chuyên ngành: Quản lý giáo dục                       

9. Mã số: 9 14 01 14

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học:

            - PGS.TS Nguyễn Xuân Thức

            - PGS.TS Dương Thị Hoàng Yến

11. Tóm tắt các kết quả mới của luận án:

- Hoàn thiện và làm phong phú cơ sở lý luận về phát triển đội ngũ giáo viên trường THPT chuyên theo tiếp cận năng lực.

- Cụ thể hóa được các năng lực nghề nghiệp đặc trưng của giáo viên trường THPT chuyên dựa trên chuẩn nghề nghiệp giáo viên THPT.

- Phát hiện được thực trạng đội ngũ giáo viên THPT chuyên và thực trạng công tác phát triển đội ngũ giáo viên THPT chuyên theo tiếp cận năng lực ở các tỉnh khu vực Đông Bắc.

- Đề xuất và khẳng định hiệu quả của giải pháp phát triển đội ngũ giáo viên trường THPT chuyên theo tiếp cận năng lực.

12. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn: (nếu có)                       

13. Những hướng nghiên cứu tiếp theo: (nếu có)                       

14. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận án:            

14.1. Nguyen Minh Tuong (2017). The standardization of teaching ability for high school teachers viewed from mondern. Proceedings of international conference: Teachers’ and educational administrators’ competence in the context of globalisation, Thai Nguyen university of education, November 2017, tr.286-294.

14.2. Nguyễn Minh Tường (2018). Bồi dưỡng năng lực dạy học cho giáo viên THPT chuyên theo hướng chuẩn hóa; Kỷ yếu Hội thảo quốc tế: Nâng cao chất lượng công tác Bồi dưỡng giáo viên đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục, Trường Đại học sư phạm Hà Nội 2, tháng 12/2018, tr.367-375.

14.3.´Nguyễn Minh Tường (2018). Phát triển đội ngũ giáo viên trường THPT chuyên Việt Nam kinh nghiệm từ một số quốc gia trên thế giới, Kỷ yếu Hội thảo quốc tế: Giáo dục cho mọi người, Đại học quốc gia Hà Nội – Trường Đại học Giáo dục, tháng 12/2018, tr.484-493.

14.4. Nguyen Minh Tuong (2018). Gifted education in vietnam and teacher development in high schools for the gifted. Kỷ yếu Hội thảo quốc tế: Chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ QLGD trong bối cảnh hiện nay: Xu hướng Việt Nam và thế giới, Học viện Quản lý giáo dục, tháng 12/2018, tr.838-493.

14.5. Nguyễn Minh Tường (2019), “Bồi dưỡng năng lực nghề nghiệp cho đội ngũ giáo viên trường trung học phổ thông chuyên”, Tạp chí khoa học, trường Đại học sư phạm Hà Nội, tháng 01/2019 (11), tr.62-68.

14.6. Nguyễn Minh Tường (2020), “Môi trường sư phạm lý tưởng – cơ hội phát triển năng lực nghề nghiệp cho giáo viên trường trung học phổ thông chuyên”, Tạp chí Giáo dục và Xã hội, tháng 2/2020, tr.48-51;63.

 VNU - UED
   In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
   Xem tin bài theo thời gian :

HÌNH ẢNH

TRÊN WEBSITE KHÁC
THĂM DÒ DƯ LUẬN
Bạn sẽ thi vào trường đại học nào?
 • Trường ĐH Khoa học Tự nhiên
 • Trường ĐH Khoa học Xã hội
 • Trường ĐH Ngoại ngữ
 • Trường ĐH Công nghệ
 • Trường ĐH Kinh tế
 • Trường ĐH Giáo dục
 • Trường ĐH Việt Nhật
 • Trường ĐH Y Dược
 • Trường ĐH Luật
 • Trường Quản trị và Kinh doanh
 • Trường Quốc tế
 • Khoa Các Khoa học liên ngành
 • Viện Quốc tế Pháp ngữ