TIN TỨC & SỰ KIỆN
Tin tức   Thông báo 15:54:22 Ngày 27/03/2020 GMT+7
Thông tin LATS của NCS Ngô Minh Vương
Tên đề tài luận án: Đảng bộ tỉnh Đồng Nai lãnh đạo xây dựng hệ thống chính trị cơ sở từ năm 1991 đến năm 2015

1. Họ và tên nghiên cứu sinh: Ngô Minh Vương                         2. Giới tính: Nam

3. Ngày sinh: 31/7/1987                                                               4. Nơi sinh: Quảng Bình

5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh số:  3253/2016/QĐ-XHNV ngày 30 tháng 9 năm 2016

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo:  không

8. Chuyên ngành: Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam                 9. Mã số: 62 22 03 15

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS.TS Trần Kim Đỉnh

11. Tóm tắt các kết quả mới của luận án

Luận án phân tích các yếu tố tác động đến quá trình Đảng bộ tỉnh Đồng Nai lãnh đạo xây dựng hệ thống chính trị cơ sở, chỉ ra thực trạng hê thống chính trị cơ sở trước năm 1991 và những vấn đề đặt ra.

Dựa trên tư liệu lịch sử chân thực, luận án tái hiện lại khách quan quá trình đề ra chủ trương và chỉ đạo tổ chức thực hiện xây dựng hệ thống chính trị cơ sở của Đảng bộ tỉnh Đồng Nai qua hai giai đoạn: 1991 – 2005 và 2006 – 2015 trên các mặt: xây dựng tổ chức cơ sở đảng; xây dựng chính quyền và đội ngũ cán bộ, công chức ở cơ sở; xây dựng, củng cố Mặt trận Tổ quốc và các Tổ chức chính trị xã hội.

Luận án rút ra nhận xét về ưu điểm của Đảng bộ tỉnh Đồng Nai trong lãnh đạo xây dựng hệ thống chính trị cơ sở là quán triệt và vận dụng kịp thời, phù hợp đường lối xây dựng hệ thống chính trị của Đảng vào tình hình thực tiễn địa phương; Đảng bộ tỉnh với quyết tâm chính trị cao, lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện thường xuyên, toàn diện, kịp thời chủ trương đổi mới hệ thống chính trị cơ sở; hệ thống chính trị ở cơ sở tỉnh Đồng Nai từng bước được củng cố, kiện toàn, chất lượng, hiệu quả hoạt động nâng lên tạo động lực cho phát triển kinh tế, ổn định tình hình chính trị - xã hội và an ninh - trật tự trong tỉnh. Đồng thời chỉ ra một số hạn chế đó là khuyết điểm về nhận thức chủ trương của Đảng; về tổ chức thực hiện; về cơ cấu tổ chức và chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị ở cơ sở.

Luận án rút ra các bài học kinh nghiệm quí qua thực tiễn lãnh đạo xây dựng HTCT ở cơ sở giai đoạn 1991-2015 của Đảng bộ tỉnh Đồng Nai để vận dụng, phát huy trong giai đoạn tiếp theo.

12. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn: phục vụ cho việc biên soạn lịch sử Đảng bộ địa phương, tài liệu nghiên cứu, giảng dạy, học tập tại Trường chính trị tỉnh Đồng Nai và các trường cao đẳng, đại học trên địa bàn.

13. Những hướng nghiên cứu tiếp theo: Đảng bộ tỉnh Đồng Nai lãnh đạo xây dựng hệ thống chính trị

14. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận án

14.1. Ngô Minh Vương (2017), “Đảng bộ tỉnh Đồng Nai lãnh đạo xây dựng hệ thống chính trị cơ sở (1991-2005)”, Tạp chí Lịch sử Đảng (8), tr. 111-116.

14.2. Ngô Minh Vương (2019), “Xây dựng hệ thống chính trị cấp cơ sở ở tỉnh Đồng Nai (2005 – 2018) chủ trương và kết quả”, Tạp chí Lịch sử Đảng (5), tr. 97 -101.

                                                                                                   

 VNU - USSH
   In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
   Xem tin bài theo thời gian :

HÌNH ẢNH

TRÊN WEBSITE KHÁC
THĂM DÒ DƯ LUẬN
Bạn sẽ thi vào trường đại học nào?
 • Trường ĐH Khoa học Tự nhiên
 • Trường ĐH Khoa học Xã hội
 • Trường ĐH Ngoại ngữ
 • Trường ĐH Công nghệ
 • Trường ĐH Kinh tế
 • Trường ĐH Giáo dục
 • Trường ĐH Việt Nhật
 • Trường ĐH Y Dược
 • Trường ĐH Luật
 • Trường Quản trị và Kinh doanh
 • Trường Quốc tế
 • Khoa Các Khoa học liên ngành
 • Viện Quốc tế Pháp ngữ