TIN TỨC & SỰ KIỆN
Tin tức   Thông báo   Sau đại học 16:21:52 Ngày 18/06/2020 GMT+7
Thông tin LATS của NCS Lê Thị Hồng Thuận
Tên đề tài: Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lãnh đạo nâng cao chất lượng sinh hoạt tổ chức cơ sở đảng từ năm 2005 đến năm 2015

1. Họ và tên nghiên cứu sinh:  Lê Thị Hồng Thuận                       2. Giới tính: Nữ

3. Ngày sinh: 27/08/1982                                                            4. Nơi sinh: Quảng Ninh

5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh số: 4618/2016/QĐ-XHNV ngày 29 tháng 12 năm 2016 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn – Đại học Quốc gia Hà Nội

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Điều chỉnh tên đề tài luận án từ “Nâng cao chất lượng sinh hoạt của các tổ chức cơ sở đảng ở Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh từ năm 2005 đến năm 2015” thành “Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lãnh đạo nâng cao chất lượng sinh hoạt tổ chức cơ sở đảng từ năm 2005 đến năm 2015”

7. Tên đề tài luận án: Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lãnh đạo nâng cao chất lượng sinh hoạt tổ chức cơ sở đảng từ năm 2005 đến năm 2015

8. Chuyên ngành: Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam     9. Mã số: 62 22 03 15

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học:  PGS.TS. Đoàn Ngọc Hải

11. Tóm tắt các kết quả mới của luận án: 

- Hệ thống hóa nguồn tư liệu phục vụ nghiên cứu về nâng cao chất lượng sinh hoạt tổ chức cơ sở đảng.

- Làm rõ các nhân tố tác động đến chủ trương nâng cao chất lượng sinh hoạt tổ chức cơ sở đảng của Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh từ năm 2005 đến năm 2015.

- Hệ thống hóa chủ trương của Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh về nâng cao chất lượng sinh hoạt tổ chức cơ sở đảng qua hai giai đoạn từ 2005 đến 2010 và 2010 đến 2015.

- Tái hiện và phân tích một cách khách quan sự chỉ đạo của Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh về nâng cao chất lượng sinh hoạt tổ chức cơ sở đảng từ năm 2005 đến năm 2015 trên các nội dung chủ yếu: sinh hoạt lãnh đạo, sinh hoạt học tập, sinh hoạt tự phê bình và phê bình, sinh hoạt đảng viên theo Quy định 76 của Bộ Chính trị.

- Đánh giá khách quan ưu điểm, hạn chế, từ đó đúc rút kinh nghiệm từ quá trình lãnh đạo nâng cao chất lượng sinh hoạt tổ chức cơ sở đảng của Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh từ năm 2005 đến năm 2015. Những kinh nghiệm đó có giá trị tham khảo đối với Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh để tiếp tục lãnh đạo nâng cao chất lượng sinh hoạt tổ chức cơ sở đảng trong tình hình mới đạt hiệu quả cao hơn.

- Góp phần tổng kết quá trình lãnh đạo của Đảng về nâng cao chất lượng sinh hoạt tổ chức cơ sở đảng từ Đảng bộ địa phương. Qua đó, khẳng định vị trí, vai trò của nâng cao chất lượng sinh hoạt tổ chức cơ sở đảng trong xây dựng Đảng.

12. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn:

- Luận án cung cấp cho người đọc một khối lượng tài liệu tham khảo phong phú, có tính hệ thống về quá trình Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lãnh đạo nâng cao chất lượng sinh hoạt tổ chức cơ sở đảng từ năm 2005 đến năm 2015.

- Luận án là tài liệu tham khảo phục vụ cho nghiên cứu, giảng dạy lịch sử đảng bộ địa phương, lịch sử Đảng trong các học viện, nhà trường, cơ quan nghiên cứu và những người quan tâm.

13. Những hướng nghiên cứu tiếp theo:

- Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lãnh đạo nâng cao chất lượng sinh hoạt trong các loại hình tổ chức cơ sở đảng (theo từng điều kiện lịch sử cụ thể)

14. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận án: 

- Lê Thị Hồng Thuận (2017), “Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh thực hiện nâng cao chất lượng sinh hoạt tổ chức cơ sở đảng từ năm 2005 đến năm 2015”, Tạp chí khoa học xã hội và nhân văn (2b, 3), tr.365-372.

- Lê Thị Hồng Thuận (2018), “Chất lượng sinh hoạt lãnh đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh từ năm 2005 đến năm 2015”, Tạp chí khoa học xã hội và nhân văn (1b, 4), tr.20-32.

- Lê Thị Hồng Thuận (2019), “Nâng cao chất lượng sinh hoạt tổ chức cơ sở đảng ở Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh (2008 – 2018)”, Tạp chí Lịch sử Đảng (343), tr.111-114.

- Lê Thị Hồng Thuận (2019), “Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong nâng cao chất lượng sinh hoạt tổ chức cơ sở đảng hiện nay”, Kỷ yếu Hội thảo khoa học quốc gia Nghiên cứu và giảng dạy các môn Lý luận chính trị trong bối cảnh hiện nay, Nhà xuất bản Lao động xã hội, tr.657-664.

- Lê Thị Hồng Thuận (2019), “Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh thực hiện nâng cao chất lượng sinh hoạt tự phê bình và phê bình trong các tổ chức cơ sở đảng từ năm 2005 đến năm 2015”, Tạp chí khoa học xã hội và nhân văn (2b, 5), tr.305-315.

- Lê Thị Hồng Thuận (2020), “Nâng cao chất lượng hoạt động tổ chức cơ sở đảng của Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh từ 2005 đến nay”, Tạp chí Giáo dục lý luận (302), tr.62-68.

 Hoàng Oanh
   In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
   Xem tin bài theo thời gian :

HÌNH ẢNH

TRÊN WEBSITE KHÁC
THĂM DÒ DƯ LUẬN
Bạn sẽ thi vào trường đại học nào?
 • Trường ĐH Khoa học Tự nhiên
 • Trường ĐH Khoa học Xã hội
 • Trường ĐH Ngoại ngữ
 • Trường ĐH Công nghệ
 • Trường ĐH Kinh tế
 • Trường ĐH Giáo dục
 • Trường ĐH Việt Nhật
 • Trường ĐH Y Dược
 • Trường ĐH Luật
 • Trường Quản trị và Kinh doanh
 • Trường Quốc tế
 • Khoa Các Khoa học liên ngành
 • Viện Quốc tế Pháp ngữ