TIN TỨC & SỰ KIỆN
Tin tức   Thông báo   Sau đại học 10:56:53 Ngày 28/07/2020 GMT+7
Thông tin LATS của NCS Vương Hồng Hà
Tên đề tài: “Vốn xã hội trong phát triển nguồn nhân lực trẻ ở Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh”.

1. Họ và tên: Vương Hồng Hà                                        2. Giới tính: Nữ

3. Ngày sinh: 28/11/1978                                               4. Nơi sinh: Quảng Ninh.

5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh số: 2798/2012/QĐ-XHNV-SĐH ngày 28 tháng 12 năm 2012 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội.

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Điều chỉnh 01 lần về việc thay đổi người hướng dẫn tại quyết định số 585/QĐ- SĐH ngày 03/04/2013 trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân Văn – Đại học Quốc gia Hà Nội, tên đề tài không thay đổi.

7. Tên đề tài luận án chính thức đề nghị bảo vệ cấp nhà nước:

“Vốn xã hội trong phát triển nguồn nhân lực trẻ ở Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh”.

8. Chuyên ngành: Xã hội học                                             9. Mã số: 62 31 03 01

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS. TS. Mai Quỳnh Nam

11. Tóm tắt các kết quả mới của luận án:

- Luận án đã nhận diện thực trạng tạo dựng và duy trì vốn xã hội của nguồn nhân lực trẻ Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh thông qua các mạng lưới xã hội;

- Làm rõ thực tế việc sử dụng vốn xã hội của nguồn nhân lực trẻ ở Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh trong tuyển dụng đào tạo, bổ nhiệm; thực thi công vụ, nâng cao thu nhập;

- Đánh giá vai trò vốn xã hội trong môi trường công việc của nhân lực trẻ ở Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh đến tuyển dụng đào tạo, bổ nhiệm; thực thi công vụ, nâng cao thu nhập …

- Đưa ra các khuyến nghị nhằm phát huy biểu hiện tích cực, hạn chế biểu hiện tiêu cực của vai trò vốn xã hội trong phát triển nguồn nhân lực trẻ hiện nay và thời gian sắp tới ở thủ đô Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh.

12. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn:

Luận án góp thêm cách nhìn tổng quan nghiên cứu thực nghiệm về vốn xã hội, vai trò của vốn xã hội trong phát triển các nguồn lực trong đó có nguồn nhân lực. Những luận cứ khoa học và thực tiễn của nghiên cứu này có thể sử dụng làm tài liệu tham khảo cho các nghiên cứu, giảng dạy về vốn xã hội và vai trò của vốn xã hội trong sự phát triển nguồn nhân lực nói chung và nguồn nhân lực trẻ nói riêng.

13. Những hướng nghiên cứu tiếp theo:

 - Các yếu tố tác động đến việc sử dụng vốn xã hội trong môi trường làm việc của nguồn nhân lực.

- Mối quan hệ giữa vốn xã hội và các loại vốn khác trong phát triển nguồn nhân lực.

14. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận án:

1. Vương Hồng Hà (2012), “Quan điểm và chủ trương của Đảng về phát triển nguồn nhân lực”, Kỷ yếu Hội thảo khoa học Phát triển nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế, Tạp chí Cộng sản - NXB Chính trị quốc gia - Sự thật, tr.545-556.

2. Vương Hồng Hà (2013), “Một số suy nghĩ ban đầu về nghiên cứu vốn xã hội trong phát triển nguồn nhân lực trẻ Việt Nam hiện nay”, Tạp chí Xã hội học, 3(123), tr. 64-68.

3. Nguyễn Tuấn Anh, Võ Thị Cẩm Ly, Vương Hồng Hà, Đỗ Thị Thu Phương (2016), “Tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và những yêu cầu đặt ra đối với phát triển nguồn nhân lực”, Sách Vốn xã hội trong phát triển nguồn nhân lực trẻ từ những hướng tiếp cận khác nhau, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội, tr.29-44

4. Vương Hồng Hà, Trần Thị Vân Nương (2016), “Nguồn nhân lực trẻ thành phố Hồ Chí Minh với việc tạo dựng vốn xã hội ”, Tạp chí Giáo dục lý luận (239), tr43-45.

5. Vương Hồng Hà (2019), “Nguồn nhân lực trẻ Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh sử dụng vốn xã hội trong môi trường làm việc“. Tạp chí Giáo dục lý luận, (229), tr.38-45.

 Trần Tú
   In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
   Xem tin bài theo thời gian :

HÌNH ẢNH

TRÊN WEBSITE KHÁC
THĂM DÒ DƯ LUẬN
Bạn sẽ thi vào trường đại học nào?
 • Trường ĐH Khoa học Tự nhiên
 • Trường ĐH Khoa học Xã hội
 • Trường ĐH Ngoại ngữ
 • Trường ĐH Công nghệ
 • Trường ĐH Kinh tế
 • Trường ĐH Giáo dục
 • Trường ĐH Việt Nhật
 • Trường ĐH Y Dược
 • Trường ĐH Luật
 • Trường Quản trị và Kinh doanh
 • Trường Quốc tế
 • Khoa Các Khoa học liên ngành
 • Viện Quốc tế Pháp ngữ