TIN TỨC & SỰ KIỆN
Tin tức   Thông báo   Sau đại học 09:36:08 Ngày 03/08/2020 GMT+7
Thông tin LATS của NCS Trần Thị Hợi
Tên đề tài: Xây dựng Đảng Cộng sản Việt Nam về đạo đức theo tư tưởng Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay

1. Họ và tên: Trần Thị Hợi                                              2. Giới tính: nữ

3. Ngày sinh: 05/12/1982                                                4. Nơi sinh: Nam Định

5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh số:  4618 /QĐ-XHNV ngày  29  tháng  12  năm 2016 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQGHN

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: không

7. Tên đề tài luận án: Xây dựng Đảng Cộng sản Việt Nam về đạo đức theo tư tưởng Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay.

8. Chuyên ngành: Hồ Chí Minh học                                 9. Mã số: 62 31 02 04

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS,TS Lại Quốc Khánh

11. Tóm tắt các kết quả mới của luận án:

Một là, luận án phân tích các khái niệm công cụ: đạo đức, xây dựng Đảng về đạo đức, tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng về đạo đức. Từ việc nghiên cứu các tác phẩm và quá trình hoạt động thực tiễn, luận án hệ thống hóa, phân tích những nội dung tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng về đạo đức; làm sáng tỏ những giá trị lý luận và thực tiễn của tư tưởng.

Hai là, luận án phân tích những yếu tố tác động đến công tác xây dựng Đảng về đạo đức từ năm 2011 đến nay, thấy rõ những tác động thuận lợi và những khó khăn, thách thức; từ đó đánh giá thực trạng xây dựng Đảng Cộng sản Việt Nam về đạo đức theo tư tưởng Hồ Chí Minh; phân tích những vẫn đề đặt ra cần tiếp tục giải quyết.

Ba là, trên cơ sở khung lý thuyết là tư tưởng Hồ Chí Minh, luận án phân tích những yếu tố tác động đến công tác xây dựng đảng về đạo đức trong thời gian 2011-2019. Đánh giá những thành tựu và hạn chế, chỉ ra nguyên nhân của thành tựu, hạn chế của xây dựng Đảng về đạo đức theo tư tưởng Hồ Chí Minh. Từ thực trạng, luận án phân tích những vấn đề đặt ra cần tiếp tục giải quyết.

Bốn là, luận án dự báo tình hình thế giới và trong nước tiếp tục tác động đến xây dựng Đảng về đạo đức trong tầm nhìn từ 2020 đến 2025. Từ đó, đề xuất phương hướng và một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả của việc xây dựng Đảng về đạo đức trong giai đoạn hiện nay theo tư tưởng Hồ Chí Minh.

12. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn

Kết quả nghiên cứu của luận án có thể làm tài liệu tham khảo cho việc nghiên cứu, giảng dạy, học tập tư tưởng Hồ Chí Minh ở các trường chính trị, các trường đại học và cao đẳng ở Việt Nam.

Kết quả nghiên cứu của luận án góp phần cung cấp cơ sở cho thực tiễn công tác xây dựng đảng nói chung và xây dựng Đảng về đạo đức nói riêng.

13. Những hướng nghiên cứu tiếp theo

            Xây dựng Đảng về đạo đức theo tư tưởng Hồ Chí Minh gắn với chức năng, nhiệm vụ của từng ngành và địa phương cụ thể.

14. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận án:

- Trần Thị Hợi, “Vấn đề xây dựng Đảng về đạo đức trong tư tưởng Hồ Chí Minh”, Tạp chí Nghiên cứu Hồ Chí Minh, (3), tr.28-33.

- Trần Thị Hợi, “Về “phận sự của đảng viên và cán bộ” trong tác phẩm Sửa đổi lối làm việc” in trong sách Sửa đổi lối làm việc - Những vấn đề lý luận và thực tiễn, Kỷ yếu Hội thảo Khoa học cấp Quốc gia, Nxb Chính trị quốc gia, tr.130-140.

- Trần Thị Hợi, “Phong cách lãnh đạo dân chủ Hồ Chí Minh”, Tạp chí Khoa học Chính trị, (5), tr.13-17.

- Trần Thị Hợi, “Phong cách khoa học của Chủ tịch Hồ Chí Minh”, Tạp chí Cộng sản, (138), tr.22-26.

- Trần Thị Hợi, “Xây dựng Đảng về đạo đức - nền tảng của công tác xây dựng Đảng trong tư tưởng Hồ Chí Minh”, Tạp chí Nghiên cứu Hồ Chí Minh (1), tr.89- 93.

- Trần Thị Hợi, “Dựa vào dân để xây dựng Đảng về đạo đức trong tư tưởng Hồ Chí Minh”, Tạp chí Nghịp cầu Trí thức   2 (108), tr.38-42

- Trần Thị Hợi, Phong cách lãnh đạo, quản lý Hồ Chí Minh - Giá trị lý luận và thực tiễn, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội.

- Trần Thị Hợi, (viết chung), “50 năm tác phẩm Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân, giá trị lý luận và thực tiễn”. In trong sách Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa  của Chủ tịch Hồ Chí Minh - giá trị lý luận và thực tiễn đối với công tác xây dựng Đảng hiện nay. Kỷ yếu Hội thảo Khoa học cấp Quốc gia, Nxb Chính trị quốc gia, tr.329-337

 Tân Lê
   In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
   Xem tin bài theo thời gian :

HÌNH ẢNH

TRÊN WEBSITE KHÁC
THĂM DÒ DƯ LUẬN
Bạn sẽ thi vào trường đại học nào?
 • Trường ĐH Khoa học Tự nhiên
 • Trường ĐH Khoa học Xã hội
 • Trường ĐH Ngoại ngữ
 • Trường ĐH Công nghệ
 • Trường ĐH Kinh tế
 • Trường ĐH Giáo dục
 • Trường ĐH Việt Nhật
 • Trường ĐH Y Dược
 • Trường ĐH Luật
 • Trường Quản trị và Kinh doanh
 • Trường Quốc tế
 • Khoa Các Khoa học liên ngành
 • Viện Quốc tế Pháp ngữ