TIN TỨC & SỰ KIỆN
Tin tức   Thông báo   Sau đại học 09:54:34 Ngày 03/08/2020 GMT+7
Thông tin LATS của NCS Nguyễn Văn Thủy
Tên đề tài: Những vấn đề lý luận và thực tiễn về miễn chấp hành hình phạt theo Luật hình sự Việt Nam.

1. Họ và tên: Nguyễn Văn Thủy                                     2. Giới tính: Nam

3. Ngày sinh: 15/6/1974                                                 4. Nơi sinh: Bình Thuận

5. Quyết định công nhận Nghiên cứu sinh số: 4867/QĐ-ĐHQGHN ngày 18/12/2014 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội.

6. Những thay đổi trong quá trình đào tạo:

- Quyết định số 122/QĐ- ĐHQGHN ngày 09/01/2018 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội về việc kéo dài thời gian học tập.

- Quyết định số 107/QĐ- ĐHQGHN ngày 14/01/2019 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội về việc kéo dài thời gian học tập.

7. Tên đề tài luận án: Những vấn đề lý luận và thực tiễn về miễn chấp hành hình phạt theo Luật hình sự Việt Nam.

8. Chuyên ngành: Luât hình sự và tố tụng hình sự          9. Mã số: 9380101.03

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học: GS.TSKH Lê Văn Cảm

11. Tóm tắt các kết quả mới của Luận án:

Đây là công trình khoa học đầu tiên trong khoa học luật hình sự Việt Nam ở cấp độ luận án tiến sĩ luật học, trong đó những vấn đề lý luận và thực tiễn về miễn chấp hành hình phạt theo luật hình sự Việt Nam. Kết quả nghiên cứu trong luận án có những đóng góp mới về khoa học sau:

1) Luận án làm sáng tỏ hệ thống những vấn đề lý luận về miễn chấp hành hình phạt theo luật hình sự (khái niệm, đặc điểm, cơ sở của việc miễn chấp hành hình phạt và các yếu tố tác động đến việc miễn chấp hành hình phạt...). Trên cơ sở đó, xây dựng khái niệm khoa học về miễn chấp hành hình phạt;

2) Hệ thống hóa lịch sử, phân tích nguồn gốc và sự phát triển về miễn chấp hành hình phạt trong luật hình sự Việt Nam từ năm 1945 đến nay để đưa ra những nhận xét, đánh giá;

3) Nghiên cứu quy định Bộ luật Hình sự Việt Nam năm 2015 trong sự so sánh với pháp luật hình sự của một số nước trên thế giới về miễn chấp hành hình phạt để rút ra những nhận xét, đánh giá tính tương đồng và sự khác biệt làm cơ sở cho việc tiếp nhận kinh nghiệm lập pháp hình sự trong lĩnh vực này;

4) Trên cơ sở phân tích, đánh giá những tồn tại, hạn chế trong thực tiễn áp dụng quy định về từng trường hợp miễn chấp hành hình phạt, luận án chỉ ra sự cần thiết của việc tiếp tục hoàn thiện pháp luật, trong đó đề xuất, kiến nghị tiếp tục sửa đổi, bổ sung quy định của Bộ luật Hình sự năm 2015 về từng trường hợp miễn chấp hành hình phạt và các giải pháp khả thi nhằm nâng cao hiệu quả áp dụng trong thực tiễn.

12. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn:

Công trình nghiên cứu chứng minh một thực tế rằng, các nguyên tắc khoa học phát triển trong luận án, các kết luận và kiến nghị có thể (khả năng) được các cơ quan trong hệ thống tư pháp hình sự sử dụng để xây dựng - thực thi chính sách hình sự, đặc biệt cho yêu cầu tiếp tục hoàn thiện Bộ luật Hình sự năm 2015 ở khía cạnh lập pháp về miễn chấp hành hình phạt.

13. Những hướng nghiên cứu tiếp theo: Xu hướng nhân đạo hóa trong pháp luật hình sự Việt Nam.

14. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận án:

- Lê Văn Cảm, Nguyễn Quang Long, Nguyễn Văn Thủy (2016), “Điểm mới trong các chế định về biện pháp tha miễn, quy định đối với pháp nhân thương mại và người dưới 18 tuổi phạm tội”, Tạp chí nghiên cứu lập pháp, số 07(311), tr.7-14.

- Lê Văn Cảm, Nguyễn Văn Thủy (2019), “Các biện pháp chấp hành hình phạt theo pháp luật hình sự hiện hành và định hướng hoàn thiện”, (trong sách Bộ luật Hình sự năm 2015 với yêu cầu bảo đảm quyền con người, quyền công dân và hội nhập quốc tế trong phòng, chống tội phạm), Tạp chí Dân chủ và Pháp luật, Nxb. Tư pháp, Hà Nội, tr.134-148.

- Nguyễn Văn Thủy (2019), “Bàn về quy định miễn chấp hành hình phạt theo Bộ luật Hình sự Việt Nam năm 2015”, Tạp chí Dân chủ và pháp luật, số 3(324), tr.19-23.

- Nguyễn Văn Thủy (2019), “Vấn đề miễn chấp hành hình phạt”, Tạp chí Khoa học Kiểm sát, số 4 (31), tr.20-29.

 Tân Lê
   In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
   Xem tin bài theo thời gian :

HÌNH ẢNH

TRÊN WEBSITE KHÁC
THĂM DÒ DƯ LUẬN
Bạn sẽ thi vào trường đại học nào?
 • Trường ĐH Khoa học Tự nhiên
 • Trường ĐH Khoa học Xã hội
 • Trường ĐH Ngoại ngữ
 • Trường ĐH Công nghệ
 • Trường ĐH Kinh tế
 • Trường ĐH Giáo dục
 • Trường ĐH Việt Nhật
 • Trường ĐH Y Dược
 • Trường ĐH Luật
 • Trường Quản trị và Kinh doanh
 • Trường Quốc tế
 • Khoa Các Khoa học liên ngành
 • Viện Quốc tế Pháp ngữ