TIN TỨC & SỰ KIỆN
Tin tức   Thông báo   Sau đại học 09:59:27 Ngày 03/08/2020 GMT+7
Thông tin LATS của NCS Trần Thị Hà Giang
Tên đề tài: La terminologie médicale dans la traduction du français en vietnamien (Thuật ngữ y học trong dịch từ tiếng Pháp sang tiếng Việt)

1. Họ và tên:  Trần Thị Hà Giang                                    2. Giới tính: Nữ

3. Ngày sinh: 11/07/1989                                                4. Nơi sinh: Hải Phòng

5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh số: 2331/QĐ-ĐHNN ngày 23/12/2016 về việc công nhận và giao đề tài luận án tiến sỹ và cán bộ hướng dẫn năm học 2016 – đợt 2

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Không có

7. Tên đề tài luận án: La terminologie médicale dans la traduction du français en vietnamien (Thuật ngữ y học trong dịch từ tiếng Pháp sang tiếng Việt)

8. Chuyên ngành: Ngôn ngữ Pháp                                 9. Mã số: 9220203.01

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Đinh Hồng Vân

11. Tóm tắt các kết quả mới của luận án:

Kết quả nghiên cứu của chúng tôi góp phần khẳng định hiệu lực của khung lý thuyết được xác định trước và đưa ra các câu trả lời cho ba câu hỏi nghiên cứu. Thứ nhất, có một nhu cầu thực sự về thuật ngữ y học trong khi các nghiên cứu và ấn phẩm trong lĩnh vực này vẫn còn hạn chế, do đó cần phải tiến hành thêm các nghiên cứu về đề tài này. Thứ hai, nghiên cứu về tình trạng sử dụng thuật ngữ y học Pháp-Việt cho thấy sự khó khăn trong việc dịch thuật ngữ y học tiếng Pháp sang tiếng Việt, chủ yếu liên quan đến việc thiếu kiến ​​thức ngôn ngữ, kiến thức chuyên môn và kỹ năng dịch thuật. Cuối cùng, để giải quyết những vấn đề này, ngoài việc cần phải thành thạo cả hai ngôn ngữ, người dịch cần tìm hiểu về lĩnh vực được đề cập và biết cách sử dụng một cách thích hợp các chiến lược dịch thuật khác nhau, dựa theo ba bước dịch thuật bao gồm hiểu, thoát ly nguyên ngữ và diễn đạt lại.

Về mặt lý thuyết, nghiên cứu của chúng tôi đã góp phần khẳng định khung lý thuyết, do đó minh họa khả năng áp dụng lý thuyết dịch nghĩa ngôn bản trong dịch thuật ngữ y học, đồng thời đề xuất một mô hình dịch thuật ngữ y học tiếng Pháp sang tiếng Việt dựa trên lý thuyết này.

Về mặt phương pháp nghiên cứu, luận án của chúng tôi là một minh họa khác về phân tích ngữ liệu và phân tích nội dung, kết hợp hai đường hướng định tính và định lượng, từ đó các nghiên cứu sinh khác có thể rút ra những ưu điểm và nhược điểm của các phương pháp kể trên, và cải thiện nghiên cứu của họ qua việc xem xét những điểm mạnh và điểm yếu của luận án này.

12. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn:

Về mặt thực tiễn, nghiên cứu này là một tài liệu tham khảo cho các dịch giả về thực hành nghề nghiệp của họ nói chung, và đặc biệt khi họ phải đối mặt với việc dịch thuật ngữ y khoa từ tiếng Pháp sang tiếng Việt. Luận án này cũng là một tài liệu tham khảo cho việc giảng dạy dịch thuật cho các dịch giả tập sự, đặc biệt là giảng dạy dịch thuật y học.

13. Những hướng nghiên cứu tiếp theo:

Nghiên cứu này có thể mở ra một số hướng nghiên cứu tiếp theo. Thứ nhất, lý thuyết dịch nghĩa ngôn bản của Danica Seleskovitch và Marianne Lederer có thể được áp dụng trong biên dịch cũng như phiên dịch chuyên ngành Y. Thứ hai, ý kiến từ phía độc giả cũng như dịch giả của bản dịch có thể được thu thập nhằm so sánh với kết quả đánh giá dựa trên phân tích văn bản để thu được kết quả đánh giá toàn diện hơn. Cuối cùng, mở rộng phạm vi nghiên cứu với các văn bản thường thức y học nhằm đạt được một bức tranh tổng quan về các chiến lược dịch đối với nhiều thể loại văn bản, đáp ứng tốt hơn cho nhu cầu thực tiễn về dịch thuật y học tại Việt Nam.

14. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận án:

1. Trần Thị Hà Giang (2017). « Thực trạng và tính cấp thiết của việc xây dựng một hệ thống thuật ngữ y học Pháp-Việt trong lĩnh vực đào tạo và chuyển giao công nghệ trong ngành Y tại Việt Nam ». Tạp chí Nghiên cứu Nước ngoài, tập 33, số 4(2017), 58-70

2. Trần Thị Hà Giang (2017). « Sự hình thành và phân loại của thuật ngữ y học dịch từ tiếng Pháp sang tiếng Việt ». Kỷ yếu Hội thảo khoa học quốc gia dành cho học viên cao học và nghiên cứu sinh lần thứ nhất. Nxb. Đại học Quốc gia Hà Nội, 104-111

3. Trần Thị Hà Giang (2018). « Ứng dụng lý thuyết dịch nghĩa ngôn bản trong dịch thuật ngữ y học ». Kỷ yếu Hội thảo khoa học quốc gia 2018 Nghiên cứu và giảng dạy ngoại ngữ, ngôn ngữ và quốc tế học tại Việt Nam. Nxb. Đại học Quốc gia Hà Nội, 195-203

4. Trần Thị Hà Giang (2019). « La place de la terminologie médicale dans l’enseignement du français médical dans les filières universitaires francophones de médecine au Vietnam ». Dialogues et cultures, số 65 (2019). Louvain-la-Neuve : EMS Éditions, 61-78

 Tân Lê
   In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
   Xem tin bài theo thời gian :

HÌNH ẢNH

TRÊN WEBSITE KHÁC
THĂM DÒ DƯ LUẬN
Bạn sẽ thi vào trường đại học nào?
 • Trường ĐH Khoa học Tự nhiên
 • Trường ĐH Khoa học Xã hội
 • Trường ĐH Ngoại ngữ
 • Trường ĐH Công nghệ
 • Trường ĐH Kinh tế
 • Trường ĐH Giáo dục
 • Trường ĐH Việt Nhật
 • Trường ĐH Y Dược
 • Trường ĐH Luật
 • Trường Quản trị và Kinh doanh
 • Trường Quốc tế
 • Khoa Các Khoa học liên ngành
 • Viện Quốc tế Pháp ngữ