TIN TỨC & SỰ KIỆN
Tin tức   Thông báo   Sau đại học 14:14:59 Ngày 13/08/2020 GMT+7
Thông tin LATS của NCS Đặng Văn Huy
Tên đề tài: Quy chế pháp lý của Quản tài viên ở Việt Nam

1. Họ và tên: Đặng Văn Huy                                           2. Giới tính: Nam

3. Ngày sinh: 23/03/1978                                                4. Nơi sinh: Bắc Ninh

5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh số: Quyết định số 4643/QĐ-ĐHQGHN ngày 20/12/2013 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội.

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo:

- Quyết định số 1272/QĐ- KL ngày 31/12/2014 của Chủ nhiệm Khoa Luật về việc thay đổi tên đề tài luận án.

- Quyết định số 1262/QĐ - KL ngày 31/12/2015 của Chủ nhiệm Khoa Luật về việc thay đổi Giáo viên hướng dẫn.

- Quyết định số 114/QĐ- ĐHQGHN ngày 16/01/2017 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội về việc kéo dài thời gian học tập.

- Quyết định số 2010/QĐ-KL ngày 28/12/2018 của Chủ nhiệm Khoa Luật về việc buộc thôi học và trả về địa phương.

7. Tên đề tài luận án: Quy chế pháp lý của Quản tài viên ở Việt Nam

8. Chuyên ngành: Luật kinh tế.                                       9. Mã số: 9380101.05

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học: TS. Phan Thị Thanh Thủy và TS. Trần Văn Biên

11. Tóm tắt các kết quả mới của luận án:

Luận án là một công trình đầu tiên ở Việt Nam nghiên cứu một cách hệ thống, toàn diện, chuyên sâu cả phương diện lý luận cũng như thực tiễn về Quy chế pháp lý của Quản tài viên ở Việt Nam trong bối cảnh cụ thể hiện nay.

Luận án đã có những đóng góp mới cho khoa học pháp lý Việt Nam: (1) Đã nêu bật mối liên hệ giữa chế định Quản tài viên với các chế định pháp lý khác theo logic của Luật Phá sản để qua đó tìm hiểu chuyên sâu về bản chất, vai trò và ý nghĩa pháp lý của Quản tài viên. (2) Làm rõ được nội hàm của Quy chế pháp lý của Quản tài viên và các vấn đề pháp lý liên quan, vạch ra được phương hướng cụ thể trong việc nghiên cứu và tìm hiểu sâu hơn về Quy chế pháp lý của Quản tài viên. (3) Xây dựng được mô hình lý luận về Quy chế pháp lý của Quản tài viên theo logic: từ phân tích bản chất, vai trò, ý nghĩa pháp lý của Quản tài viên; tiếp đến xác định phạm vi và mối liên hệ của chế định Quản tài viên; sau đó phân tích các nội dung cơ bản và chuyên sâu của mỗi nội dung cụ thể của Quy chế pháp lý của Quản tài viên; và tiến tới xây dựng những nguyên tắc và quy tắc pháp lý cần thiết nhất phải chứa đựng trong Quy chế pháp lý của Quản tài viên. (4) Đánh giá khá đầy đủ về tình hình nghiên cứu ở trong và ngoài nước liên quan tới nội dung của đề tài, đánh giá thực trạng pháp luật Việt Nam, đồng thời rút ra các kết luận có ý nghĩa trong việc nghiên cứu đề tài Luận án và nghiên cứu mở rộng hơn ở một phạm vi, mức độ khác. (5) Đã đưa ra những kiến nghị cụ thể và có ý nghĩa ứng dụng cao trong việc thiết lập mô hình Quy chế pháp lý của Quản tài viên ở Việt Nam với các điều kiện hiện nay như: Kiến nghị về giảm vai trò của Tòa án, tăng cường ý nghĩa của chế định Hội nghị chủ nợ và chế định Quản tài viên; chỉnh sửa lại vai trò của cơ quan Thi hành án dân sự; xác định rõ phạm vi hoạt động của cơ quan Thi hành án dân sự, Hội nghị chủ nợ và Quản tài viên; xác định rõ bản chất, vai trò, ý nghĩa pháp lý của Quản tài viên trong mối quan hệ với cơ quan tư pháp, Hội nghị chủ nợ và cơ quan Thi hành án dân sự trong cơ cấu của Luật Phá sản; và kiến nghị các chế tài pháp lý cần thiết để bảo đảm yếu tố thực thi và hiệu quả của Quản tài viên ở Việt Nam.

12. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn:

Một trong những kết quả có ý nghĩa thực tiễn mà Luận án là khả năng sử dụng những kết quả đó vào việc hoàn thiện pháp luật về phá sản nói chung và về chế định Quản tài viên nói riêng. Đồng thời là những chỉ dẫn khá cụ thể để các cá nhân, tổ chức thực hành nghề Quản tài viên trong thực tiễn đạt hiệu quả cao.

13. Những hướng nghiên cứu tiếp theo: Về chế tài của Quản tài viên; chuẩn mực đạo đức Quản tài viên.

14. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận án:

- Đặng Văn Huy (2018), “Một số ý kiến về Quy chế pháp lý của Quản tài viên theo Luật Phá sản năm 2014”, Tạp chí Dân chủ và pháp luật, tháng 11, tr.13-17.

- Đặng Văn Huy (2018), “Hoàn thiện chế định Quản tài viên trong Luật Phá sản”, Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp (20), kỳ 2, tr.47-49.

 Mai Vy
   In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
   Xem tin bài theo thời gian :

HÌNH ẢNH

TRÊN WEBSITE KHÁC
THĂM DÒ DƯ LUẬN
Bạn sẽ thi vào trường đại học nào?
 • Trường ĐH Khoa học Tự nhiên
 • Trường ĐH Khoa học Xã hội
 • Trường ĐH Ngoại ngữ
 • Trường ĐH Công nghệ
 • Trường ĐH Kinh tế
 • Trường ĐH Giáo dục
 • Trường ĐH Việt Nhật
 • Trường ĐH Y Dược
 • Trường ĐH Luật
 • Trường Quản trị và Kinh doanh
 • Trường Quốc tế
 • Khoa Các Khoa học liên ngành
 • Viện Quốc tế Pháp ngữ