TIN TỨC & SỰ KIỆN
Tin tức   Thông báo   Sau đại học 14:46:22 Ngày 27/10/2020 GMT+7
Thông tin LATS của NCS Nguyễn Việt Hùng
Tên đề tài: Tư tưởng Hồ Chí Minh về phát huy vai trò của nhân dân trong bảo vệ an ninh, trật tự và vận dụng hiện nay

1. Họ và tên: Nguyễn Việt Hùng                                     2. Giới tính: Nam

3. Ngày sinh: 27/2/1989                                                 4. Nơi sinh: Quảng Ninh

5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh số: 1745/2017/QĐ-XHNV ngày 13 tháng 7 năm 2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Không

7. Tên đề tài luận án chính thức đề nghị bảo vệ cấp nhà nước: Tư tưởng Hồ Chí Minh về phát huy vai trò của nhân dân trong bảo vệ an ninh, trật tự và vận dụng hiện nay

8. Chuyên ngành: Hồ Chí Minh học                                 9. Mã số: 62 31 02 04

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS. TS Lại Quốc Khánh, Đại học Quốc gia Hà Nội

11. Tóm tắt các kết quả mới của luận án:

- Luận án đưa ra khái niệm tư tưởng Hồ Chí Minh về phát huy vai trò của nhân dân trong bảo vệ an ninh, trật tự.

- Luận án hệ thống hóa những nội dung, khẳng định giá trị tư tưởng Hồ Chí Minh về phát huy vai trò của nhân dân trong bảo vệ an ninh, trật tự.

- Luận án vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về phát huy vai trò của nhân dân trong bảo vệ an ninh, trật tự để đánh giá thực trạng phát huy vai trò của nhân dân trong bảo vệ an ninh, trật tự của lực lượng Công an nhân dân giai đoạn 2005-2019 và xác định những vấn đề đặt ra.

- Xác định phương hướng, đề xuất các giải pháp nhằm tiếp tục phát huy vai trò của nhân dân trong bảo vệ an ninh, trật tự theo tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới.

12. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn:

Kết quả nghiên cứu của luận án góp phần cung cấp thêm những luận cứ, luận chứng khoa học cho Đảng, Nhà nước đặc biệt là lực lượng Công an nhân dân nâng cao nhận thức và thực tiễn hoạt động phát huy vai trò của nhân dân trong bảo vệ an ninh, trật tự đáp ứng những yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra trong tình hình mới.

Kết quả nghiên cứu của luận án là tài liệu tham khảo phục vụ cho công tác nghiên cứu, học tập, giảng dạy ngành khoa học chính trị, chuyên ngành Hồ Chí Minh học; ngành khoa học giáo dục an ninh.

13. Những hướng nghiên cứu tiếp theo: (nếu có)

14. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận án:

1. Nguyễn Việt Hùng (2017), “Tấm lòng của Bác với thương binh và gia đình liệt sĩ”, An ninh và xã hội - Chuyên đề tạp chí Công an nhân dân (7), tr.15-17.

2. Nguyễn Việt Hùng (2017), “Vấn đề cán bộ trong tác phẩm Sửa đổi lối làm việc của Chủ tịch Hồ Chí Minh”, An ninh và xã hội - Chuyên đề tạp chí Công an nhân dân (11), tr.12-13.

3. Nguyễn Việt Hùng (2017), “Thực hiện thắng lợi Nghị quyết Trung ương 4, khóa 12, góp phần tăng thêm sức hấp dẫn của Chủ nghĩa xã hội”, Hội thảo khoa học Quốc gia xây dựng Đảng về đạo đức những vấn đề lý luận và thực tiễn, tr.519-523.

4. Lại Quốc Khánh, Nguyễn Việt Hùng (2017), “Phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc và vai trò, trách nhiệm của các tổ chức chính trị - xã hội trong phòng, chống lợi dụng quyền biểu tình gây mất ổn định chính trị - xã hội”, Hội thảo khoa học Quốc gia Phòng, chống lợi dụng quyền biểu tình gây mất ổn định chính trị - xã hội ở Việt Nam lý luận và thực tiễn, tr.273-284.

5. Nguyễn Việt Hùng (2018), “Tính nhân dân của lực lượng Công an nhân dân trong tác phẩm Tư cách người công an cách mệnh”, Hội thảo khoa học Quốc gia 70 năm Công an nhân dân học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy, tr.547-553.

6. Dương Như Hồng, Nguyễn Việt Hùng (2019), “Tăng cường mối quan hệ giữa lực lượng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội với nhân dân theo tư tưởng Hồ Chí Minh”, Tạp chí Lý luận chính trị Công an nhân dân (39), tr.14-32.

7. Nguyễn Việt Hùng (2019), “Phát huy vai trò của nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ an ninh, trật tự theo tư tưởng Hồ Chí Minh”, Tạp chí Công an nhân dân (3), tr.19-22.

8. Nguyễn Việt Hùng (2019), “Một số vấn đề đặt ra trong đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái, thù địch về tư tưởng Hồ Chí Minh”, Hội thảo Khoa học Công an nhân dân đấu tranh, phản bác những luận điệu xuyên tạc chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam trong tình hình mới, tr.117-122.

9. Nguyễn Việt Hùng (2019), “Nâng cao hiệu quả công tác nghiên cứu, học tập, vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về Công an nhân dân đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự trong tình hình mới”, Hội thảo Khoa học cấp Bộ Giá trị thời đại tư tưởng Hồ Chí Minh về Công an nhân dân, tr.468-473.

10. Nguyễn Việt Hùng - Nguyễn Thị Thu Hà (2020), “Nâng cao hiệu quả công tác vận động quần chúng trong giữ vững an ninh, bảo vệ Tổ quốc”, Tạp chí Quốc phòng toàn dân (1), tr.92-94.

11. Nguyễn Việt Hùng (2020), “Nâng cao hiệu quả công tác phát huy vai trò của nhân dân trong bảo vệ an ninh, trật tự theo tư tưởng Hồ Chí Minh”, Tạp chí Giáo dục lý luận chính trị quân sự (4), tr.93-94.

12. Nguyễn Việt Hùng (2020), “Phát huy vai trò của Công an nhân dân trong xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, Tạp chí quốc phòng toàn dân (8), tr.114-116.

13. Nguyễn Việt Hùng (2020), “Phát huy vai trò của Công an nhân dân trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng ở Việt Nam hiện nay”, Tạp chí Cộng sản điện tử, ngày 01/9/2020.

 Tống Thị Hồng Ngọc
   In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
   Xem tin bài theo thời gian :
TRÊN WEBSITE KHÁC
THĂM DÒ DƯ LUẬN
Bạn sẽ thi vào trường đại học nào?
  • Khoa Quản trị Kinh doanh
  • Trường Đại học Khoa học Tự nhiên
  • Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn
  • Trường Đại học Ngoại ngữ
  • Trường Đại học Công nghệ
  • Trường Đại học Kinh tế
  • Trường Đại học Giáo dục
  • Khoa Luật
  • Khoa Quốc tế
  • Khoa Y Dược