TIN TỨC & SỰ KIỆN
Tin tức   Thông báo   Sau đại học 16:22:56 Ngày 20/08/2021 GMT+7
Thông tin LATS của NCS Tạ Đức Hòa
Tên đề tài: Hoàn thiện pháp luật Việt Nam về người hoạt động không chuyên trách cấp xã

1. Họ và tên: Tạ Đức Hòa                                              2. Giới tính: Nam

3. Ngày sinh: 28/03/1976                                                4. Nơi sinh: Ninh Bình            

5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh: Quyết định số 2788/QĐ-ĐHQGHN ngày 16/9/2016 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo (nếu có):

- Quyết định số 727/QĐ-KL, ngày 31/10/2017 của Chủ nhiệm Khoa luật – Đại học Quốc gia Hà Nội về việc thay đổi tên đề tài luận án tiến sĩ của nghiên cứu sinh.

- Quyết định số 183/QĐ-ĐHQGHN ngày 20/01/2020 của của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội về việc kéo dài thời gian đào tạo (gia hạn đến 31/12/2020).

7. Tên đề tài luận án: Hoàn thiện pháp luật Việt Nam về người hoạt động không chuyên trách cấp xã. 

8. Chuyên ngành:  Lý luận và lịch sử nhà nước và pháp luật.

9. Mã số: 9380101.01

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học: GS.TS. Phạm Hồng Thái; TS. Nguyễn Thị Minh Hà

11. Tóm tắt kết quả mới của luận án:

Một là, Luận án đã hệ thống hóa, phân tích, đánh giá về tình hình nghiên cứu pháp luật Việt Nam về người hoạt động không chuyên trách cấp xã.

Hai là, Luận án đã đưa ra khái niệm, đặc điểm NHĐKCT cấp xã; pháp luật về NHĐKCT cấp xã,; các tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thiện của pháp luật về NHĐKCT cấp xã; các yếu tố tác động đến pháp luật về NHĐKCT cấp xã ở Việt Nam hiện nay.

Ba là, Luận án đánh giá được thực trạng pháp luật và việc thực hiện pháp luật về người hoạt động không chuyên trách cấp xã ở Việt Nam hiện nay và chỉ ra những hạn chế, nguyên nhân những hạn chế của pháp luật và thực trạng thực hiện pháp luật về NHĐKCT hiện nay ở Việt Nam.

Bốn là, Luận án chỉ ra yêu cầu xu hướng điều chỉnh của pháp luật về NHĐKCT, chỉ ra một số phương hướng và các giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật về người hoạt động không chuyên trách cấp xã ở Việt Nam thời gian tới.

Vì vậy, có thể khẳng định luận án là công trình nghiên cứu đầu tiên có tính hệ thống và chuyên sâu pháp luật Việt Nam về người hoạt động không chuyên trách cấp xã tính đến thời điểm hiện nay; bổ sung, hoàn thiện hệ thống tri thức khoa học về chủ đề nghiên cứu, củng cố cơ sở lý luận, pháp lý, thực tiễn cho việc hoàn thiện pháp luật Việt Nam về người hoạt động không chuyên trách cấp xã trong thời gian tới.

12. Khả năng ứng dụng trong thực tiến (nếu có)

- Về nhận thức lý luận: Luận án góp phần bổ sung, làm rõ, củng cố thêm một số vấn đề lý luận về NHĐKCT cấp xã và pháp luật về NHĐKCT cấp xã.

- Về thực tiễn: Những kết quả nghiên cứu xuất phát từ lý luận và thực tiễn của luận án có thể là tài liệu tham khảo trong quá trình xây dựng, hoàn thiện chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật, quy chế, điều lệ liên quan đến NHĐKCT cấp xã; là tài liệu tham khảo cho nghiên cứu về NHĐKCT cấp xã và pháp luật về NHĐKCT cấp xã ở Việt Nam.

13. Các hướng nghiên cứu tiếp theo (nếu có): Không

14. Các công trình nghiên cứu liên quan đến luận án:

Tạ Đức Hoà (2016), “Pháp luật về cán bộ, công chức cấp xã ở Việt Nam qua các giai đoạn và hiện nay”, Tạp chí Quản lý nhà nước, Học viện Hành chính Quốc gia, (241), tr. 49-53.

Tạ Đức Hoà (2016), “Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của chính quyền cơ sở”, Tạp chí Quản lý nhà nước, Học viện Hành chính Quốc gia, (243), tr. 40-43.

Tạ Đức Hoà (2016), “Tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động tổ chức nhà nước”, Tạp chí Cộng sản, (114), tr. 43-47.

Mai Văn Thắng, Tạ Đức Hoà (2017), Phân quyền dọc và tác động tới quản trị nhà nước hiện đại ở Việt Nam”, Tạp chí Quản lý nhà nước, Học viện Hành chính Quốc gia, (260), tr. 23-27.

Trần Văn Ngợi, Tạ Đức Hoà (2018), “Mô hình tổ chức chính quyền ở đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt với việc sửa đổi Luật tổ chức chính quyền địa phương”, Tạp chí Tổ chức nhà nước, Bộ Nội vụ, (12), tr. 19-23.

Hồ Trần Sỹ, Tạ Đức Hoà (2020), “Vấn đề phân cấp, phân quyền ở Liên bang Myanmar”, Tạp chí Tổ chức nhà nước, Bộ Nội vụ, (06), tr. 72-77.

Phạm Hồng Thái, Tạ Đức Hòa (2020), “Thẩm quyền và thủ tục ban bố tình trạng khẩn cấp theo pháp luật Việt Nam và những vấn đề đặt ra”, Kỷ yếu hội thảo quốc tế: Pháp luật về tình trạng khẩn cấp, (tháng 6), tr. 596-607.

Tạ Đức Hoà (2020), “Hoàn thiện pháp luật về người hoạt động không chuyên trách cấp xã ở Việt Nam hiện nay”, Tạp chí Tổ chức nhà nước, Bộ Nội vụ, (11), tr. 51-56.

 Bích Vân - Ban Đào tạo
   In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
   Xem tin bài theo thời gian :

HÌNH ẢNH

TRÊN WEBSITE KHÁC
THĂM DÒ DƯ LUẬN
Bạn sẽ thi vào trường đại học nào?
 • Trường ĐH Khoa học Tự nhiên
 • Trường ĐH Khoa học Xã hội
 • Trường ĐH Ngoại ngữ
 • Trường ĐH Công nghệ
 • Trường ĐH Kinh tế
 • Trường ĐH Giáo dục
 • Trường ĐH Việt Nhật
 • Trường ĐH Y Dược
 • Trường ĐH Luật
 • Trường Quản trị và Kinh doanh
 • Trường Quốc tế
 • Khoa Các Khoa học liên ngành
 • Viện Quốc tế Pháp ngữ