TIN TỨC & SỰ KIỆN
SINH VIÊN   Học bổng   Quy định 10:22:38 Ngày 01/12/2021 GMT+7
Quy định xét cấp học bổng của ĐHQGHN cho nghiên cứu sinh và thực tập sinh sau tiến sĩ có năng lực nghiên cứu xuất sắc

(Ban hành kèm theo Quyết định số 3688/QĐ-ĐHQGHN ngày 19 tháng 11 năm 2021
của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội)

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

Văn bản này quy định về việc xét cấp học bổng của Đại học Quốc gia Hà Nội cho nghiên cứu sinh và thực tập sinh sau tiến sĩ có năng lực nghiên cứu xuất sắc trong quá trình thực hiện luận án tiến sĩ hoặc thực tập sau tiến sĩ, bao gồm: mục đích xét cấp học bổng; tổ chức xét cấp học bổng; trách nhiệm, quyền hạn của cá nhân và đơn vị liên quan; tổ chức thực hiện.

Điều 2. Mục đích xét cấp học bổng cho nghiên cứu sinh, thực tập sinh

1. Thu hút, khuyến khích người học có thành tích, năng lực nghiên cứu tham gia các chương trình đào tạo tiến sĩ, thực tập sau tiến sĩ của Đại học Quốc gia Hà Nội; Góp phần nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học của các nghiên cứu sinh, thực tập sinh trong các chương trình đào tạo tiến sĩ, thực tập sau tiến sĩ, và tăng cường đào tạo nguồn nhân lực khoa học trình độ cao phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, hướng tới hội nhập quốc tế.

2. Nâng cao chất lượng, hiệu quả các hoạt động nghiên cứu khoa học và công nghệ của Đại học Quốc gia Hà Nội.

Chương II

TỔ CHỨC XÉT CẤP HỌC BỔNG CHO NGHIÊN CỨU SINH, THỰC TẬP SINH

Điều 3. Nguồn kinh phí

Học bổng của Đại học Quốc gia Hà Nội dành cho nghiên cứu sinh chương trình đào tạo tiến sĩ và thực tập sinh tham gia thực tập sau tiến sĩ có năng lực nghiên cứu xuất sắc được cấp từ các nguồn sau:


1. Kinh phí huy động tài trợ từ các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân thông qua Quỹ học bổng do Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội chỉ định;

2. Kinh phí được cân đối từ nguồn ngân sách Nhà nước cấp cho Đại học Quốc gia Hà Nội;

3. Kinh phí từ các nguồn thu của đơn vị để cùng cấp học bổng cho các nghiên cứu sinh, thực tập sinh của đơn vị. 

Điều 4. Đối tượng và điều kiện đăng ký xét cấp học bổng nghiên cứu sinh

1. Đối tượng đăng ký

Ứng viên đăng ký xét cấp học bổng nghiên cứu sinh là thí sinh có nguyện vọng dự tuyển đào tạo tiến sĩ hoặc nghiên cứu sinh đang tham gia chương trình đào tạo tiến sĩ tại đơn vị đào tạo thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội, có năng lực nghiên cứu tốt, có khả năng công bố quốc tế và cam kết đạt các chuẩn đầu ra theo Quy định này và Quy chế đào tạo tiến sĩ hiện hành của Đại học Quốc gia Hà Nội.

2. Điều kiện đăng ký

a) Tuổi không quá 40 tính đến ngày quyết định công nhận nghiên cứu sinh;

b) Có điểm trung bình chung học tập ở bậc đại học và thạc sĩ đạt tối thiểu từ 2.80 trở lên đối với ứng viên dự tuyển từ thạc sĩ; có điểm trung bình chung học tập ở bậc đại học đạt tối thiểu từ 2.80 trở lên đối với ứng viên dự tuyển từ cử nhân;

c) đề cương nghiên cứu, trong đó dự kiến kế hoạch thực hiện để đạt được kết quả đầu ra của khóa đào tạo tiến sĩ tối thiểu như sau: Trong thời gian đào tạo, nghiên cứu sinh là tác giả chính (tác giả tên đầu/tác giả liên hệ) của tối thiểu 02 bài báo về kết quả nghiên cứu của luận án được đăng trên tạp chí khoa học chuyên ngành thuộc danh mục các tạp chí ISI/Scopus, trong đó ít nhất 01 bài đăng trên tạp chí được xếp hạng Q1 (đối với lĩnh vực khoa học tự nhiên và công nghệ) hoặc ít nhất 01 bài đăng trên tạp chí được xếp hạng Q2 trở lên (đối với các lĩnh vực khác);

d) Có nhà khoa học có uy tín bảo trợ giới thiệu. Nhà khoa học bảo trợ không nhất thiết là người hướng dẫn luận án của nghiên cứu sinh;

đ) Cam kết thực hiện các quy định của Đại học Quốc gia Hà Nội về xét cấp học bổng cho nghiên cứu sinh có năng lực nghiên cứu xuất sắc (theo mẫu tại Phụ lục 1);

e) Ngoài các điều kiện trên, ứng viên là thí sinh đăng ký dự tuyển đào tạo tiến sĩ phải đáp ứng các điều kiện tuyển sinh theo Quy chế đào tạo tiến sĩ hiện hành; nghiên cứu sinh đang theo học chương trình đào tạo tiến sĩ phải còn thời gian học tập, nghiên cứu ít nhất từ 18 tháng trở lên trong thời gian đào tạo chuẩn theo quy định tính đến thời điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia chương trình học bổng.

Điều 5. Đối tượng và điều kiện đăng ký xét cấp học bổng thực tập sinh

1. Đối tượng đăng ký

Ứng viên đăng ký học bổng thực tập sinh có thể là người ở trong hoặc ngoài nước, trong hoặc ngoài Đại học Quốc gia Hà Nội, có năng lực nghiên cứu tốt, đề cương nghiên cứu phù hợp và có nhà khoa học nhận làm người hướng dẫn, bảo trợ nghiên cứu.

2. Điều kiện đăng ký

a) Lý lịch bản thân rõ ràng, không trong thời gian thi hành án hình sự, kỷ luật từ mức cảnh cáo trở lên;

b) Có đủ sức khoẻ để học tập, nghiên cứu;

c) Tuổi không quá 45 tính đến ngày đăng ký dự tuyển;

d) Được công nhận học vị và cấp bằng tiến sĩ trong vòng 5 năm tính từ ngày quyết định công nhận học vị đến ngày đăng ký dự tuyển;

đ) đề cương nghiên cứu, trong đó lĩnh vực nghiên cứu và nội dung nghiên cứu phù hợp với thế mạnh của Đại học Quốc gia Hà Nội; dự kiến kế hoạch thực hiện để đạt được kết quả đầu ra của khóa thực tập sau tiến sĩ tối thiểu như sau: Trong thời gian thực tập, thực tập sinh là tác giả chính của các bài báo được đăng trên các tạp chí khoa học chuyên ngành thuộc danh mục ISI/Scopus được xếp hạng từ Q2 trở lên; số lượng công bố tương ứng với thời gian của khóa thực tập (tối thiểu 01 bài/năm);

e) Có nhà khoa học bảo trợ giới thiệu và được một giảng viên hoặc nghiên cứu viên cơ hữu của Đại học Quốc gia Hà Nội nhận làm người hướng dẫn trong thời gian thực tập sinh;

g) Cam kết thực hiện các quy định của Đại học Quốc gia Hà Nội về xét cấp học bổng cho thực tập sinh có năng lực nghiên cứu xuất sắc (theo mẫu tại Phụ lục 1).


Điều 6. Chế độ tài chính đối với nghiên cứu sinh, thực tập sinh

1. Nghiên cứu sinh được xét cấp học bổng tối đa 100 triệu đồng/người/năm (12 tháng). Nghiên cứu sinh được xét cấp học bổng căn cứ vào kết quả học tập, nghiên cứu trong thời gian đào tạo chuẩn tính từ thời điểm hiệu lực của quyết định cấp học bổng lần đầu. Đơn vị đào tạo có thể xem xét quyết định miễn học phí cho nghiên cứu sinh.

2. Thực tập sinh được xét cấp học bổng tối đa 120 triệu đồng/người/năm (12 tháng). Thực tập sinh được xét cấp học bổng trong thời gian thực tập sau tiến sĩ tại đơn vị đào tạo theo kế hoạch đã được phê duyệt.

3. Tiến độ dự kiến cấp học bổng cho nghiên cứu sinh, thực tập sinh:

a) Hội đồng xét học bổng của Đại học Quốc gia Hà Nội xem xét và đánh giá cấp học bổng định kỳ cho nghiên cứu sinh, thực tập sinh;

b) Lần đầu (cấp 50 triệu đồng/nghiên cứu sinh, 60 triệu đồng/thực tập sinh): Trên cơ sở kết quả đánh giá hồ sơ chuyên môn, đề cương nghiên cứu và kết luận của tiểu ban chuyên môn, đơn vị đào tạo báo cáo Đại học Quốc gia Hà Nội cấp học bổng lần đầu cho nghiên cứu sinh, thực tập sinh;

c) Các lần tiếp theo (cấp 50 triệu đồng/nghiên cứu sinh, 60 triệu đồng/thực tập sinh hoặc phần học bổng còn lại): Trên cơ sở đánh giá kết quả, tiến độ học tập, nghiên cứu, nghiên cứu sinh, thực tập sinh được xét cấp học bổng cho chu kỳ báo cáo. Nghiên cứu sinh, thực tập sinh chưa được xét cấp học bổng nếu không hoàn thành việc học tập, nghiên cứu theo kế hoạch đã phê duyệt. Việc xét cấp học bổng và cấp bù (nếu đạt) sẽ được xem xét ở lần cấp học bổng tiếp theo.

4. Đối với các nghiên cứu đang triển khai nhưng chưa hoàn thành việc công bố trong thời gian đào tạo chuẩn của nghiên cứu sinh hoặc thời gian nghiên cứu chính thức theo kế hoạch của thực tập sinh thì được xem xét cấp học bổng trong thời gian tối đa 12 tháng tiếp theo nếu kết quả nghiên cứu được công bố.

Điều 7. Quy trình đánh giá hồ sơ đăng ký xét cấp học bổng lần đầu 

1. Kế hoạch đánh giá hồ sơ:

- Đối với ứng viên đăng ký dự tuyển mới vào chương trình đào tạo tiến sĩ: Thực hiện theo kế hoạch tuyển sinh sau đại học của Đại học Quốc gia Hà Nội và của đơn vị đào tạo;

- Đối với nghiên cứu sinh đang tham gia chương trình đào tạo tiến sĩ và ứng viên đăng ký thực tập sau tiến sĩ: Do đơn vị đào tạo chủ động thực hiện.

2. Thủ trưởng đơn vị đào tạo thành lập tiểu ban chuyên môn để đánh giá hồ sơ đăng ký xét cấp học bổng nghiên cứu sinh, thực tập sinh của các ứng viên. Tiểu ban chuyên môn gồm tối thiểu 03 thành viên; thành viên tiểu ban chuyên môn là tác giả chính của tối thiểu 02 bài báo được đăng trên tạp chí khoa học chuyên ngành thuộc danh mục các tạp chí ISI/Scopus thuộc lĩnh vực nghiên cứu của nghiên cứu sinh, thực tập sinh trong vòng 3 năm gần nhất tính đến ngày quyết định thành lập tiểu ban chuyên môn.

3. Ứng viên trình bày đề cương và kế hoạch nghiên cứu trước tiểu ban chuyên môn. Thông qua hồ sơ và phỏng vấn ứng viên, tiểu ban chuyên môn đánh giá tính khả thi của đề tài nghiên cứu, năng lực học tập, nghiên cứu, năng lực tiếng Anh của ứng viên và cho điểm đánh giá. Ứng viên được đề xuất xét cấp học bổng phải đạt tối thiểu 80/100 điểm.

4. Căn cứ kết quả đánh giá hồ sơ, đề cương nghiên cứu và kết luận của Tiểu ban chuyên môn, đơn vị đào tạo báo cáo và đề nghị Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội xét cấp học bổng lần đầu cho nghiên cứu sinh, thực tập sinh.

Điều 8. Xét cấp học bổng duy trì

1. Nghiên cứu sinh, thực tập sinh được xét cấp học bổng định kỳ hàng năm. Kết quả học tập, nghiên cứu được công bố và các thành tích liên quan khác (nếu có) là căn cứ để Đại học Quốc gia Hà Nội xem xét cấp học bổng duy trì cho nghiên cứu sinh, thực tập sinh.

2. Nghiên cứu sinh, thực tập sinh không được tiếp tục xét cấp học bổng khi thuộc 1 trong các trường hợp sau đây:

a) Không tham gia sinh hoạt chuyên môn quá 06 tháng, không báo cáo về tiến độ và kết quả nghiên cứu;

b) Không chứng minh được năng lực hoàn thành kết quả đầu ra theo quy định tại Điểm c, Khoản 2, Điều 4 của Quy định này đối với nghiên cứu sinh hoặc Điểm đ, Khoản 2, Điều 5 của Quy định này đối với thực tập sinh sau khi kiểm tra tiến độ định kỳ;

c) Vi phạm Quy chế đào tạo tiến sĩ của Đại học Quốc gia Hà Nội, quy định của đơn vị đào tạo và các nội dung trong Quy định này.

Điều 9. Thực hiện cấp học bổng cho nghiên cứu sinh, thực tập sinh

1. Nghiên cứu sinh, thực tập sinh được xét cấp học bổng từng đợt theo tiến độ học tập, nghiên cứu theo Điều 6 Quy định này.


2. Hồ sơ đề nghị cấp học bổng

a) Hồ sơ xét cấp học bổng lần đầu của nghiên cứu sinh, thực tập sinh

- Đơn xin xét cấp học bổng lần đầu (theo mẫu Phụ lục 2);

- Hồ sơ đăng ký của ứng viên và hồ sơ đánh giá của Tiểu ban chuyên môn.

b) Hồ sơ xét cấp học bổng các lần tiếp theo trong thời gian đào tạo, nghiên cứu của nghiên cứu sinh, thực tập sinh:

- Đơn xin xét cấp học bổng trong thời gian học tập, nghiên cứu (theo mẫu Phụ lục 3);

- Báo cáo tiến độ học tập, nghiên cứu và kế hoạch 06 tháng tiếp theo có xác nhận của người hướng dẫn và người bảo trợ nghiên cứu;

- Danh mục công trình công bố kèm theo bản photo các bài báo đã đăng;

- Biên bản đánh giá của đơn vị chuyên môn khẳng định nội dung của các bài báo liên quan trực tiếp đến lĩnh vực nghiên cứu của nghiên cứu sinh, thực tập sinh; xác định tạp chí thuộc danh mục ISI/Scopus và xếp hạng của tạp chí.

3. Quy trình xét cấp học bổng

Bước 1: Tiếp nhận đơn cùng hồ sơ đề nghị xét cấp học bổng của nghiên cứu sinh, thực tập sinh qua Cổng thông tin học bổng của ĐHQGHN.

Bước 2: Đơn vị đào tạo chủ động đánh giá, thẩm định hồ sơ đề nghị xét cấp học bổng của nghiên cứu sinh, thực tập sinh và lập danh sách nghiên cứu sinh, thực tập sinh đủ điều kiện (theo mẫu Phụ lục 4).

Bước 3: Thủ trưởng đơn vị đào tạo gửi công văn đề nghị Đại học Quốc gia Hà Nội (qua Ban Đào tạo) kèm theo danh sách nghiên cứu sinh, thực tập sinh đề nghị xét cấp học bổng và các hồ sơ liên quan trước ngày 15 tháng 6 và ngày 15 tháng 12 hàng năm.

Bước 4: Đại học Quốc gia Hà Nội thành lập hội đồng thẩm định hồ sơ, đánh giá năng lực của ứng viên và quyết định cấp học bổng cho nghiên cứu sinh, thực tập sinh, công bố công khai trên trang thông tin điện tử của Đại học Quốc gia Hà Nội, của đơn vị đào tạo trước ngày 30 tháng 6 và ngày 30 tháng 12 hàng năm.

Bước 5: Sau khi có quyết định cấp học bổng, Đại học Quốc gia Hà Nội chuyển kinh phí cấp học bổng cho nghiên cứu sinh, thực tập sinh thông qua tài khoản trực tiếp của cá nhân được cấp học bổng. Trường hợp nghiên cứu sinh, thực tập sinh thuộc đối tượng không được tiếp tục xét cấp học bổng theo quy định tại khoản 2, Điều 8 của Quy định này thì Đại học Quốc gia Hà Nội dừng cấp học bổng và thông báo cho đơn vị đào tạo và ứng viên biết.


Chương III

TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC ĐƠN VỊ, TỔ CHỨC, CÁ NHÂN TRONG VIỆC THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH HỌC BỔNG CHO NGHIÊN CỨU SINH, THỰC TẬP SINH

Điều 10. Trách nhiệm của Đại học Quốc gia Hà Nội

1. Ban Đào tạo có trách nhiệm tiếp nhận hồ sơ đề nghị cấp học bổng cho nghiên cứu sinh, thực tập sinh từ các đơn vị, thành lập và tổ chức họp hội đồng thẩm định, trình Giám đốc phê duyệt quyết định cấp học bổng cho nghiên cứu sinh, thực tập sinh; phối hợp với Ban Kế hoạch - Tài chính lập kế hoạch cấp học bổng hàng năm cho đào tạo nghiên cứu sinh, thực tập sinh có năng lực nghiên cứu và công bố xuất sắc; đề nghị Văn phòng Đại học Quốc gia Hà Nội hoặc Quỹ học bổng do Giám đốc chỉ định chuyển khoản kinh phí cho nghiên cứu sinh, thực tập sinh đủ điều kiện được cấp học bổng và thông báo cho đơn vị đào tạo biết.

2. Ban Kế hoạch - Tài chính có trách nhiệm căn cứ các quy định hiện hành của Nhà nước và của Đại học Quốc gia Hà Nội bố trí nguồn kinh phí để cấp học bổng cho nghiên cứu sinh, thực tập sinh theo đề xuất của Ban Đào tạo.

3. Ban Chính trị và Công tác Học sinh Sinh viên có trách nhiệm khai thác, phát triển các nguồn học bổng khác từ các tổ chức và cá nhân trong nước bổ sung vào Quỹ học bổng cho nghiên cứu sinh, thực tập sinh.

4. Ban Hợp tác và Phát triển có trách nhiệm hỗ trợ xây dựng, khai thác, tiếp nhận, phát triển Quỹ học bổng cho nghiên cứu sinh, thực tập sinh từ các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước.

5. Văn phòng Đại học Quốc gia Hà Nội hoặc Quỹ học bổng do Giám đốc chỉ định làm đầu mối tiếp nhận và quản lý các nguồn học bổng của Đại học Quốc gia Hà Nội; Văn phòng Đại học Quốc gia Hà Nội cập nhật các thông tin liên quan đến các loại học bổng lên trang thông tin điện tử của Đại học Quốc gia Hà Nội.

Điều 11. Trách nhiệm quyền hạn của đơn vị đào tạo

Ngoài trách nhiệm và quyền hạn được quy định trong Quy chế Đào tạo tiến sĩ, đơn vị đào tạo có trách nhiệm và quyền hạn sau:

1. Ngay sau khi được Đại học Quốc gia Hà Nội phê duyệt kết quả xét cấp học bổng lần đầu cho nghiên cứu sinh, thực tập sinh, Thủ trưởng đơn vị đào tạo phân công nghiên cứu sinh, thực tập sinh tham gia nhóm nghiên cứu, phê duyệt người bảo trợ nghiên cứu, người hướng dẫn cho nghiên cứu sinh, thực tập sinh;

2. Căn cứ yêu cầu của đơn vị đào tạo, phân công giảng dạy, trợ giảng, hỗ trợ đào tạo phù hợp cho nghiên cứu sinh, thực tập sinh; tạo điều kiện để nghiên cứu sinh, thực tập sinh hoàn thành luận án hoặc kế hoạch nghiên cứu theo đề cương;

3. Ưu tiên xét duyệt đề tài, dự án khoa học và công nghệ liên quan đến đề tài nghiên cứu của nghiên cứu sinh, thực tập sinh theo đề xuất của cán bộ hướng dẫn và người bảo trợ nghiên cứu của nghiên cứu sinh, thực tập sinh;

4. Căn cứ kết quả học tập, nghiên cứu và đề nghị của nghiên cứu sinh, thực tập sinh, đơn vị đào tạo thẩm định, xác nhận hồ sơ và đề nghị Đại học Quốc gia Hà Nội cấp học bổng cho nghiên cứu sinh, thực tập sinh;

5. Thực hiện chế độ báo cáo theo quy định tại khoản 1, khoản 2, Điều 13 Quy định này.

Điều 12. Quyền và trách nhiệm của nghiên cứu sinh, thực tập sinh

1. Nghiên cứu sinh, thực tập sinh có các quyền sau:

a) Được xét cấp học bổng của Đại học Quốc gia Hà Nội và của đơn vị (nếu có) trong thời gian học tập, nghiên cứu tại đơn vị đào tạo;

b) Được Đại học Quốc gia Hà Nội và đơn vị đào tạo tạo điều kiện thuận lợi để tham gia nghiên cứu khoa học; được trở thành thành viên của các nhóm nghiên cứu và tham gia thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ theo các quy định của Đại học Quốc gia Hà Nội;

c) Được Đại học Quốc gia Hà Nội và đơn vị đào tạo tạo ưu tiên tuyển dụng đặc cách theo cơ chế thu hút nhân tài;

d) Được nhận hỗ trợ tài chính từ các tổ chức, cá nhân khác trong quá trình học tập, nghiên cứu trong trường hợp khoản tài chính đó không phải là học bổng toàn phần và không có mâu thuẫn giữa quyền lợi và trách nhiệm của nghiên cứu sinh, thực tập sinh được nhận hỗ trợ kinh phí của Đại học Quốc gia Hà Nội theo Quy định này với quyền lợi và trách nhiệm của người được nhận hỗ trợ tài chính theo quy định của các tổ chức, cá nhân tài trợ;

đ) Được hỗ trợ kết nối để làm việc tại các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp uy tín ở trong và ngoài nước có nhu cầu nguồn nhân lực tri thức cao.

2. Nghiên cứu sinh, thực tập sinh có các trách nhiệm sau:

a) Sử dụng học bổng theo đúng mục đích, yêu cầu của Đại học Quốc gia Hà Nội, đơn vị đào tạo và tổ chức, cá nhân cấp học bổng, phục vụ học tập, nghiên cứu và sinh hoạt của bản thân;

b) Cam kết tự nguyện, đồng thuận cao, trách nhiệm cao và quyết tâm cao với việc học tập, nghiên cứu đáp ứng yêu cầu của Quy định này;

c) Cam kết tìm hiểu để có hiểu biết đầy đủ, sâu sắc về nhiệm vụ học tập, nghiên cứu và thực hiện nghiêm túc các Quy định của Đại học Quốc gia Hà Nội, của đơn vị đào tạo, của nhóm nghiên cứu, cũng như thực hiện mọi nghĩa vụ theo quy định của Nhà nước và của Đại học Quốc gia Hà Nội; tham gia các nhóm nghiên cứu, làm việc tại các phòng thí nghiệm, sinh hoạt chuyên môn, tham gia giảng dạy, trợ giảng, hỗ trợ đào tạo theo quy định hiện hành của Đại học Quốc gia Hà Nội;

d) Cung cấp thông tin chính xác, minh bạch về quá trình học tập, nghiên cứu khoa học và tình hình việc làm của mình sau tốt nghiệp, theo yêu cầu của đơn vị đào tạo và tổ chức, cá nhân cấp học bổng;

đ) Có trách nhiệm trong việc phối hợp với Đại học Quốc gia Hà Nội để quảng bá hình ảnh cá nhân cũng như thương hiệu của Đại học Quốc gia Hà Nội thông qua các chương trình học bổng mà nghiên cứu sinh, thực tập sinh được cấp;

e) Các công bố phải ghi tên đơn vị đào tạo thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội theo quy định và chú thích là kết quả nghiên cứu được quỹ học bổng dành cho nghiên cứu sinh, thực tập sinh sau tiến sĩ của Đại học Quốc gia Hà Nội tài trợ.

Chương V

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 13. Chế độ báo cáo, thanh tra và kiểm tra

1. Trước ngày 15 tháng 6 hàng năm, đơn vị đào tạo báo cáo Đại học Quốc gia Hà Nội các nội dung gồm:

a) Hồ sơ đề nghị xét cấp học bổng đợt tháng 6;

b) Danh sách nghiên cứu sinh, thực tập sinh đang học tập, nghiên cứu, tiến độ thực hiện, dự kiến các sản phẩm đầu ra và dự toán kinh phí xét cấp học bổng đợt tiếp theo cho nghiên cứu sinh, thực tập sinh;

c) Danh sách nghiên cứu sinh, thực tập sinh tốt nghiệp trong 6 tháng đầu năm;

d) Dự kiến số nghiên cứu sinh, thực tập sinh tốt nghiệp trong 6 tháng cuối năm;

đ) Dự kiến chỉ tiêu tuyển sinh cho năm tiếp theo;

e) Báo cáo tổng hợp việc cấp học bổng cho nghiên cứu sinh, thực tập sinh trong năm trước.

2. Trước ngày 15 tháng 12 hàng năm, đơn vị đào tạo báo cáo Đại học Quốc gia Hà Nội các nội dung gồm:

a) Hồ sơ đề nghị xét cấp học bổng đợt tháng 12;

b) Danh sách nghiên cứu sinh, thực tập sinh đang theo học tập, nghiên cứu, tiến độ thực hiện, dự kiến các sản phẩm đầu ra và dự toán kinh phí xét cấp học bổng đợt tiếp theo cho nghiên cứu sinh, thực tập sinh;

c) Danh sách nghiên cứu sinh, thực tập sinh tốt nghiệp trong trong 6 tháng cuối năm;

d) Dự kiến số nghiên cứu sinh, thực tập sinh tốt nghiệp trong 6 tháng đầu năm tiếp theo.

3. Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức kiểm tra, thanh tra việc thực hiện Quy định này tại các đơn vị đào tạo.

Điều 14. Tổ chức thực hiện

1. Quy định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

2. Chánh Văn phòng, Trưởng Ban chức năng, Thủ trưởng đơn vị đào tạo và các tổ chức, cá nhân có liên quan tổ chức thực hiện Quy định này.

3. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, phát sinh cần điều chỉnh hoặc bổ sung, các đơn vị và cá nhân báo cáo Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội (qua Ban Đào tạo) xem xét, quyết định sửa đổi hoặc bổ sung cho phù hợp./.

>>> Xem chi tiết về Quy định và các phụ lục biểu mẫu

>>> Xem chi tiết thông báo, hướng dẫn xin học bổng

 

 VNU Media
   In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Các bài mới hơn
 • Không có bài nào mới hơn !
   Xem tin bài theo thời gian :

HÌNH ẢNH

TRÊN WEBSITE KHÁC
THĂM DÒ DƯ LUẬN
Bạn sẽ thi vào trường đại học nào?
 • Trường ĐH Khoa học Tự nhiên
 • Trường ĐH Khoa học Xã hội
 • Trường ĐH Ngoại ngữ
 • Trường ĐH Công nghệ
 • Trường ĐH Kinh tế
 • Trường ĐH Giáo dục
 • Trường ĐH Việt Nhật
 • Trường ĐH Y Dược
 • Trường ĐH Luật
 • Trường Quản trị và Kinh doanh
 • Trường Quốc tế
 • Khoa Các Khoa học liên ngành
 • Viện Quốc tế Pháp ngữ