TIN TỨC & SỰ KIỆN
SINH VIÊN   Học bổng   Quy định 11:04:12 Ngày 09/01/2015 GMT+7
Quy định quản lý và sử dụng học bổng tại Đại học Quốc gia Hà Nội

(Ban hành kèm theo Quyết định số 5249/QĐ-ĐHQGHN, ngày 27/12/2014
của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

Văn bản này quy định về công tác quản lý, sử dụng học bổng tại Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) và áp dụng cho học sinh trung học phổ thông chuyên, sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh của ĐHQGHN (gọi chung là học sinh, sinh viên) và các đơn vị, bộ phận chức năng có liên quan.

Điều 2. Khái niệm học bổng 

Học bổng là khoản kinh phí mà học sinh, sinh viên của ĐHQGHN được nhận thông qua ĐHQGHN hoặc đơn vị thành viên, đơn vị trực thuộc của ĐHQGHN (gọi chung là đơn vị) nhằm hỗ trợ trang trải một phần chi phí sinh hoạt hoặc chi phí học tập, nghiên cứu tại ĐHQGHN.

Điều 3. Mục đích của việc cấp học bổng

1. Khuyến khích học sinh, sinh viên phấn đấu học tập, nghiên cứu khoa học, rèn luyện đạt kết quả tốt.

2. Ưu tiên, đầu tư, tạo điều kiện cho học sinh, sinh viên thuộc diện được xét, cấp học bổng học tập đạt kết quả xuất sắc.

3. Khuyến khích, thu hút học sinh, sinh viên giỏi tham gia các chương trình đào tạo của ĐHQGHN, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo, nâng cao uy tín của chương trình và vị thế của đơn vị đào tạo.

Điều 4. Yêu cầu chung của việc quản lý, xét, cấp học bổng

1. Đảm bảo khách quan, công khai, công bằng, đúng đối tượng.

2. Đảm bảo thực hiện đúng quy trình trong việc xét và cấp học bổng.

3. Đảm bảo cấp đúng, đủ và sử dụng học bổng theo yêu cầu, mục đích của nhà tài trợ/đơn vị cấp học bổng và định hướng cấp học bổng của ĐHQGHN.

4. Đảm bảo tính liên thông trong quản lý học bổng tại ĐHQGHN, thực hiện chế độ thông báo, phối hợp giữa ĐHQGHN với các đơn vị trong việc cấp học bổng từ các nguồn kinh phí khác nhau.

Chương II

HỌC BỔNG TỪ NGUỒN NGÂN SÁCH CỦA NHÀ NƯỚC

Điều 5. Học bổng khuyến khích học tập (KKHT)

1. Học bổng cho học sinh Trường trung học phổ thông (THPT) chuyên

a) Đối tượng và tiêu chí xét, cấp

Đối tượng: Học sinh Trường THPT chuyên.

Tiêu chí: Có học lực đạt từ loại giỏi trở lên, hạnh kiểm đạt từ loại tốt trở lên trong học kỳ xét cấp học bổng và đạt được một trong các tiêu chuẩn sau: Điểm môn chuyên của học kỳ xét cấp học bổng phải đạt từ 8,5 trở lên; hoặc đoạt được một trong các giải từ khuyến khích trở lên trong các kỳ thi học sinh giỏi cấp quốc gia, khu vực, quốc tế trong học kỳ đó.

b) Mức học bổng

Do Thủ trưởng đơn vị quy định nhưng không thấp hơn mức trần học phí hiện hành mà học sinh đó phải đóng (tính theo tháng) tại đơn vị.

Có 02 mức học bổng: Mức 1 dành cho học sinh có học lực đạt loại giỏi, hạnh kiểm đạt từ loại tốt trở lên trong học kỳ xét cấp học bổng và phải đạt một trong các tiêu chuẩn sau: Điểm môn chuyên đạt từ 9,0 trở lên; hoặc đoạt được một trong các giải từ khuyến khích trở lên trong các kỳ thi học sinh giỏi cấp quốc gia, khu vực, quốc tế trong học kỳ đó. Mức 2 dành cho học sinh đạt tiêu chuẩn nhận học bổng còn lại.

c) Chỉ tiêu và quy trình

Chỉ tiêu: 30% tổng số học sinh của mỗi khối lớp 10, 11 và 12.

Quy trình: Thủ trưởng đơn vị xét và cấp học bổng các loại đủ chỉ tiêu và cân đối về số học sinh được nhận học bổng giữa các khối lớp 10, 11, 12.

Học bổng KKHT được xét, cấp theo từng học kỳ, mỗi học kỳ bốn tháng rưỡi. 

2. Học bổng cho sinh viên đại học hệ chính quy

a) Đối tượng và tiêu chí xét, cấp

Sinh viên có kết quả học tập (chỉ tính điểm thi lần đầu tiên) và rèn luyện đều đạt từ loại khá trở lên, trong đó không có học phần nào đạt điểm dưới B và không bị kỷ luật.

b) Mức học bổng

Do Thủ trưởng đơn vị quy định nhưng không thấp hơn mức trần học phí hiện hành mà sinh viên đó phải đóng (tính theo tháng).

Có 03 mức học bổng: Mức 1 dành cho sinh viên có kết quả học tập xuất sắc và kết quả rèn luyện xuất sắc. Mức 2 dành cho sinh viên có kết quả học tập đạt loại giỏi trở lên và kết quả rèn luyện đạt loại tốt trở lên. Mức 3 dành cho sinh viên có kết quả học tập đạt loại khá trở lên và kết quả rèn luyện đạt loại khá trở lên.

Tại học kỳ xét học bổng, sinh viên được xét, cấp học bổng phải hoàn thành ít nhất 14 tín chỉ.

Trong trường hợp đặc biệt, nếu sinh viên chưa hoàn thành 14 tín chỉ thì Thủ trưởng đơn vị quyết định.

c) Ngân khoản và quy trình

 Ngân khoản: Tối thiểu bằng 8% nguồn thu học phí đại học hệ chính quy hoặc được trích từ nguồn ngân sách nhà nước cấp bù học phí đối với đơn vị không thu học phí.

Quy trình: Kết thúc mỗi học kỳ, căn cứ vào ngân khoản, tiêu chí xét cấp học bổng, Thủ trưởng đơn vị quyết định cấp các loại học bổng theo từng khoá, từng ngành.

Sinh viên đang được hưởng trợ cấp xã hội, trợ cấp ưu đãi theo Quy định hiện hành của nhà nước, nếu đáp ứng đủ tiêu chuẩn thì vẫn được xét cấp học bổng KKHT.

Học bổng KKHT được cấp theo từng học kỳ, mỗi học kỳ 05 tháng.

Riêng học kỳ cuối cùng của khóa học, đơn vị căn cứ vào kết quả xét tốt nghiệp và điểm rèn luyện toàn khóa để xét và cấp học bổng KKHT (điểm tốt nghiệp thay cho kết quả học tập của học kỳ đó).

Điều 6. Học bổng dành cho sinh viên hệ đào tạo tài năng, chất lượng cao, chương trình tiên tiến, chương trình đào tạo đạt trình độ quốc tế

1. Đối tượng và tiêu chí xét, cấp

a) Sinh viên đang học hệ đào tạo tài năng, chất lượng cao, chương trình tiên tiến, chương trình đào tạo đạt trình độ quốc tế đạt kết quả học tập và rèn luyện tốt.

b) Tiêu chí về kết quả học tập và rèn luyện để xét, cấp học bổng này được quy định giống như đối với học bổng KKHT.

 2. Mức học bổng

Có 02 mức: Mức 1 và mức 2.

Mỗi mức học bổng bằng từ 1,3 đến 1,5 lần mức học bổng KKHT tương ứng dành cho sinh viên đại học chính quy.

3. Quy trình

a) Kết thúc mỗi học kỳ, căn cứ vào tiêu chí xét, cấp học bổng, Thủ trưởng đơn vị quyết định cấp các loại học bổng theo từng khoá, từng ngành.

b) Học bổng được cấp theo từng học kỳ, mỗi học kỳ 05 tháng.

Riêng học kỳ cuối cùng của khóa học, đơn vị căn cứ vào kết quả xét tốt nghiệp và điểm rèn luyện toàn khóa để xét và cấp học bổng (điểm tốt nghiệp thay cho kết quả học tập của học kỳ đó).

Điều 7. Học bổng chính sách

Thực hiện theo Quyết định số 152/2007/QĐ-TTg ngày 14/9/2007 của Chính phủ về học bổng chính sách bao gồm những học sinh, sinh viên đang học tại các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dụng quốc dân.

Chương III

HỌC BỔNG NGOÀI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

Điều 8. Đối tượng, tiêu chí và mức học bổng được xác định căn cứ theo từng chương trình học bổng của đơn vị hoặc cá nhân cấp học bổng

Điều 9. Nguyên tắc xét, cấp học bổng

Trong một năm học, mỗi học sinh, sinh viên chỉ được nhận 01 học bổng ngoài ngân sách do ĐHQGHN hoặc các đơn vị quản lý. Trường hợp đặc biệt do Giám đốc ĐHQGHN quyết định.

Điều 10. Quy trình xét, cấp học bổng

1. ĐHQGHN thông báo tới các đơn vị kế hoạch xét, cấp học bổng do ĐHQGHN quản lý và thông tin về học bổng, bao gồm: tên học bổng (hoặc tên tổ chức/cá nhân cấp), trị giá học bổng, đối tượng, tiêu chí, chỉ tiêu, thời gian dự kiến tổ chức trao học bổng. Đối với những học bổng đột xuất, ĐHQGHN sẽ cập nhật thông tin. Đơn vị thông báo tới học sinh, sinh viên về chương trình học bổng do đơn vị quản lý.

2. Trên cơ sở danh sách nguồn cấp học bổng và kế hoạch cấp học bổng, các đơn vị xây dựng kế hoạch phân bổ học bổng cho học sinh, sinh viên và thông báo công khai tại đơn vị.

3. Học sinh, sinh viên đủ điều kiện, có nguyện vọng, có thể làm hồ sơ đăng ký xét, cấp học bổng.

4. Căn cứ hồ sơ đăng ký của học sinh, sinh viên và nội dung chương trình học bổng, Hội đồng xét cấp học bổng sẽ xét để lựa chọn học sinh, sinh viên và đề cử tới tổ chức, cá nhân cấp học bổng.

5. ĐHQGHN hoặc các đơn vị ra quyết định và thông báo danh sách học sinh, sinh viên được nhận học bổng sau khi có thông báo của tổ chức, cá nhân cấp học bổng.

6. Đối với những học bổng do ĐHQGHN quản lý, trên cơ sở thống nhất với tổ chức, cá nhân cấp học bổng, ĐHQGHN chỉ đạo tổ chức trao học bổng tại ĐHQGHN hoặc đơn vị. Đối với những học bổng do đơn vị quản lý, đơn vị chủ động tổ chức trao học bổng và mời đại diện ĐHQGHN/Ban Chính trị và Công tác Học sinh Sinh viên tham dự.

7. Sau mỗi học kỳ, các đơn vị báo cáo ĐHQGHN bằng văn bản về những thông tin liên quan tới việc cấp các học bổng do đơn vị quản lý. ĐHQGHN cập nhật các thông tin liên quan đến các loại học bổng lên trang thông tin điện tử của ĐHQGHN.

Điều 11. Học bổng từ chương trình liên kết đào tạo

1. Học bổng liên kết đào tạo là học bổng có được từ nguồn thu của chương trình liên kết đào tạo hoặc nguồn tài trợ của phía đối tác.

2. Đối tượng, tiêu chí và mức học bổng được xác định căn cứ theo từng chương trình học bổng của đơn vị cấp học bổng.

3. Quy trình xét, cấp học bổng

a) Thông báo công khai số lượng, tiêu chí, mức học bổng và các thông tin có liên quan lên trang thông tin điện tử và qua các kênh thông tin khác của đơn vị.

b) Thành lập Hội đồng xét, cấp học bổng. Căn cứ vào tiêu chí xét chọn học bổng, Hội đồng xét công khai và thông báo danh sách học sinh, sinh viên được cấp học bổng. 

c) Ban hành quyết định và tổ chức trao học bổng.

Điều 12. Học bổng Chính phủ hoặc học bổng theo Hiệp định

1. Đối tượng, tiêu chí và mức học bổng được xác định căn cứ theo từng chương trình học bổng của đơn vị cấp học bổng.

2. Quy trình xét, cấp học bổng

a) ĐHQGHN thông báo đến các đơn vị những thông tin liên quan đến các loại học bổng Chính phủ hoặc học bổng theo Hiệp định (đối tượng, chỉ tiêu, tiêu chí xét chọn...) do ĐHQGHN quản lý.

b) Các đơn vị thông báo công khai tới toàn thể học sinh, sinh viên những thông tin liên quan đến việc xét, cấp học bổng Chính phủ, học bổng theo Hiệp định do ĐHQGHN quản lý hoặc do các đơn vị quản lý.

c) Căn cứ vào yêu cầu của từng loại học bổng, các đơn vị tổ chức xét, cấp học bổng cho các học sinh, sinh viên đáp ứng đủ tiêu chuẩn theo nguyên tắc đúng, đủ, công bằng và công khai.

d) Các đơn vị gửi về ĐHQGHN danh sách những học sinh, sinh viên đủ điều kiện nhận học bổng Chính phủ và học bổng theo Hiệp định do ĐHQGHN quản lý để ĐHQGHN xem xét quyết định đề cử xét, cấp học bổng. Các đơn vị ra quyết định đề cử xét, cấp đối với học bổng do đơn vị quản lý.

đ) Các đơn vị thông báo tới các học sinh, sinh viên đủ điều kiện nhận học bổng và làm các thủ tục cần thiết cho các học sinh, sinh viên đó đi học theo đúng quy định hiện hành.

Chương IV

TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC ĐƠN VỊ, TỔ CHỨC, CÁ NHÂN
TRONG VIỆC QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG HỌC BỔNG

Điều 13. Trách nhiệm của ĐHQGHN

1. Ban Chính trị và Công tác Học sinh Sinh viên là đầu mối khai thác, phát triển các nguồn học bổng từ các tổ chức và cá nhân trong nước; phối hợp với Ban Đào tạo, Ban Hợp tác và Phát triển, Ban Kế hoạch - Tài chính, Văn phòng, xét duyệt và quản lý thống nhất các học bổng từ các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước do ĐHQGHN quản lý; lập kế hoạch phân bổ học bổng cho các đơn vị; thông báo các chương trình học bổng; tổ chức xét chọn, ra quyết định về việc cấp học bổng, thông báo kết quả cho các đơn vị, cá nhân có liên quan và chỉ đạo tổ chức trao học bổng.

2. Ban Hợp tác và Phát triển chịu trách nhiệm hỗ trợ xây dựng, khai thác, tiếp nhận, phát triển các nguồn học bổng từ các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước.

3. Ban Kế hoạch - Tài chính căn cứ các quy định hiện hành của Nhà nước và của ĐHQGHN để thẩm định và hướng dẫn lập dự toán kinh phí dành cho học bổng trong ngân sách Nhà nước của các đơn vị.

4. Văn phòng ĐHQGHN làm đầu mối tiếp nhận và quản lý các nguồn học bổng do ĐHQGHN quản lý thông qua tài khoản của Văn phòng ĐHQGHN, cập nhật các thông tin liên quan đến các loại học bổng lên trang thông tin điện tử của ĐHQGHN do Ban Chính trị và Công tác Học sinh Sinh viên, Ban Hợp tác Phát triển cung cấp.

Điều 14. Trách nhiệm của đơn vị

1. Các đơn vị có trách nhiệm quản lý và xét, cấp các loại học bổng trong ngân sách Nhà nước theo đúng quy định hiện hành của nhà nước và của ĐHQGHN.

2. Những đơn vị có chương trình liên kết đào tạo (trong nước hoặc quốc tế) căn cứ chỉ tiêu tuyển sinh liên kết đào tạo và mức thu học phí, xây dựng kế hoạch cân đối thu chi một cách hợp lý, dành tối thiểu 5% nguồn thu học phí làm học bổng để thu hút và khuyến khích học sinh, sinh viên, đảm bảo ít nhất 10% số người học được cấp học bổng.

3. Tích cực tìm kiếm, khai thác và phát triển các nguồn học bổng từ các tổ chức và cá nhân trong và ngoài nước để khuyến khích học sinh, sinh viên có thành tích học tập và rèn luyện xuất sắc hoặc có hoàn cảnh khó khăn nhưng nỗ lực vươn lên.

4. Căn cứ chỉ tiêu học bổng được ĐHQGHN phân bổ và số lượng các học bổng do đơn vị trực tiếp quản lý, chủ động xây dựng kế hoạch sử dụng, xét cấp học bổng trên cơ sở các điều kiện, tiêu chuẩn chung hoặc theo yêu cầu của đơn vị cấp học bổng.      

5. Cung cấp thông tin về quá trình học tập, rèn luyện và việc làm sau tốt nghiệp của đối tượng được nhận học bổng theo yêu cầu của cá nhân, đơn vị cấp học bổng.

6. Ban hành quyết định về việc cấp học bổng, thông báo và tổ chức trao những học bổng do đơn vị quản lý.

7. Quản lý hồ sơ cấp học bổng hằng năm và báo cáo tình hình thực hiện xét, cấp học bổng về ĐHQGHN.

8. Phối hợp tổ chức trao những học bổng do ĐHQGHN quản lý.

 Điều 15. Trách nhiệm của học sinh, sinh viên

1. Sử dụng học bổng được cấp theo đúng mục đích, yêu cầu của ĐHQGHN, tổ chức, cá nhân cấp học bổng, phục vụ học tập, nghiên cứu và trang trải chi phí sinh hoạt của bản thân.

2. Tích cực phấn đấu học tập và rèn luyện tốt, đáp ứng các tiêu chuẩn mà học bổng yêu cầu.

3. Những người không thực hiện tốt trách nhiệm nêu trên đây sẽ bị thu hồi học bổng đã được cấp hoặc không được đưa vào diện xét, cấp học bổng trong các lần tiếp theo.

4. Cung cấp thông tin về quá trình học tập, rèn luyện và tình hình việc làm của mình sau tốt nghiệp, theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân cấp học bổng và của đơn vị quản lý học bổng.

Chương V

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 16. Hiệu lực thi hành

Quy định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quy định tạm thời về quản lý và sử dụng học bổng tại ĐHQGHN ban hành kèm theo Quyết định số 957/CT-HSSV ngày 28/01/ 2008 của Giám đốc ĐHQGHN.

Điều 17. Tổ chức thực hiện

1. Chánh Văn phòng, Trưởng Ban chức năng, Thủ trưởng đơn vị và các tổ chức, cá nhân có liên quan tổ chức thực hiện Quy định này./.

2. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, phát sinh cần điều chỉnh hoặc bổ sung, các đơn vị và cá nhân báo cáo Giám đốc ĐHQGHN (qua Ban Chính trị và Công tác Học sinh Sinh viên) xem xét, quyết định sửa đổi hoặc bổ sung cho phù hợp./.

 Ban Chính trị và công tác học sinh, sinh viên - VNU Media
   In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
   Xem tin bài theo thời gian :

HÌNH ẢNH

TRÊN WEBSITE KHÁC
THĂM DÒ DƯ LUẬN
Bạn sẽ thi vào trường đại học nào?
 • Trường ĐH Khoa học Tự nhiên
 • Trường ĐH Khoa học Xã hội
 • Trường ĐH Ngoại ngữ
 • Trường ĐH Công nghệ
 • Trường ĐH Kinh tế
 • Trường ĐH Giáo dục
 • Trường ĐH Việt Nhật
 • Trường ĐH Y Dược
 • Trường ĐH Luật
 • Trường Quản trị và Kinh doanh
 • Trường Quốc tế
 • Khoa Các Khoa học liên ngành
 • Viện Quốc tế Pháp ngữ