TIN TỨC & SỰ KIỆN
Tin tức   Phổ biến pháp luật 16:24:40 Ngày 14/06/2021 GMT+7
Một số văn bản mới của Thủ tướng Chính phủ, Thanh tra Chính phủ và các Bộ: GD&ĐT, Xây dựng, Nội vụ
Trong nửa cuối tháng 5 và đầu tháng 6 năm 2021, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Xây dựng, Bộ Nội vụ và Thanh tra Chính phủ đã ban hành các văn bản quy phạm pháp luật có nội dung liên quan đến tổ chức và hoạt động trong Đại học Quốc gia Hà Nội. Nội dung tóm tắt các văn bản như sau:

1. Chỉ thị 14/CT-Ttg ngày 25 tháng 5 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021-2030.

Nội dung của chỉ thị liên quan đến nhiệm vụ của của nhiều Bộ, ngành, tổ chức, trong đó nhiệm vụ của giáo dục trong công tác khuyến học, khuyến tài xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021 – 2030 nổi bật như sau: Đẩy mạnh và thực hiện hiệu quả chuyển đổi số trong các cơ sở giáo dục và đào tạo; chú trọng nâng cao chất lượng các chương trình đào tạo từ xa, xây dựng các khóa học trực tuyến mở, đại chúng trong các cơ sở giáo dục đại học; đa dạng hóa nội dung giáo dục, đào tạo, đổi mới phương thức học tập và tăng cường sử dụng các phương tiện và công nghệ hiện đại hỗ trợ học tập, nhất là các phương tiện truyền thông xã hội trong tổ chức các hoạt động của các cơ sở giáo dục thường xuyên. Nghiên cứu áp dụng các mô hình quản lý giáo dục theo hướng tiếp cận công nghệ, quản lý nhà trường theo hướng mở, kết nối, dùng chung hạ tầng công nghệ, cơ sở dữ liệu lớn; Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, công nghệ mới và các giải pháp phù hợp trong hoạt động dạy và học để chủ động thích ứng với tình hình dịch bệnh.

Chỉ thị này có hiệu lực từ ngày 25 tháng 5 năm 2021.

>>> Xem toàn văn Chỉ thị 14/CT-Ttg

2. Thông tư 02/2021/TT-BXD ngày 19 tháng 5 năm 2021 của Bộ Xây dựng về việc ban hành QCVN 06:2021/BXD quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn cháy cho nhà công trình.

Nội dung văn bản quy định quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn cháy cho nhà công trình. Cụ thể về an toàn cháy cho gian phòng, nhà và các công trình xây dựng và bắt buộc áp dụng trong tất cả các giai đoạn xây dựng mới, cải tạo, sửa chữa hay thay đổi công năng, đồng thời quy định phân loại kỹ thuật về cháy cho các nhà, phần và bộ phận của nhà, cho các gian phòng, cấu kiện xây dựng và vật liệu xây dựng.

Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 05/7/2021 và thay thế Thông tư số 01/2020/TT-BXD ngày 06/4/2020 ban hành QCVN 06:2020/BXD về An toàn cháy cho nhà và công trình.

>>> Xem toàn văn Thông tư 02/2021/TT-BXD

3. Thông tư số 02/2021/TT-BNV ngày 11 tháng 6 năm 2021 của Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành hành chính và công chức chuyên ngành văn thư.

Thông tư gốm 5 Chương, 19 Điều có nội dung quy định cụ thể về: Chức danh, mã số ngạch công chức chuyên ngành hành chính và công chức chuyên ngành văn thư; tiêu chuẩn chung về phẩm chất; ngạch Chuyên viên cao cấp; ngạch Chuyên viên chính; ngạch Chuyên viên; ngạch Cán sự; ngạch Nhân viên; ngạch Văn thư viên chính; ngạch Văn thư viên; ngạch Văn thư viên trung cấp; nguyên tắc xếp lương các ngạch công chức chuyên ngành hành chính, công chức chuyên ngành văn thư; xếp lương các ngạch công chức chuyên ngành hành chính; xếp lương các ngạch công chức chuyên ngành văn thư; tổ chức thực hiện và điều khoản áp dụng.

Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 8 năm 2021. Đồng thời bãi bỏ toàn bộ các văn bản quy phạm pháp luật sau: Thông tư số 11/2014/TT-BNV ngày 09 tháng 10 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định chức danh, mã số ngạch và tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn các ngạch công chức chuyên ngành hành chính; Thông tư số 14/2014/TT-BNV ngày 31 tháng 10 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định chức danh, mã số ngạch, chức trách, nhiệm vụ và tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn các ngạch công chức chuyên ngành văn thư; Thông tư số 10/2019/TT-BNV ngày 02 tháng 8 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn việc xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành văn thư. Ngoài ra, bãi bỏ Điều 1 Thông tư số 05/2017/TT-BNV ngày 15 tháng 8 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 11/2014/TT-BNV ngày 09 tháng 10 năm 2014 và Thông tư số 13/2010/TT-BNV ngày 30 tháng 12 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn, bổ nhiệm ngạch và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành hành chính và việc tổ chức thi nâng ngạch công chức.

>>> Xem toàn văn Thông tư số 02/2021/TT-BNV

4. Quyết định số 1584/QĐ-BGDĐT ngày 20 tháng 5 năm 2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc công bố thủ tục hành chính được thay thế lĩnh vực thi, tuyển sinh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Nội dung văn bản công bố danh mục và nội dung cụ thể liên quan đến các thủ tục hành chính được thay thế thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giáo dục và Đào tạo gồm: Xét đặc cách tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia, đăng ký dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia, phúc khảo bài thi tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Đồng thời bãi bỏ các nội dung liên quan đến các thủ tục: Xét đặc cách tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia; Đăng ký dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia; Phúc khảo bài thi tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia tại Quyết định số 5756/QĐ-BGDĐT ngày 25 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc công bố Bộ thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

>>> Xem toàn văn Quyết định số 1584/QĐ-BGDĐT

5. Quyết định số 289/QĐ-TTCP ngày 26 tháng 5 năm 2021 của Thanh tra Chính phủ về việc công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Thanh tra Chính phủ năm 2020.

Nội dung quyết định công bố danh sách 21 văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ gồm:

Nghị định số 47/2007/NĐ-CP ngày 27/3/2007 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phòng, chống tham nhũng về vai trò, trách nhiệm của xã hội trong phòng, chống tham nhũng,

Nghị định số 90/2013/NĐ-CP ngày 08/8/2013 quy định trách nhiệm giải trình của cơ quan nhà nước trong việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao,

Nghị định số 59/2013/NĐ-CP ngày 17/6/2013 Quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng, chống tham nhũng,

Nghị định số 75/2012/NĐ-CP ngày 03/10/2012 quy định chi tiết một số điều của Luật Khiếu nại,

Nghị định số 78/2013/NĐ-CP ngày 17/7/2013 quy định về minh bạch tài sản, thu nhập,

Thông tư số 05/2011/TT-TTCP ngày 10/01/2011 quy định về phòng, chống tham nhũng trong ngành thanh tra,

Thông tư liên tịch Số 12/2011/TTLT-TTCP- VKSNDTC-TANDTC- KTNN-BQP-BCA ngày 15/12/2011 quy định việc trao đổi, quản lý và sử dụng thông tin, dữ liệu về phòng, chống tham nhũng,

Thông tư số 01/2013/TT-TTCP ngày 12/3/2013 quy định về hoạt động theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra,

Thông tư số 02/2013/TT-TTCP ngày 02/4/2013 quy định về việc soạn thảo, thẩm định, ban hành văn bản quy phạm pháp luật thuộc trách nhiệm của Thanh tra Chính phủ,

Thông tư số 03/2013/TT-TTCP ngày 10/6/2013 quy định chế độ báo cáo công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng,

Thông tư số 06/2013/TT-TTCP ngày 30/9/2013 quy định quy trình giải quyết tố cáo,

Thông tư số 07/2013/TT-TTCP ngày 31/10/2013 quy định quy trình giải quyết khiếu nại hành chính,

Thông tư Số 02/2016/TT-TTCP ngày 20/10/2016 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 07/2013/TT-TTCP ngày 31/10/2013 của Thanh tra Chính phủ quy định quy trình giải quyết khiếu nại hành chính,

Thông tư số 08/2013/TT-TTCP ngày 31/10/2013 Hướng dẫn thi hành quy định về minh bạch tài sản, thu nhập,

Thông tư số 02/2014/TT-TTCP ngày 29/4/2014 Quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 90/2013/NĐ-CP ngày 08/8/2013 của Chính phủ quy định trách nhiệm giải trình của cơ quan nhà nước trong việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao,

Thông tư số 04/2014/TT-TTCP ngày 18/9/2014 quy định về nhận định tình hình tham nhũng và đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng,

Thông tư số 10/2014/TT-TTCP ngày 24/11/2014 quy định chi tiết danh mục vị trí công tác thanh tra của công chức trong cơ quan thanh tra nhà nước phải định kỳ chuyển đổi,

Thông tư liên tịch số 01/2015/TTLT-TTCP- BNV ngày 16/3/2015 quy định khen thưởng cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc tố cáo hành vi tham nhũng,

Thông tư số 04/2015/TT-TTCP ngày 09/7/2015 quy định về công tác bảo vệ bí mật nhà nước trong ngành Thanh tra,

Thông tư liên tịch số 70/2016/TTLT-TTCP ngày 06/5/2016 Quy định việc lập, quản lý và sử dụng Quỹ khen thưởng về phòng, chống tham nhũng,

và Quyết định 1860/2007/QĐ-TTCP ngày 09/6/2007 quy định quy tắc ứng xử của cán bộ thanh tra.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 26 tháng 5 năm 2021.

>>> Xem toàn văn Quyết định số 289/QĐ-TTCP

6. Quyết định số 1842/QĐ-BGDĐT ngày 10 tháng 6 năm 2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Ban hành Kế hoạch triển khai Quyết định số 2200/QĐ-TTg ngày 22/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình trọng điểm quốc gia phát triển Toán học giai đoạn 2021 đến 2030.

Theo nội dung của văn bản, Đại học Quốc gia Hà Nội sẽ phối hợp thực hiện các nhiệm vụ sau: Nghiên cứu, khảo sát, xây dựng kế hoạch, lộ trình triển khai các hoạt động hỗ trợ phát triển khoa Toán thuộc các cơ sở giáo dục đại học ở ba miên; Xây dựng các văn bản quy định, hướng dẫn thực hiện các hoạt động; Tổ chức các hoạt động nâng cao năng lực giảng viên, đặc biệt là giảng viên trẻ; Hỗ trợ phát triển các nhóm nghiên cứu mạnh; Thúc đẩy nghiên cứu khoa học sinh viên; Đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất phục vụ giảng dạy và nghiên cứu; Củng cố và xây dựng mới các chương trình đào tạo tài năng, chương trình định hướng ứng dụng; Triển khai chương trình kết nối cộng đồng.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

>>> Xem toàn văn Quyết định số 1842/QĐ-BGDĐT

7. Quyết định số 1835/QĐ-BGDĐT ngày 09 tháng 6 năm 2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành danh sách các cơ sở đào tạo và các ngành đào tạo (đợt tháng 6 năm 2021) theo Đề án nâng cao năng lực đội ngũ giảng viên, cán bộ quản lý các cơ sở giáo dục đại học, đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo giai đoạn 2019-2030 (Đề án 89).

Theo nội dung văn bản, các đơn vị thành viên, đơn vị thuộc và trực thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội tham gia đào tạo theo Đề án 89 gồm: Khoa Luật; Trường Đại học Công nghệ; Trường Đại học Khoa học Tự nhiên; Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn; Trường Đại học Kinh tế; Trường Đại học Ngoại ngữ; Viện Việt Nam học và Khoa học phát triển.

Quyết định này thay thế Quyết định số 1667/QĐ-BGDĐT ngày 01 tháng 6 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và có hiệu lực kể từ ngày ký.

>>> Xem toàn văn Quyết định số 1835/QĐ-BGDĐT

 Ban Thanh tra & Pháp chế - VNU Media
   In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
   Xem tin bài theo thời gian :

HÌNH ẢNH

TRÊN WEBSITE KHÁC
THĂM DÒ DƯ LUẬN
Bạn sẽ thi vào trường đại học nào?
 • Trường ĐH Khoa học Tự nhiên
 • Trường ĐH Khoa học Xã hội
 • Trường ĐH Ngoại ngữ
 • Trường ĐH Công nghệ
 • Trường ĐH Kinh tế
 • Trường ĐH Giáo dục
 • Trường ĐH Việt Nhật
 • Trường ĐH Y Dược
 • Trường ĐH Luật
 • Trường Quản trị và Kinh doanh
 • Trường Quốc tế
 • Khoa Các Khoa học liên ngành
 • Viện Quốc tế Pháp ngữ