TIN TỨC & SỰ KIỆN
Tin tức   Phổ biến pháp luật 10:42:54 Ngày 01/07/2021 GMT+7
Một số văn bản mới của Thủ tướng Chính phủ và các Bộ: Nội vụ, Giáo dục và Đào tạo, Thông tin và Truyền thông
Trong nửa cuối tháng 6 năm 2021, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Nội vụ, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành các văn bản quy phạm pháp luật có nội dung liên quan đến tổ chức và hoạt động trong Đại học Quốc gia Hà Nội. Nội dung tóm tắt các văn bản như sau:

1. Quyết định số 1013/QĐ-TTg ngày 29 tháng 6 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Kế hoạch bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho đối tượng 1 năm 2022.

Kế hoạch với mục đích tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 12-CT/TW ngày 03 tháng 5 năm 2007 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục quốc phòng và an ninh trong tình hình mới, là cơ sở để tổ chức thực hiện tốt việc bồi dưỡng nâng cao kiến thức quốc phòng và an ninh cho đối tượng 1 theo quy định của Luật Giáo dục quốc phòng và an ninh và Nghị định số 13/2014/NĐ-CP ngày 25 tháng 02 năm 2014 của Chính phủ, Nghị định số 139/2020/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 13/2014/NĐ-CP ngày 25 tháng 02 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Giáo dục quốc phòng và an ninh. Theo nội dung của kế hoạch, năm 2022, tại Học viện Quốc phòng sẽ mở 05 khóa bồi dưỡng, mỗi khóa từ 60 đến 70 đồng chí thuộc đối tượng 1 chưa được bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

>>> Xem toàn văn Quyết định số 1013/QĐ-TTg

2. Thông tư số 03/2021/TT-BNV ngày 29 tháng 6 năm 2021 của Bộ Nôi vụ về việc sửa đổi, bổ sung chế độ nâng bậc lương thường xuyên, nâng bậc lương trước thời hạn và chế độ phụ cấp thâm niên vượt khung đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động.

Thông tư có nội dung sửa đổi, bổ sung một số điều về chế độ nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tại Thông tư số 08/2013/TT-BNV ngày 31 tháng 7 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Nội vụsửa đổi, bổ sung một số quy định về chế độ phụ cấp thâm niên vượt khung đối với cán bộ, công chức, viên chức tại Thông tư số 04/2005/TT-BNV ngày 05 tháng 01 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ.

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 8 năm 2021.

>>> Xem toàn văn Thông tư số 03/2021/TT-BNV

3. Thông tư số 17/2021/TT-BGDĐT ngày 22 tháng 6 năm 2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về chuẩn chương trình đào tạo; xây dựng, thẩm định và ban hành chương trình đào tạo các trình độ của giáo dục đại học.

Nội dung văn bản quy định về chuẩn chương trình đào tạo các trình độ của giáo dục đại học; xây dựng, thẩm định và ban hành chuẩn chương trình đào tạo cho các lĩnh vực và ngành đào tạo; xây dựng, thẩm định và ban hành chương trình đào tạo các trình độ của giáo dục đại học. Được áp dụng đối với các cơ sở giáo dục đại học, cơ sở giáo dục khác được phép đào tạo các trình độ của giáo dục đại học, viện hàn lâm và viện do Thtướng Chính phthành lập theo quy định của Luật Khoa học và Công nghệ được phép đào tạo trình độ tiến sĩ và các tổ chức, cá nhân có liên quan. Thông tư này không quy định đối với các chương trình đào tạo do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp bằng tốt nghiệp, bao gồm cả chương trình liên kết với nước ngoài theo quy định về hp tác, đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục.

Thông tư có hiệu lực kể từ ngày 07 tháng 8 năm 2021thay thế Thông tư số 07/2015/TT-BGDĐT ngày 16 tháng 4 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư quy định về khối lượng kiến thức ti thiu, yêu cầu về năng lực mà người hc đạt được sau khi tốt nghiệp đối với mỗi trình độ đào tạo của giáo dục đại học và quy trình xây dựng, thẩm định, ban hành chương trình đào tạo trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ. Các cơ sở đào tạo thực hiện chương trình đào tạo được xây dựng theo quy định tại Thông tư số 07/2015/TT-BGDĐT ngày 16 tháng 4 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo tiếp tục thực hin cho các khóa đã tuyển sinh và nhập học trước ngày 01 tháng 01 năm 2022. Đối với các khóa tuyển sinh sau ngày 01 tháng 01 năm 2022, cơ sđào tạo thực hiện theo quy định tại Thông tư này.

>>> Xem toàn văn Thông tư số 17/2021/TT-BGDĐT

4. Quyết định số 2108/QĐ-BGDĐT ngày 24 tháng 6 năm 2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc công bố Bộ thủ tục hành chính được chuẩn hóa thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Bộ giáo dục và Đào tạo.

Nội dung quyết định công bố danh mục và nội dung cụ thể của từng thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ giáo dục và đào tạo trong các lĩnh vực sau: Giáo dục dân tộc; giáo dục đại học; giáo dục trung học; giáo dục tiểu học; giáo dục mầm non; giáo dục nghề nghiệp; giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân; kiểm định chất lượng giáo dục; đào tạo với nước ngoài; văn bằng, chứng chỉ; thi, tuyển sinh; tiêu chuẩn nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Thay thế quyết định số 5756/QĐ-BGDĐT ngày 25 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ giáo dục và Đào tạo.

>>> Xem toàn văn Quyết định số 2108/QĐ-BGDĐT

5. Quyết định số 874/QĐ-BTTTT ngày 17 tháng 6 năm 2021 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc ban hành Bộ quy tắc ứng xử trên mạng xã hội.

Bộ quy tắc được áp dụng với các hành vi của cá nhân, tổ chức trên mạng xã hội thuộc 03 nhóm đối tượng: Cơ quan nhàc, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong quan nhà nước sử dụng mạng xã hội; tổ chức, cá nhân khác sử dụng mạng xã hội; nhà cung cấp dịch vụ mạng xã hội tại Việt Nam. Theo đó, cán bộ, công chức, viên chc và người lao động trong cơ quan nhà nước thực hiện: Tìm hiu và tuân th các điều khon hưng dn sdụng ca nhà cung cp dịch vụ mạng xã hội trước khi đăng ký, tham gia mạng xã hội; nên sử dụng họ, tên thật cá nhân, tên hiệu thật của tổ chức, cơ quan và đăng ký với nhà cung cp dịch vụ để xác thực n hiệu, địa ch trang mạng, đu mi liên lạc khi tham gia, sử dụng mạng xã hội; thực hiện biện pháp tự quản lý, bo mt tài khon mạng xã hội và nhanh chóng thông báo tới các cơ quan chức năng, nhà cung cp dịch vụ khi i khon tổ chức, cá nhân b mt quyền kiểm soát, bị gimạo, lợi dụng và sử dụng vào mục đích không lành mạnh, nh hưởng đến an ninh quốc gia và trt tự an toàn xã hội, nh hưng đến quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân; chia s những thông tin có nguồn chính thng, đáng tin cậy; có các hành vi, ng xử phù hợp với những giá trị đạo đức, văn hóa, truyền thống của dân tộc Việt Nam; không sử dụng từ ngữ gây thù hận, kích động bạo lực, phân biệt vùng min, gii tính, tôn giáo; không đăng tải những nội dung vi phạm pháp lut, các thông tin xúc phạm danh dự, nhân phm nh hưng đến quyn và lợi ích hợp pháp của các tổ chức, cá nhân khác; sdụng ngôn ngữ phn cảm, vi phm thuần phong mĩ tục; tung tin gi, tin sai sự thật; qung cáo, kinh doanh dịch vụ trái phép gây bức xúc trong dư luận xã hội, ảnh hưng đến trật tự an toàn xã hội; khuyến khích sdụng mạng xã hi đ tuyên truyền, qung bá về đất nước - con người, văn hóa tốt đẹp của Vit Nam, chia s thông tin tích cực, những tấm gương người tt, việc tt; vận động người thân trong gia đình, bạn bè, nhng người xung quanh tham gia giáo dục, bo vệ trẻ em, trẻ vị thành niên sử dụng mạng xã hội một cách an toàn, lành mạnh. Ngoài ra, cán bộ, công chức, viên chc và người lao động cần thực hiện nội quy ca cơ quan, tổ chức vviệc cung cp thông tin lên mạng xã hộithông báo tới cơ quan ch qun để kịp thời có hưng xử lý, trả lời, gii quyết khi có nhng ý kiến, thông tin trái chiều, thông tin vi phạm pháp luật có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ, quyn hạn, lĩnh vực quản lý của mình.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 17 tháng 6 năm 2021.

>>> Xem toàn văn Quyết định số 874/QĐ-BTTTT

 VNU Media - Ban Thanh tra và Pháp chế
   In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
   Xem tin bài theo thời gian :

HÌNH ẢNH

TRÊN WEBSITE KHÁC
THĂM DÒ DƯ LUẬN
Bạn sẽ thi vào trường đại học nào?
 • Trường ĐH Khoa học Tự nhiên
 • Trường ĐH Khoa học Xã hội
 • Trường ĐH Ngoại ngữ
 • Trường ĐH Công nghệ
 • Trường ĐH Kinh tế
 • Trường ĐH Giáo dục
 • Trường ĐH Việt Nhật
 • Trường ĐH Y Dược
 • Trường ĐH Luật
 • Trường Quản trị và Kinh doanh
 • Trường Quốc tế
 • Khoa Các Khoa học liên ngành
 • Viện Quốc tế Pháp ngữ