TIN TỨC & SỰ KIỆN
Cơ sở Hòa Lạc   Tin tức về Dự án 16:17:13 Ngày 27/06/2020 GMT+7
Báo cáo đánh giá tác động môi trường - xã hội (bản cuối cùng Vie - Eng)
Enviromental and social impact assessment (ESIA Final - English)

Đại học Quốc gia Việt Nam, Hà Nội (VNU-HN) được thành lập vào ngày 10 tháng 12 năm 1993. Sau 25 năm xây dựng và phát triển, ĐHQGHN đã đạt được những thành tựu quan trọng, khẳng định vị trí đại học hàng đầu tại Việt Nam, xếp hạng cao trong hệ thống giáo dục đại học thế giới. Sự thay đổi nhanh chóng của công nghệ đòi hỏi giáo dục phải cung cấp cho người học những kỹ năng mới, sáng tạo, thách thức và những yêu cầu mới mà phương pháp giáo dục truyền thống không thể có. phản ứng. Do đó, các trường phải cải tiến và đổi mới các chương trình đào tạo, công nghệ và phương pháp đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao để đáp ứng nhu cầu phát triển của xã hội và hội nhập với thế giới. Các cơ sở đào tạo phải có sự chuẩn bị tốt về tài nguyên giảng dạy, đặc biệt là đội ngũ giảng viên, chương trình đào tạo, xây dựng không gian học tập và thiết bị cho đào tạo và nghiên cứu, ... Trong bối cảnh này, Dự án Phát triển Đại học Quốc gia Việt Nam - Tiểu dự án Đại học Quốc gia Hà Nội được đề xuất sử dụng các khoản vay từ Ngân hàng Thế giới. Dự án triển khai một phần kế hoạch tổng thể xây dựng của ĐHQGHN tại Hòa Lạc. 

 

- Báo cáo đánh giá tác động môi trường - xã hội (bản cuối cùng - Tiếng Việt - Vietnamese)

 

Vietnam National University Hanoi (VNU-HN) was established on December 10, 1993. After 25 years of construction and development, VNU-HN has gained important achievements, affirming the leading university position in Vietnam, ranking high in the world higher education system. The rapid change of technology requires education to provide learners with new skills, creativity, challenges and new requirements that traditional education methods cannot. response. Therefore, schools must improve and innovate training programs, technologies and methods of training high-quality human resources to meet the development needs of society and integrate into the world. Training institutions must have good preparation of teaching resources, especially teaching staff, training programs, building learning spaces and equipment for training and research. ... In this context, the Vietnam National University Development Project - Vietnam National University Hanoi Subproject is proposed to use loans from the World Bank. The project implements a part of VNU construction master plan in Hoa Lac.

 

- Enviromental and social impact assessment (ESIA Final - English)

 

 VNU-VJU
   In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
   Xem tin bài theo thời gian :

HÌNH ẢNH

TRÊN WEBSITE KHÁC
THĂM DÒ DƯ LUẬN
Bạn sẽ thi vào trường đại học nào?
 • Trường ĐH Khoa học Tự nhiên
 • Trường ĐH Khoa học Xã hội
 • Trường ĐH Ngoại ngữ
 • Trường ĐH Công nghệ
 • Trường ĐH Kinh tế
 • Trường ĐH Giáo dục
 • Trường ĐH Việt Nhật
 • Trường ĐH Y Dược
 • Trường ĐH Luật
 • Trường Quản trị và Kinh doanh
 • Trường Quốc tế
 • Khoa Các Khoa học liên ngành
 • Viện Quốc tế Pháp ngữ