TIN TỨC & SỰ KIỆN
Phiên bản Tiếng Việt 00:00:00 Ngày 07/12/2018 GMT+7
Số liệu thống kê theo chức danh khoa học và trình độ đào tạo

 

 Cập nhật đến 12/2018
 

Stt

Tên đơn vị

Tổng số

Chia theo trình độ đào tạo

Chức danh

TSKH

Tiến sĩ

Thạc sĩ

Đại học

Khác

Giáo sư

PGS

1

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên

725

09

362

210

112

32

26

110

2

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

529

0

255

196

55

23

14

94

3

Trường Đại học Ngoại ngữ

783

0

140

421

192

30

03

19

4

Trường Đại học Công nghệ

247

0

111

70

62

04

03

32

5

Trường Đại học Kinh tế

226

0

91

84

36

15

01

26

6

Trường Đại học Giáo dục

179

0

65

62

48

04

05

17

7

Trường Đại học Việt Nhật

39

0

12

06

21

0

01

01

8

Khoa Luật

116

02

55

35

24

0

08

15

9

Khoa Quốc tế

124

01

24

59

28

12

0

07

10

Khoa Các khoa học liên ngành

21

04

02

08

03

04

0

03

11

Khoa Quản trị và Kinh doanh

46

0

18

15

05

08

01

05

12

Khoa Y Dược

86

0

22

42

18

04

03

13

13

Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh

49

0

01

24

14

10

0

0

14

Trung tâm Giáo dục Thể chất và Thể thao

35

0

04

22

07

02

0

0

15

Viện Công nghệ Thông tin

35

01

10

16

06

02

02

4

16

Viện Việt Nam học và Khoa học phát triển

31

0

11

13

07

0

03

02

17

Viện Vi sinh vật và Công nghệ Sinh học

43

0

12

14

17

0

0

01

18

Viện Trần Nhân Tông

14

0

07

04

03

0

0

01

19

Viện Tài nguyên và Môi trường

29

0

07

16

06

0

0

0

20

Viện Quốc tế Pháp ngữ  

20

0

06

11

03

0

0

0

21

Viện Đảm bảo chất lượng giáo dục

15

0

04

05

06

0

0

0

22

Trung tâm Hỗ trợ Sinh viên

83

0

0

17

33

33

0

0

23

Trung tâm Thông tin – Thư viện

123

0

02

26

84

11

0

0

24

Trung tâm Dự báo và Phát triển nguồn nhân lực

11

0

02

04

05

0

0

0

25

Trung tâm Chuyển giao tri thức và Hỗ trợ
khởi nghiệp

12

0

01

02

09

0

0

0

26

Trung tâm Phát triển ĐHQGHN tại Hòa Lạc

80

0

01

17

15

47

0

0

27

Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục

12

0

03

07

02

0

0

0

28

Trung tâm Khảo thí ĐHQGHN

17

0

01

09

04

03

0

01

29

Nhà Xuất bản

58

0

02

16

29

11

0

0

30

Ban Quản lý các dự án

26

0

03

11

12

0

0

01

31

Bệnh viện ĐHQGHN

160

0

04

30

71

55

0

01

32

Tạp chí Khoa học ĐHQGHN

08

0

01

06

01

0

0

0

33

Ban Quản lý dự án Trường Đại học Việt Nhật

03

0

0

02

01

0

0

0

34

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng ĐHQGHN tại Hòa Lạc

54

0

0

11

30

13

0

0

35

Cơ quan ĐHQGHN

172

0

29

71

48

24

05

13

 

Cộng

4.211

17

1,268

1,562

1,017

347

75

366


 
 
   In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
   Xem tin bài theo thời gian :
TRÊN WEBSITE KHÁC
THĂM DÒ DƯ LUẬN
Bạn sẽ thi vào trường đại học nào?
  • Khoa Quản trị Kinh doanh
  • Trường Đại học Khoa học Tự nhiên
  • Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn
  • Trường Đại học Ngoại ngữ
  • Trường Đại học Công nghệ
  • Trường Đại học Kinh tế
  • Trường Đại học Giáo dục
  • Khoa Luật
  • Khoa Quốc tế
  • Khoa Y Dược