TIN TỨC & SỰ KIỆN
Phiên bản Tiếng Việt 11:03:58 Ngày 03/03/2020 GMT+7
Thông báo học bổng Lawrence S.ting kỳ 2

Theo thông báo của Quỹ Hỗ trợ Cộng đồng Lawrence S.Ting về việc hoàn thiện hồ sơ xét nhận học bổng học kỳ 2 năm học 2019-2020 cho sinh viên, Đại học Quốc gia Hà Nội thông báo tới các đơn vị chương trình xét cấp học bổng Lawrence S.Ting học kỳ 2 năm học 2019-2020 như sau:

1. Đối tượng và tiêu chí:

- Sinh viên đã được nhận học bổng Lawrence S.Ting học kỳ 1 năm học 2019-2020 (theo danh sách);

- Có kết quả học tập học kỳ 1 năm học 2019-2020 đạt từ 2.8 trở lên;

- Có tham gia hoạt động hỗ trợ cộng đồng trong học kỳ 1 năm học 2019-2020.

2. Hồ sơ đăng ký:

- Bảng điểm học kỳ 1 năm học 2019-2020, có xác nhận của đơn vị đào tạo;

- Giấy xác nhận giam gia hoạt động hỗ trợ cộng đồng trong học kỳ 1 năm học 2019-2020;

Đại học Quốc gia Hà Nội đề nghị các đơn vị thông báo chương trình học bổng tới sinh viên, gửi danh sách (theo mẫu) và hồ sơ đề nghị xét nhận học bổng Lawrence S.Ting học kỳ 2 năm học 2019-2020 về Đại học Quốc gia Hà Nội (qua Ban Chính trị và Công tác Học sinh Sinh viên) đồng thời gửi bản mềm danh sách về địa chỉ email:oanhvt@vnu.edu.vn trước ngày 10/3/2020.</