danh sach
 Ký hiệu  Ngày ban hành  Trích yếu
3481/TB-ĐHQGHN 20/9/2023 Thông báo Chính sách thu hút nhà khoa học xuất sắc và Danh mục định hướng nghiên cứu ưu tiên của ĐHQGHN đến năm 2025
3286/QĐ-ĐHQGHN 6/9/2023 Công nhận Chủ tịch Hội đồng Trường ĐH Luật lâm thời
3288/QĐ-ĐHQGHN 6/9/2023 Điều động và bổ nhiệm ông Nguyễn Việt Khôi giữ chức vụ Phó Chủ nhiệm Khoa Các khoa học liên ngành
3289/QĐ-ĐHQGHN 6/9/2023 Điều động và bổ nhiệm ông Hoàng Trọng Nghĩa giữ chức vụ Phó Chủ nhiệm Khoa Các khoa học liên ngành
3290/QĐ-ĐHQGHN 6/9/2023 Công tác nhân sự lãnh đạo của Trường ĐH Luật
2905/QĐ-ĐHQGHN 9/8/2023 Quyết định số 2905/QĐ-ĐHQGHN, ngày 9 tháng 8 năm 2023 Hướng dẫn tạm thời thực hiện quy trình đầu tư dự án theo Phương thức đối tác Công - Tư tại ĐHQGHN
2822/QĐ-HĐ 3/8/2023 Thôi làm thành viên Hội đồng ĐHQGHN đối với ông Nguyễn Kim Sơn, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo
2823/QĐ-HĐ 3/8/2023 Thôi làm thành viên Hội đồng ĐHQGHN đối với ông Phạm Hồng Tung
2825/QĐ-HĐ 3/8/2023 Bổ nhiệm ông Chử Đức Trình, Hiệu trưởng Trường ĐH Công nghệ làm thành viên đương nhiên của Hội đồng ĐHQGHN
2824/QĐ-HĐ 3/8/2023 Ông Nguyễn Việt Hà thôi làm thành viên đương nhiên của Hội đồng ĐHQGHN do đã thôi chức vụ Hiệu trưởng Trường ĐH Công nghệ
2626/QĐ-ĐHQGHN 25/7/2023 Công tác nhân sự lãnh đạo của Trường ĐH Ngoại ngữ
2627/QĐ-ĐHQGHN 25/7/2023 Công nhận Hiệu trưởng Trường ĐH Ngoại ngữ
2628/QĐ-ĐHQGHN 25/7/2023 Công tác nhân sự của Hội đồng Trường ĐH Ngoại ngữ
2397/QĐ-ĐHQGHN 7/7/2023 GS.TS Phạm Hồng Tung thôi giữ chức vụ Viện trưởng Viện Việt Nam học và Khoa học phát triển
2398/QĐ-ĐHQGHN 7/7/2023 Cử ông Phạm Đức Anh phụ trách Viện Việt Nam học và Khoa học phát triển
2358/QĐ-ĐHQGHN 4/7/2023 Công nhận Chủ tịch Hội đồng Trường ĐH Ngoại ngữ nhiệm kỳ 2022-2027
2319/QĐ-ĐHQGHN 3/7/2023 Về việc ban hành Quy chế tuyển sinh đại học vừa làm vừa học tại ĐHQGHN
2240/QĐ-ĐHQGHN 27/6/2023 Về việc Quy định một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng ĐHQGHN
2147/QĐ-ĐHQGHN 20/6/2023 Về việc công nhận Hội đồng Trường Đại học Khoa học Tự nhiên nhiệm kỳ 2023-2028
1328/QĐ-ĐHQGHN 18/4/2023 Ban hành Quy chế tuyển sinh đại học chính quy tại Đại học Quốc gia Hà Nội