TIN TỨC & SỰ KIỆN
Tin tức   Tin tức chung 00:00:00 Ngày 11/09/2015 GMT+7
TS. Lê Hoàng Sơn: Khoa học không phụ những người có hoài bão và đam mê
Năm 2015, TS. Lê Hoàng Sơn là một trong những đại diện của Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN), vinh dự được tham gia buổi gặp mặt của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng với đội ngũ nhà khoa học trẻ cả nước nhân dịp kỷ niệm 70 năm Quốc khánh mùng 2/9.

Vi 31 tui đi, 7 năm thâm niên công tác ti Trung tâm tính toán hiu năng cao, Trưng ĐH Khoa hc T nhiên, ĐHQGHN, Lê Hoàng Sơn đã có 43 công b, trong đó có 15 bài báo trên các tp chí ISI thuc nhóm Q1 trong bng xếp hng SCIMago - mt bng xếp hng v công b khoa hc uy tín nht trên thế gii. Anh đng thi là tác gi ca hai cun giáo trình v lp trình ng dng mobile và lp trình ng dng WebGIS.

Các giáo trình là thành qu ca quá trình đúc kết các kinh nghim thc tin mà Lê Hoàng Sơn và cng s đã dày công nghiên cu trong quá trình thc hin các đ tài, d án liên quan đến các ng dng di đng và khoa hc trái đt. Các cun giáo trình này là “b cm nang thc hành” - như anh đã chia s, góp phn h tr sinh viên và cng đng IT có th tiếp cn và làm ch nhanh chóng các công ngh mi hin nay. Cun sách góp phn làm gia tăng ngun ni lc tri thc ca đt nưc trong quá trình phát trin kinh tế hin nay.

Các học viên và thành viên trung tâm nghiên cứu (03/2015)

Bên cnh đó, Lê Hoàng Sơn đã ch trì và cùng tham gia thc hin hơn 20 đ tài nghiên cu khoa hc quc tế, quc gia, NAFOSTED, cp ĐHQGHN và cp trưng. Các đ tài này phn ln bt ngun t các bài toán thc tin do nhu cu ca xã hi. TS. Lê Hoàng Sơn đã kết hp các chuyên gia trong các lĩnh vc khác nhau t khoa hc trái đt, y tế, môi trưng, kinh tế,.. trong cùng nhóm nghiên cu đ thc hin các nhim v đt ra nhm to ra sn phm có ý nghĩa cho cng đng, xã hi. Kh năng tp hp, kết ni nhng nhà khoa hc có cùng đam mê nghiên cu, phát trin các lý thuyết v trí tu tính toán trên nn tng công ngh mà Hoàng Sơn theo đui, đã giúp anh có th hoàn thành các sn phm có ý nghĩa c v ng dng và công b khoa hc.

“Luôn không ngng hc hi và trau di chuyên môn” là tâm nim ca Sơn và nhiu bn tr khác, và cũng như là li khng đnh ca thế h các nhà khoa hc tr ca ĐHQGHN đang hưng ti.

Khác vi nhiu nhà khoa hc tr thế h 8x, lí lch khoa hc ca Lê Hoàng Sơn ch có mt đa ch đào to duy nht, xuyên sut t bc đi hc đến bc tiến sĩ, đó là: Khoa Toán - Cơ - Tin, Trưng ĐH Khoa hc T nhiên, ĐHQGHN. TS. Lê Hoàng Sơn là mt minh chng sng đng cho triết lí “đào to quc ni - công b quc tế”.

Sinh trưng trong mt gia đình viên chc có b là bác sĩ, m là ging viên đi hc, ngay t nh, Lê Hoàng Sơn đã đưc ngm dn thói quen làm vic nghiêm túc, cn trng, khoa hc ca đng sinh thành. B m luôn to điu kin, khuyến khích đ cu con trai c trong gia đình tp trung theo đui gic mơ khoa hc.

Ba năm hc ph thông, Hoàng Sơn là hc sinh ca khi THPT chuyên Hóa hc dưi s dìu dt ca PGS. Lê Kim Long và PGS. Phm Văn Nhiêu. Ri 7 năm sau đó, Sơn tiêp tc gn bó vi mái trưng ĐHKHTN giàu truyn thng khoa hc. Nhiu ngưi thy là tm gương khoa hc đ Sơn phn đu, noi theo. Không ít thy cô đã to đng lc, khích l Sơn cng hiến. Sơn nh mãi v GS. Phm K Anh - ngưi đã ni nhp đưa Sơn v công tác ti Trung tâm tính toán hiu năng cao. S say sưa trong nghiên cu khoa hc ca GS. Phm K Anh đã hi thúc Hoàng Sơn có nhng lao đng nghiêm túc và trách nhim vi công vic nghiên cu ca mình.

Lê Hoàng Sơn cho hay, cùng vi s mit mài ca GS. K Anh, s nghiêm khc ca PGS. Nguyn Hu Đin cũng đã có nh hưng nhiu đến thái đ nghiên cu khoa hc ca anh. Và còn nhiu ngưi thy, cô na cũng là tm gương c v nghiên cu khoa hc và ging dy như: PGS. Bùi Công Cưng (Vin Toán hc), c PGS. Hoàng Chí Thành, PGS. Nguyn Hu Ng. GS. Đng Huy Run (Khoa Toán, Trưng ĐHKHTN), PGS. Phm Văn C (Trưng ĐHKHTN), TS. Nguyn Th Hng Minh (Khoa SĐH, ĐHQGHN), PGS. Hoàng Xuân Hun (Trưng ĐH Công ngh), PGS. Nguyn Xuân Hoài (Trưng ĐH Hà Ni), PGS. Hunh Th Thanh Bình (Trưng ĐHBKHN), TS. Võ By (Trưng ĐH Tôn Đc Thng) và PGS. Ngô Thành Long (Hc vin K thut Quân s).

Tiến sĩ tr Lê Hoàng Sơn chia s, khi tham gia chương trình đào to tiến sĩ chuyên ngành Đm bo toán hc cho máy tính và các h thng tính toán, dưi s ng dn ca PGS. Nguyn Đình Hóa, Vin Công ngh thông tin, ĐHQGHN và GS. Pier Luca Lanzi, ging viên ĐH Politecnico di Milano, Italy mang đến cho Sơn mt bưc ngot đáng nh trong cuc sng khoa hc ca anh. Hai ngưi thy đã khuyến khích Sơn khám phá cái mi, truyn cho Sơn ngn la say mê khám phá cái mi, không chu lùi bưc trưc th thách.

GS. Pier Luca Lanzi là ngưi ni nhp đưa Hoàng Sơn thc hin các đ tài nghiên cu khoa hc theo đơn đt hàng ca các công ty và ĐH ca Italy. Đến nay, Hoàng Sơn đã thc hin nhiu nghiên cu theo đơn đt hàng ca công ty Pasec ca Italy. Đó là các đ tài: H thng 3D GIS trong thiết kế h tng mng vin thông (COMGIS), Xây dng ng dng Iphone trên Android, Xây dng Web Portal v các loi rưu bng công ngh Amazon (Wine Terminal), Bo tàng trc tuyến (XPOMarket), Xây dng ng dng hiến máu trên Android, Xây dng ng dng qun lí đa chính trên Iphone, v.v. Các đ tài này mang tính ng dng cao và đưc các công ty phát trin công ngh s dng c ngoài.

H thng COMGIS đã đưc ng dng ti tnh Bolzano-Bolzen ca Italy trong vic xác đnh các trm thu phát vin thông. Phn mm Wine Terminal đã đưc s dng trong các l hi th đ ung ti M và mt sc Châu Âu. Phn mm XPOMarket ng dng ti các bo tàng ti New York (M) cho phép khách tham quan o và đt mua các bc tranh, v.v. Các ng dng này là minh chng rõ rt nht trong vic kết ni các lý thuyết đã nghiên cu ca TS. Lê Hoàng Sơn vi ng dng thc tin, to ra các sn phm hu ích cho xã hi.

Gii đáp băn khoăn ca tôi v vic mt ngưi là sn phm đào to ca các chương trình ni đa làm thế nào đ cp nht và nghiên cu ng dng thành công các đ tài v công ngh cao, TS. Lê Hoàng Sơn chia s: vì quan tâm đến các đ tài liên quan đến công ngh cao nên bn thân Sơn đưc chính các nn tng công ngh cao h tr rt nhiu.

Khi nghiên cu v các đ tài liên quan đến công ngh thông tin, Sơn không b gii hn bi điu kin đa lí, đa hình và thi gian. Nghiên cu v công ngh s b tr cho nghiên cu cơ bn, và ngưc li tư duy nghiên cu cơ bn s giúp ích rt nhiu trong nghiên cu công ngh. Đây là hai mt không th tách ri trong quá trình to ra sn phm tt.

Trong ngành công ngh thông tin, các tri thc có th d dàng đưc tìm thy qua mng và sách báo. Đó là sc mnh ca thế gii phng mà ch lĩnh vc công ngh cao mi có.

Còn na, biết rng ngôn ng lp trình mang đến cho nhng nhà nghiên cu v công ngh thông tin nhng hiu biết chung, song ch ngôn ng y là không đ. Hoàng Sơn cho rng, bên cnh chuyên môn thì tiếng Anh là phương tin cn thiết đ các nhà khoa hc tham gia sâu rng vào quá trình hi nhp quc tế.

Mt nhà khoa hc khi đã có chuyên môn thì cn có ngoi ng thì mi hi nhp khoa hc đưc. Tiếng Anh s giúp các nhà khoa hc cp nht các xu hưng và có đưc nhng thông tin v các công b mi cùng hưng nghiên cu vi mình. Mi ngưi s có mt phương pháp hc ngoi ng cho riêng mình. Đi vi cá nhân Sơn thì bên cnh các chương trình ngoi ng trên lp, Sơn còn tham gia các khóa hc các trung tâm, luyn nghe nói thông qua giao tiếp vi ngưi nưc ngoài.

Các nghiên cu theo đơn đt hàng ca các đi tác nưc ngoài đã đng thi gi m cho Sơn thc hin nhng nghiên cu mi. Hoàng Sơn là còn là ngưi ch trì hoc tham gia nhiu đ tài cp quc gia, NAFOSTED, cp ĐHQGHN và cp trưng.

 TS. Lê Hoàng Sơn cùng GS. Hamido Fujita – Tổng biên tạp chí Knowledge-Based Systems tại hội nghị quốc tế KSE 2014

Vi công trình "Enhancing Clustering Quality of Geo-Demographic Analysis Using Context Fuzzy Clustering Type-2 and Particle Swarm Optimization", năm 2014, TS. Lê Hoàng Sơn vinh d đưc Giám đc ĐHQGHN trao tng Gii thưng nhà khoa hc tr xut sc.

Hin nay anh cũng là thành viên Hip hi y tế đin t quc tế (Ecareasia), Hip hi quc tế v khoa hc máy tính và công ngh thông tin (ICASIT), và là Phó Tng biên tp tp chí quc tế v công ngh thông tin - International Journal of Engineering and Technology.

Bên cnh nhng thy cô ging dy trc tiếp, TS. Lê Hoàng Sơn cho rng, môi trưng khoa hc ca Trưng ĐHKHTN, ĐHQGHN có nh hưng rt nhiu đến hot đng nghiên cu ca anh. Mái trưng này đã nuôi dưng hoài bão ca nhiu nhà khoa hc ni tiếng trong nưc và thế gii như GS. Ngô Bo Châu, GS. Đàm Thanh Sơn, GS. Nguyn Hu Vit Hưng, GS.TSKH Nguyn Duy Tiến, v.v. Đưc hc tp và làm vic ti đây là vinh d ln lao đi vi Sơn.

Anh cũng cho rng, lch s giàu truyn thng khoa hc ca ngôi trưng hơn trăm năm tui đã hi thúc thế h các nhà khoa hc tr như anh và các đng nghip cn có nhng nghiên cu đ th hin trách nhim khoa hc, ni tiếp nhng thành công mà nhiu thế h các nhà khoa hc đã gây dng.

Lê Hoàng Sơn hào hng cho biết, trong 2 năm gn đây, Câu lc b nhà khoa hc ĐHQGHN do Giám đc ĐHQGHN Phùng Xuân Nh và GS. Ngô Bo Châu là đng Ch tch, có nhiu hot đng thiết thc, khích l nhng nhà khoa hc tr tăng cưng công b quc tế. Lãnh đo Trưng ĐHKHTN cũng luôn to điu kin cho các nhà khoa hc cùng hưng nghiên cu có điu kin cùng tham gia nhiu đ tài nghiên cu.

TS. Lê Hoàng Sơn đã vinh d đưc nhn nhiu hc bng trong nưc và quc tế: hc bng Toshiba, hc bng Bill Gates,... Đây là các ngun hc bng cho hc viên và nhà khoa hc xut sc có ý nghĩa c v vt cht và tinh thn. Ngun hc bng đã giúp Sơn sm thêm thiết b thc hin các nghiên cu và mua sách tham kho.

Băn khoăn hi các công b quc tế mang đến cht lưng sng như thế nào cho nhà khoa hc tr thì Sơn tr li rng, khoa hc không ph nhng ngưi có hoài bão và dám sng cùng nhng đam mê nghiên cu.

Nhng nghiên cu đưc thc hin theo đơn đt hàng hoc đưc ng dng s đem đến nhng ngun thu cho nhng nhà khoa hc nếu ta đi đến tn cùng ca đam mê. Và chính nhng sn phm đó là minh chng rõ rt nht ca ni lc khoa hc ca nưc nhà.

Hoàng Sơn chia s, Anh và v - cũng là ging viên đi hc, tiếp tc tin tưng và s còn cng hiến thêm na cho s nghip nghiên cu khoa hc.

S còn tiếp nhng đam mê khoa hc...

TS. Lê Hoàng Sơn

- 2004-2005: Gương mặt trẻ tiêu biểu Sinh viên Trường Đại học khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN

- Tháng 04/2006: Học bổng Nhân tài Đất Việt

- Tháng 05/2006: Nhận học bổng Bill Gates của tập đoàn Microsoft

- Tháng 09/2010: Nhận học bổng Toshiba cho nghiên cứu sinh và học viên cao học

- Tháng 12/2011: Gương mặt trẻ tiêu biểu cấp ĐHQGHN

- Tháng 12/2012: Chiến sĩ thi đua cấp ĐHQGHN

- Tháng 04/2013: Giấy khen của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN về thành tích hướng dẫn sinh viên nghiên cứu khoa học đạt giải năm 2013 (1168-QĐ-KHCN)

- Tháng 10/2013: Giấy khen của Trung ương Đoàn về danh hiệu Đảng viên trẻ Thủ đô xuất sắc tiêu biểu năm 2013 (534-QĐ/TWĐTN, ngày: 26/9/2013)

- Tháng 12/2014: Giải thưởng Công trình Khoa học & Công nghệ của nhà khoa học trẻ ĐHQGHN (quyết định số 4675/QĐ-ĐHQGHN ngày 11/12/2014 của Giám đốc ĐHQGHN)

 

 

>>> Các tin bài liên quan:

- Báo điện tử Dân trí: TS. Lê Hoàng Sơn: Khoa học không phụ người say mê nghiên cứu

Chia sẻ của nhà khoa học trẻ đam mê nghiên cứu lịch sử văn học Việt Nam 

 

 Đỗ Ngọc Diệp - VNU Media
   In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
   Xem tin bài theo thời gian :
TRÊN WEBSITE KHÁC
THĂM DÒ DƯ LUẬN
Bạn sẽ thi vào trường đại học nào?
  • Khoa Quản trị Kinh doanh
  • Trường Đại học Khoa học Tự nhiên
  • Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn
  • Trường Đại học Ngoại ngữ
  • Trường Đại học Công nghệ
  • Trường Đại học Kinh tế
  • Trường Đại học Giáo dục
  • Khoa Luật
  • Khoa Quốc tế
  • Khoa Y Dược