TIN TỨC & SỰ KIỆN
Tin tức   Thông báo 08:35:39 Ngày 20/03/2020 GMT+7
Thông tin LATS của NCS Nguyễn Văn Mích
Tên đề tài luận án: Hình thức pháp lý của Văn phòng công chứng theo pháp luật Việt Nam

1. Họ và tên nghiên cứu sinh:   Nguyễn Văn Mích   

2. Giới tính: Nam

3. Ngày sinh:  26/12/1977                   

4. Nơi sinh: Hưng Yên

5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh số: 3035/QĐ-ĐHQGHN, ngày 29 tháng 8 năm 2014 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội.

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo:

Quyết định số: 122/QĐ-ĐHQGHN ngày 09/01/2018 và 107QĐ-ĐHQGHN, ngày 14/01/2019 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội về việc cho phép nghiên cứu sinh kéo dài thời gian học tập.

8. Chuyên ngành: Luật Kinh tế       9. Mã số: 9380101.05

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học:     PGS. TS Doãn Hồng Nhung

11. Tóm tắt các kết quả mới của luận án:

Về tổng quát: Luận án là công trình khoa học đầu tiên ở Việt Nam nghiên cứu chuyên sâu, toàn diện và có hệ thống những vấn đề cơ bản về  hình thức pháp lý của doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực công chứng ở Việt Nam dưới tên gọi VPCC; xuất phát từ bản chất, đặc điểm của hoạt động công chứng, chức năng của VPCC để luận giải hình thức pháp lý phù hợp áp dụng đối với VPCC; phân tích và đánh giá thực trạng các quy định liên quan tới hình thức pháp lý của VPCC, từ đó kiến nghị định hướng và giải pháp hoàn thiện pháp luật về hình thức tổ chức PVCC ở Việt Nam.

Về chi tiết: Luận án có một số điểm mới nổi bật sau:

Một là, Luận án góp phần làm sáng tỏ một số vấn đề lý luận về công chứng, đề xuất sửa đổi khái niệm công chứng theo tinh thần của Luật Công chứng năm 2014. Đặc biệt luận án đã chỉ rõ sự cần thiết phải phân định chức năng hành nghề và chức năng hỗ trợ hành nghề. Đây là luận cứ khoa học quan trọng cho việc hoàn thiện pháp luật về hình thức pháp lý của Văn phòng công chứng.

Hai là, Luận án đã làm rõ thực trạng quy định về hình thức pháp lý của VPCC thông qua việc phân tích, bình luận các quy định hiện hành liên quan tới việc thành lập, hợp nhất, sáp nhập, chấm dứt hoạt động và chuyển nhượng VPCC.

Ba là, Luận án nêu rõ sự cần thiết và các định hướng hoàn thiện pháp luật về hình thức pháp lý của VPCC ở Việt Nam.

Bốn là, Luận án đề xuất các giải pháp hoàn thiện pháp luật về hình thức pháp lý của VPCC ở Việt Nam.

12. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn (nếu có):

Các kết quả nghiên cứu của luận án có thể trở thành tài liệu tham khảo có giá trị trong quá trình nghiên cứu, sửa đổi một số bất cập của Luật Công chứng năm 2014 trong thời gian tới; đồng thời có thể trở thành tài liệu tham khảo trong nghiên cứu, giảng dạy pháp luật về công chứng ở Việt Nam.

13. Những hướng nghiên cứu tiếp theo (nếu có):

Nghiên cứu hoàn thiện pháp luật về các loại hình doanh nghiệp ở Việt Nam; Nghiên cứu xây dựng qũy bồi thường thiệt hại trong hoạt động công chứng.

14. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận án:

Nguyễn Văn Mích (2016), “Bàn về tên gọi của Văn phòng công chứng”, Tạp chí Nghề Luật (5), tr. 58-60.

Nguyễn Văn Mích (2018), “Hình thức tổ chức của Vãn phòng công chứng theo pháp luật Việt Nam”, Tạp chí Nghề Luật (5), tr. 76-80.

Nguyễn Văn Mích (2018), “Những bất cập của pháp luật Việt Nam về chuyển nhượng Văn phòng công chứng”, Tạp chí Nghề Luật (6), tr. 31-34,39.

Doãn Hồng Nhung, Nguyễn Văn Mích (2018), “Cơ chế bồi thường thiệt hại trong hoạt động công chứng theo Luật Công chứng năm 2014”, Tạp chí Dân chủ và Pháp luật (8/(317)), tr. 8-13.

Nguyễn Văn Mích (2019), “Văn phòng công chứng chấm dứt hoạt động - Hậu quả và trách nhiệm pháp lý”, Tạp chí Dân chủ và pháp luật (3/(324)),  tr. 30-35.

Nguyễn Văn Mích (2019), “Sự bất cập từ quy định Văn phòng công chứng chỉ được phép hoạt động theo loại hình công ty hợp danh”, Tạp chí Nghề Luật (5), tr. 32-36.

Nguyễn Văn Mích (2019), “Hoàn thiện chế định pháp lý về hình thức tổ chức văn phòng công chứng theo Luật Công chứng năm 2014 nhằm thúc đẩy xã hội hóa triệt để hoạt động công chứng”, Đề tài khoa học cấp cơ sở năm 2019, Trường Đại học Đại Nam, Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Nguyễn Văn Mích, Doãn Hồng Nhung (2020), “Bàn về cơ chế bảo đảm tính xác thực, tính hợp pháp trong hoạt động công chứng”, Tạp chí Dân chủ và Pháp luật (Ấn phẩm đặc biệt dành cho Hiệp hội công chứng viên Việt Nam), tr. 129-141.

 VNU - Khoa Luật
   In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
   Xem tin bài theo thời gian :

HÌNH ẢNH

TRÊN WEBSITE KHÁC
THĂM DÒ DƯ LUẬN
Bạn sẽ thi vào trường đại học nào?
 • Trường ĐH Khoa học Tự nhiên
 • Trường ĐH Khoa học Xã hội
 • Trường ĐH Ngoại ngữ
 • Trường ĐH Công nghệ
 • Trường ĐH Kinh tế
 • Trường ĐH Giáo dục
 • Trường ĐH Việt Nhật
 • Trường ĐH Y Dược
 • Trường ĐH Luật
 • Trường Quản trị và Kinh doanh
 • Trường Quốc tế
 • Khoa Các Khoa học liên ngành
 • Viện Quốc tế Pháp ngữ