TIN TỨC & SỰ KIỆN
Tin tức   Thông báo   Sau đại học 15:59:02 Ngày 19/08/2021 GMT+7
Thông tin LATS của NCS Khuất Thị Thúy Hà
Tên đề tài: Tổng hợp và nghiên cứu cấu tạo của phức chất kim loại chuyển tiếp với một số phối tử thiosemicacbazon có chứa hiđrocacbon đa vòng thơm

1. Họ và tên: Khuất Thị Thúy Hà                                     2.Giới tính: Nữ

3. Ngày sinh: 29/05/1976                                                4. Nơi sinh: Hà Nội

5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh: Số 2875/QĐ-ĐHKHTN ngày 07/8/2015 của Hiệu trưởng trường Đại học Khoa học Tự nhiên.

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Quyết định gia hạn số 5031/QĐ-ĐHKHTN ngày 29/12/2017 và số 4730/QĐ-ĐHKHTN ngày 28/12/2018 của Hiệu trưởng trường Đại học Khoa học Tự nhiên.

7. Tên đề tài luận án: Tổng hợp và nghiên cứu cấu tạo của phức chất kim loại chuyển tiếp với một số phối tử thiosemicacbazon có chứa hiđrocacbon đa vòng thơm.

8. Chuyên ngành:  Hóa Vô cơ                                        9. Mã số: 9440112.01

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Nguyễn Minh Hải, GS.TS. Triệu Thị Nguyệt

11. Tóm tắt các kết quả mới của luận án:

- Tổng hợp thành công 9 phối tử thiosemicacbazon chứa nhân phát quang antraxen và pyren cùng với 28 phức chất Ni(II), Cu(I), Cu(II), Zn(II), Pd(II) của chúng.

- Đã nghiên cứu các phối tử và phức chất bằng phương pháp phổ IR, ESI-MS, và 1H-NMR. Nhiều chất (5 phối tử, 22 phức chất) đã được khẳng định cấu trúc bằng phương pháp nhiễu xạ tia X đơn tinh thể.

- Đã lý giải sự tạo thành các dạng phối trí khác nhau, ảnh hưởng của hiệu ứng không gian đến sự hình thành sản phẩm.

- Đã nghiên cứu các đặc tính quang của phức chất qua phương pháp phổ hấp thụ điện tử và phổ phát xạ huỳnh quang.

- Đã sử dụng phương pháp tính toán lí thuyết để bổ trợ các phân tích trong luận án.

12. Khả năng ứng dụng thực tiễn: Các phức chất Ni(II), Pd(II) của phối tử thiosemicacbazon chứa antraxen và pyren có khả năng phát quang tốt. Do vậy, chúng có thể ứng dụng trong nhận biết các anion, hợp chất nitro thơm dễ nổ qua cơ chế tắt huỳnh quang. Ngoài ra, các phức chất chứa antraxen và pyren với hệ liên hợp mở rộng có thể tương tác với ADN qua tương tác π-π.

13. Các hướng nghiên cứu tiếp theo:

- Nghiên cứu tương tác của các phức chất với ADN;

- Nhận biết huỳnh quang các anion, hợp chất nitro thơm dễ nổ.

14. Các công trình công bố liên quan đến luận án:

Công bố trên tạp chí quốc tế

[1]. Minh-Hai Nguyen, Thi-Thuy-Ha Khuat, Hung-Huy Nguyen, Thi-Hien Dinh. Ni(II), Pd(II) Complexes with Pyrene-based Thiosemicarbazones: Syntheses, Molecular Structures and Excimeric Emissions. Zeitschrift für Anorganische und Allgemeine Chemie 2019 645(2), 113

[2]. Minh-Hai Nguyen, Thi-Thuy-Ha Khuat, Hung-Huy Nguyen, Quan-Manh Phung, Thi-Hien Dinh, Emissive Pd(II) thiosemicarbazones bearing anthracene: New complexes with unusual coordination mode. Inorganic Chemistry Communications 2019 102, 120-125.

[3]. Minh-Hai Nguyen, Thi-Thuy-Ha Khuat, Danh-Quang Do, Hung-Huy Nguyen; Thi-Hien Dinh, Anthracene-based Ni(II) Thiosemicarbazones with Novel Intramolecular p–p Stackings. Inorganic Chemistry Communications 2020 118, 107994.

Công bố trên tạp chí quốc gia

[1]. Nguyễn Minh Hải, Khuất Thị Thuý Hà. “Tổng hợp và nghiên cứu cấu trúc của phức chất Cu(II) với phối tử hexametilenthiosemicacbazon chứa hợp phần pyren”, Tạp chí Phân tích Hóa, Lý và Sinh học, 2016, 21, (4), Tr.41- 46.

[2]. Nguyễn Minh Hải, Khuất Thị Thuý Hà, Nguyễn Hùng Huy. “Tổng hợp và nghiên cứu cấu trúc của phức chất Zn(II) với phối tử hexametilenthiosemicacbazon chứa hợp phần antraxen”, Tạp chí khoa học và công nghệ -ĐHQGHN Tập 32, số 4 (2016), tr. 99-104.

[3]. Nguyễn Minh Hải, Khuất Thị Thuý Hà. “Tổng hợp và nghiên cứu cấu trúc của phức chất Ni(II) với phối tử 4-ethylthiosemicacbazon chứa hợp phần pyren”, Tạp chí Hóa học, 2017, 55(5E1,2) 184-187.

[4]. Nguyễn Minh Hải, Khuất Thị Thuý Hà. “Tổng hợp và nghiên cứu cấu trúc của phức chất Pd(II) với phối tử 4-etylthiosemicacbazon chứa hợp phần pyren”, Tạp chí Phân tích Hóa, Lý và Sinh học, 2017, 22, (4), Tr.134-139.

[5]. Nguyễn Minh Hải, Khuất Thị Thúy Hà. “Tổng hợp và nghiên cứu cấu trúc của phức chất Cu(I) với phối tử 4-etylthiosemicacbazon chứa hợp phần antraxen”, Tạp chí Phân tích Hóa, Lý và Sinh học, 2018, 23, (1), Tr.114- 120.

[6]. Nguyễn Minh Hải, Nguyễn Thị Mai Hạnh, Khuất Thị Thuý Hà, “Tổng hợp và nghiên cứu cấu trúc của phức chất Cu(I) với phối tử 4-metylthiosemicacbazon chứa hợp phần antraxen”, Tạp chí Phân tích Hóa, Lý và Sinh học, 2018, 23, (3), Tr.136-143.

[7]. Nguyễn Minh Hải, Khuất Thị Thuý Hà, “Tổng hợp và nghiên cứu cấu trúc của phức chất Cu(II) với phối tử 4-tetrametilen và 4- hexametilenthiosemicacbazon chứa hợp phần antraxen”, Tạp chí Phân tích Hóa, Lý và Sinh học, 2018, 23, (3), Tr.144-151.

[8]. Nguyễn Minh Hải, Khuất Thị Thuý Hà, “Tổng hợp và nghiên cứu cấu trúc của phức chất Ni(II) với phối tử 4-etylthiosemicacbazon và 4- phenylthiosemicacbazon chứa hợp phần antraxen”, Tạp chí Phân tích Hóa, Lý và Sinh học, 2018, 23, (3), Tr.129-135.

 Bích Vân - VNU - HUS
   In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
   Xem tin bài theo thời gian :

HÌNH ẢNH

TRÊN WEBSITE KHÁC
THĂM DÒ DƯ LUẬN
Bạn sẽ thi vào trường đại học nào?
 • Trường ĐH Khoa học Tự nhiên
 • Trường ĐH Khoa học Xã hội
 • Trường ĐH Ngoại ngữ
 • Trường ĐH Công nghệ
 • Trường ĐH Kinh tế
 • Trường ĐH Giáo dục
 • Trường ĐH Việt Nhật
 • Trường ĐH Y Dược
 • Trường ĐH Luật
 • Trường Quản trị và Kinh doanh
 • Trường Quốc tế
 • Khoa Các Khoa học liên ngành
 • Viện Quốc tế Pháp ngữ