TIN TỨC & SỰ KIỆN
Tin tức   Tin tức chung 19:04:34 Ngày 13/01/2022 GMT+7
Hội đồng ĐHQGHN thông qua nhiệm vụ trọng tâm và chỉ tiêu kế hoạch năm 2022
Ngày 13/1/2022, Hội đồng ĐHQGHN nhiệm kì 2018 - 2023 đã tiến hành phiên họp thường kì thứ VII, với sự chủ trì của Chủ tịch Hội đồng Nguyễn Kim Sơn, Bộ trưởng Bộ Giáo dục &Đào tạo, nguyên Giám đốc ĐHQGHN.

Giám đốc ĐHQGHN Lê Quân, thành viên Hội đồng đã nhấn mạnh những nhiệm vụ quan trọng của ĐHQGHN thực hiện trong năm tới.

Hội đồng đã nghe, thảo luận và thông qua một số chủ trương cũng như nội dung hoạt động quan trọng của ĐHQGHN trong thời gian tới: Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch nhiệm vụ 2021 và kế hoạch nhiệm vụ năm 2022; Đề án điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ và tên gọi của Trung tâm Thông tin - Thư viện; Kiện toàn công tác nhân sự Hội đồng.

Về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2021 các thành viên Hội đồng tán thành với nội dung đề cập trong báo cáo. Năm 2021, ĐHQGHN tiếp tục kiện toàn tổ chức và điều chỉnh, cập nhật văn bản quản lý theo Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật giáo dục đại học, Nghị định và quy chế hoạt động mới về Đại học Quốc gia; Xây dựng cơ sở dữ liệu tích hợp các lĩnh vực công tác phục vụ quản trị đại học, cải cách hành chính, nghiên cứu khoa học và đào tạo. Hiện đại hóa hạ tầng công nghệ thông tin trong ĐHQGHN; Tiếp tục đổi mới công tác đào tạo theo hướng cá thể hóa; triển khai đề án tuyển sinh mới cho năm 2021 và lộ trình các năm tiếp theo; Tiếp tục triển khai có hiệu quả các chương trình KHCN lớn; đổi mới cơ chế quản lý, phương thức tổ chức thực hiện các hoạt động khoa học và công nghệ; phát triển dự án KHCN lớn để chuyển giao; Hoàn thành các thủ tục chuẩn bị đầu tư cho Dự án vay vốn Ngân hàng Thế giới, Dự án đầu tư xây dựng Trường Đại học Việt Nhật, …

Triển khai nhiệm vụ năm 2022, ĐHQGHN đang dần hoàn thiện công tác tổ chức bộ máy và thực hiện phân cấp, phân quyền, tăng cường tự chủ theo tinh thần Nghị định, Quy chế tổ chức và hoạt động mới về ĐHQG và phù hợp với Luật giáo dục đại học, các Nghị định của Chính phủ về tự chủ đại học. Đổi mới cấu trúc, nội dung chương trình đào tạo; phát triển đào tạo liên ngành, đào tạo khối kỹ thuật công nghệ nhằm đáp ứng nhu cầu của thị trường lao động trong và ngoài nước; mở rộng quy mô và nâng cao chất lượng đào tạo tài năng và đào tạo tiến sĩ theo chuẩn mực quốc tế. Triển khai thủ tục hành chính một cửa, một hồ sơ trong hỗ trợ sinh viên. Hoàn thiện cơ chế quản lý, đổi mới phương thức hoạt động khoa học và công nghệ gắn kết với hoạt động hợp tác phát triển thông qua xây dựng, triển khai các chương trình, dự án lớn và chuyển giao khoa học và công nghệ. Phát triển tiềm lực khoa học và công nghệ, trong đó ưu tiên đầu tư các chính sách phát triển đội ngũ cán bộ khoa học trình độ cao, tài năng; nhóm nghiên cứu mạnh. Thúc đẩy chuyển đổi số, trong đó tập trung triển khai đào tạo trực tuyến; hoàn thiện mô hình, phương thức, phương pháp đào tạo trực tuyến gắn với đảm bảo chất lượng; số hóa học liệu, dữ liệu cán bộ, sinh viên; tăng cường thực hiện thủ tục hành chính trực tuyến. Tiếp tục đẩy mạnh xây dựng khu đô thị đại học tại Hòa Lạc, trong đó hình thành khu trung tâm; triển khai tốt các dự án theo kế hoạch; đưa vào sử dụng các hạng mục công trình đã hoàn thành; bước đầu hình thành không gian lõi của dự án đảm bảo cảnh quan xanh, sạch, đẹp.

Tại phiên họp, các đại biểu cho ý kiến về từng nội dung được trình bày tại phiên họp và thống nhất cao với kế hoạch nhiệm vụ năm 2022.

Chủ tịch Hội đồng Nguyễn Kim Sơn ghi nhận và đánh giá cao những thành tích đạt được của ĐHQGHN trong năm 2021 vừa qua.

Trong năm 2022, Chủ tịch Hội đồng Nguyễn Kim Sơn nhấn mạnh đến 5 nhiệm vụ trọng tâm theo kế hoạch mà hội đồng ĐHQGHN đã thống nhất, tiếp tục đổi mới về phương diện thể chế, cấu trúc nội hàm bên trong ĐHQGHN. Đồng thời, xây dựng mối quan hệ thống nhất trong toàn ĐHQGHN. ĐHQGHN cần thúc đẩy phát triển mạnh mẽ khoa học cơ bản, ưu tiên định hướng đổi mới sáng tạo và phát triển sản phẩm công nghệ tầm cỡ quốc gia; đồng thời đẩy mạnh nghiên cứu ứng dụng phục vụ cộng đồng; gắn kết chặt chẽ khoa học xã hội và nhân văn với khoa học tự nhiên, công nghệ, y sinh, môi trường, …và tham gia trực tiếp vào việc tư vấn chính sách, giải quyết những vấn đề thực tiễn của đất nước. Triển khai đào tạo chất lượng cao, trình độ cao, tài năng, đẩy mạnh đào tạo chương trình tiến sĩ để cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao tham gia tái cơ cấu thị trường lao động. Tham gia triển khai xây dựng các chương trình đào tạo mới phù hợp với nhu cầu xã hội. Mở rộng quy mô khảo thí, đánh giá đào tạo sư phạm, đẩy mạnh hoạt động kiểm định chất lượng giáo dục với quy mô trong toàn quốc.

Trong năm tới, ĐHQGHN cần xác định Hòa Lạc là nhiệm vụ trọng tâm để đẩy nhanh tốc độ triển khai đầu tư xây dựng nhằm hiện thực hóa việc học tập nghiên cứu tại cơ sở mới. 

Hội đồng đã thông qua, bổ sung chức năng nhiệm vụ và thay đổi tên gọi từ Trung tâm Thông tin Thư viện thành Trung tâm Thư viện và Tri thức số.

Hội đồng nhất trí thông qua các nội dung đã đề cập tại phiên họp và biểu quyết giao cho Ban Giám đốc ĐHQGHN chỉ đạo, điều hành và hoàn thiện các nội dung cụ thể.

 

 

Trước đó, ngày 04 tháng 10 năm 2021, Hội đồng Đại học Quốc gia Hà Nội (sau đây gọi tắt là ĐHQGHN) đã ban hành Nghị quyết số 2927/NQ-HĐ của Hội đồng, trong đó đã quyết nghị nhiều nội dung quan trọng, cụ thể: (1) Kiện toàn thành viên đương nhiên của Hội đồng ĐHQGHN; (2) Quyết nghị thành lập Ban Quản lý Dự án “Phát triển các Đại học quốc gia Việt Nam - Tiểu Dự án Đại học Quốc gia Hà Nội”; (3) Về việc thành lập Trường Quốc tế trực thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội trên cơ sở phát triển từ Khoa Quốc tế và thành lập Trường Quản trị và Kinh doanh trực thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội trên cơ sở phát triển từ Khoa Quản trị và Kinh doanh. Tiếp đó, ngày 24 tháng 11 năm 2021, Hội đồng ĐHQGHN đã ban hành Nghị quyết về việc thành lập Trường Quốc tế, Trường Quản trị và Kinh doanh trực thuộc ĐHQGHN.

Nhiệm vụ trọng tâm năm 2022

- Hoàn thiện công tác tổ chức bộ máy và thực hiện phân cấp, phân quyền, tăng cường tự chủ theo tinh thần Nghị định, Quy chế tổ chức và hoạt động mới về ĐHQG và phù hợp với Luật giáo dục đại học, các Nghị định của Chính phủ về tự chủ đại học.

- Đổi mới cấu trúc, nội dung chương trình đào tạo; phát triển đào tạo liên ngành, đào tạo khối kỹ thuật công nghệ nhằm đáp ứng nhu cầu của thị trường lao động trong và ngoài nước; mở rộng quy mô và nâng cao chất lượng đào tạo tài năng và đào tạo tiến sĩ theo chuẩn mực quốc tế. Triển khai thủ tục hành chính một cửa, một hồ sơ trong hỗ trợ sinh viên.

- Hoàn thiện cơ chế quản lý, đổi mới phương thức hoạt động khoa học và công nghệ gắn kết với hoạt động hợp tác phát triển thông qua xây dựng, triển khai các chương trình, dự án lớn và chuyển giao khoa học và công nghệ. Phát triển tiềm lực khoa học và công nghệ, trong đó ưu tiên đầu tư các chính sách phát triển đội ngũ cán bộ khoa học trình độ cao, tài năng; nhóm nghiên cứu mạnh.

- Thúc đẩy chuyển đổi số, trong đó tập trung triển khai đào tạo trực tuyến; hoàn thiện mô hình, phương thức, phương pháp đào tạo trực tuyến gắn với đảm bảo chất lượng; số hóa học liệu, dữ liệu cán bộ, sinh viên; tăng cường thực hiện thủ tục hành chính trực tuyến.

- Tiếp tục đẩy mạnh xây dựng khu đô thị đại học tại Hòa Lạc, trong đó hình thành khu trung tâm; triển khai tốt các dự án theo kế hoạch; đưa vào sử dụng các hạng mục công trình đã hoàn thành; bước đầu hình thành không gian lõi của dự án đảm bảo cảnh quan xanh, sạch, đẹp.

Chỉ tiêu kế hoạch năm 2022 của ĐHQGHN

- Quy mô đào tạo Trung học Cơ sở, Trung học Phổ thông: 5.000 học sinh.

- Quy mô đào tạo đại học: 42.000 sinh viên.

- Quy mô đào tạo Thạc sỹ: 8.500 người.

-Quy mô đào tạo Tiến sỹ: 1.700 người

-Tỉ lệ đào tạo sau đại học trên tổng quy mô đào tạo: 20%

-Tỉ lệ đào tạo tiến sĩ trên tổng quy mô đào tạo: 3%

-Tỉ lệ người học tốt nghiệp đại học có việc làm sau 12 tháng: 93%.

-Tỷ lệ giảng viên/ người học: 17

- Gia tăng nghiên cứu và đổi mới sáng tạo

- Đẩy mạnh năng lực số hóa

- Mở rộng mức độ quốc tế hóa

- Chuyển mình và quyết tâm đưa sinh viên đến học tập tại Hòa Lạc.

 

 Thùy Dương - VNU Media
   In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
   Xem tin bài theo thời gian :

HÌNH ẢNH

TRÊN WEBSITE KHÁC
THĂM DÒ DƯ LUẬN
Bạn sẽ thi vào trường đại học nào?
 • Trường ĐH Khoa học Tự nhiên
 • Trường ĐH Khoa học Xã hội
 • Trường ĐH Ngoại ngữ
 • Trường ĐH Công nghệ
 • Trường ĐH Kinh tế
 • Trường ĐH Giáo dục
 • Trường ĐH Việt Nhật
 • Trường ĐH Y Dược
 • Trường ĐH Luật
 • Trường Quản trị và Kinh doanh
 • Trường Quốc tế
 • Khoa Các Khoa học liên ngành
 • Viện Quốc tế Pháp ngữ